DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 489 —


Šumske šestice Broj Procienjena drrna Omnožina


a
položaj


hrasto?ili


-r-i


1 truciep


a III
paca kog


n


u


Šumarija h čuvarskom kotara
o
r=3
O
"I— a 1 Vo
liesa gorivih
drva
´3o se
pa
Županja
Vrbanje
Sočna brol 5
Boljfeovo broj 10..
STCUO broj 12...
1Q7^
2838
319
1651
debala
9Qer i
criio
344
16
610
2341
80
927
4291
918
62
1 metara
zlo*
4482
1102
2379
""8416
1189
4970
1 zu i u
22546
2049
6434
forinti
llzoil
203^27
39597
100132
SveBo broj 18 2120 8 339 367 4145 8487 2819 J87282
Paovo broj H 1709 67 464 482 2424 5089 3305 109915
Moro vic Samovac br. 22Blata broj 24
..
6244
799
562
1330
567
1
41
3733
7497
84b6
17223
4526
4463
169279
343633
Jamina Krnić broj 29 ... . ^059 158 685 151 2239 6526 4256 " 108497
2228f> 2859 8301 8785 B0185 64870 61468 1383173
Ukupno..


Obci su đražbeni uvjeti slieđedi:


1. Dražba obaviti 6e se izkijučiv ustmene ponude jedino primanjem pismenih
ponuda (ofertah);
2. da se ponude uvažiti mogu, potrebito je, da se one najdulje do 16. listopada
1893. do 11 sati prije podne kod uruSbenog zapisnika invesfeicioaaine zaklade predadu,
te valja niima priložiti 5 ^o procienbene vriedaosti one drvne množine, za koju se ponuda
stavlja;
S. svaki ponuditelj imati će u ponudi izridno izjaviti, da su mu đražbeni uvjeti
dobro poznati, te da ih bez ikakova pridržaja prima;
4. ponude imadu valjano zapečaćene, te na omotu sa sliede^im nadpisom providjene
biti: ^Ponuda za hrastova, i ina stabla, koja krajiška investicionalna zaklada
dne 16. listopada 1893. na prodaju nudja",;
5. polovica kupovnine imati ^e se za 14 danah iza ubavjesti ponuditelja o primanju
njegove ponude, a ostatak najdulje do 28. prosinca 1893. kod investfcionalne
zakladne blagajne položiti;
6. hrastovi, za građjevno i tvorlvno drvo nesposobni material izkljuSen je od
prodavanja, a dostalac je obvezan, da taj drvni materijal na licu mjesta na raspolaganje
prodavatelja netaknut ostavi, te 6e potonjemu prosto biti, isti materijal još tečajem
ugovora dosfcalca drugamo prodati i dati ga izraditi i iz šume izvesti ,
7. nesmiju radnici doatalSevi za tvorivno i građjevno drvo nesposobni hrastovi
material za loženje vatre upotriebljavati, izuzamši triešde, nastalo kod proizvadjanja
dužicali, baSvarskog i gradjevnog drvlja, zatim obumrle suhe grane i ovrške do promjera
od najviše 15 cm. 2a svaki kublSni metar hrastovog ogrievnog drva upotriebljea
po njegovima radnicima nepovlaštenim naSinom za loženje vatre, ili da se je inače to
drvo po dostalcu prisvojilo, obvezuje se isti dva forinta u ime naknade uplatiti.
Pobliže se đražbeni uvjeti mogu kod kr. hrv,»slav.-dalm. zemaljske vlade, zatim
kod kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu i kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkoveih
kao i kod kr. šumarija u Županji, VrbanjUj Morovi<5u i Jamini uviditl.