DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 435 —


području kralj, žapanije lićko-krbavske, a nekoje li6ke obćine u Dalmaciji, —
iztBJerenje i omedjašenje dotične pašeWiiske površine u Liki ođaosno, što je
ovjerovljenje rečene katastralne izmjere i omedjašenja po mješovitom povjerenstvu
posebno za to izaslanom godine 1889. na lieu mjesta obavljeno^ obcašla
Je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, s razloga, da se svrha
gore spomenutog ugovora, koja je u članku 2 pobliže označena, doista
postigne, zatim da se shodno upute´područne oblasti, kako postupati
imaju, da uglavljene ustanove toga ugovora u svojoj cjelosti i točno bez svake zaprieke
provesti mogu, razjasnici odnosno nadopuniti njekoje članke ugovora,
kako sliedi:


Ad članak 4.


PmHanje prava slnžnost! paše Licanom sa strane Dalmatinaca.


Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničenji u ugovoru na
pašište u Dalmaciji, u koliko je ovo obćinsko dobro, ima se u smisla §. 481.
obćega gradjanskog zakonika u zemljištniku provesti i to za ličke političke
obdine:


Zrmanja, Srb, Bruvno, Gračac, Lovinac, Medak i Gospić.


Rečena uknjižba imat će.se obaviti na temelja izkaza, koji točno označuje
vrst težatbe i topografički broj onih zemljištnih čestica (oranice^ vinogradi,
kućišta i vrtovi su izuzeti) u poroznoj dalmatinskoj obćsoi:
Mokro polje (pod Knin), Ervenik (pod Kistane), Krupa, Žegar,
Golubić, Muškovci, Zaton, Jasenica, Seline, Stari grad, T ribanj
(pod Obrovac), koje su obterećene s pravom zimske paše u korist žiteljah, stanujućih
u gore navedenih ličkih političkib obćioah.


Ovaj izkaz, koji je u smislu ćlanka 9. (zadnja stavka) ugovora naknadno
pridonešen po c. kr. namjestničtvu u Zadru i koji je priklopljen izvornom ugo=
voru, sadržaje:
orauicah 2976 jut. 720 U´
livadah. - . . . . 117 „ 807 „
vrtovah - ^^^ » ^^^9 „
vinogradah - 163 „ 1304 ,,
paŠBJakah 44625 „ 1088 „
šumah (sitnih) 39408 ^ 232 „
jezera i vode ;.:... 9 „ 103 „
neplodno 1203 „ 26 „
gradilišta 100 ^ 94 „
i na neoporezovana zemljišta 682 „ 358 „


Ukupno, . . 89420 juL 1251 D ´


bio ti ^Šum. listu« Xyil. svez. na strani 418 i da smo k provedbenoj naredbi pripadajuće
skrižaljke izpusti]!, pošto nijesu u stvari od bit-ae Tažiiosti. Uredništvo.