DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 440 —


Uvo2 dužica u Francesku od siečnja da svibaja 1893. Na uvoz dužica ii
Francesk« udarena Je carina od 1. veljaSe 1892., te seja uslied toga kohgma uvezene
robe prošle godine priliSno umanjila. Ove godine opet se je uvoz povećao. To umnožavanje
proteglo se je sumo na sMađiSta, đoSim je uvoz za obiižni potroSalc veoma
zaostao.


Hrvatskih dažica uvedeno je i- Anstro^IJgarske od sieSnja do uključivo svibnja
god. 189-2. u svemu 44G-076 ci. a u isto vrieme god. 1893. 595.552 q. dakle više
2a 149. 476 ([. Prema upkti carine uvezeno je iz Austro-Ugarske^ god, 1892. od
siežnja do uključivo svibnja 446.076 q. u istom vremenu ove godine 410,586 q.
dakle 2a 35.490 q, manje. Vriednost uvezenih dužica 2a vrieme ovih 5 mjeseci
god. 1891. bila je 25.4 miiij. franaka, god. 1892. U J milija franaka, a god.
1893. 9-8 milij, fran. Prema god. 1892. umanjila se je dosadanja vriednost za
1´3 miiij. Iran., a prema god. 1891. za 15´6 milij. fran.


Izvoz dužioa prvog polugodišta god. 1893. Osobito povoljne prilike za prodju
dužica u Franceskoj bile sa povod, da je mjeseca lipnja velika količina dužica na Eieci
nakrcano bilo, jer je ondje 7.231 milijuna dužica nakrcano, dakle tolika količina, kakovava
od postanka ove luke za jedan mjesec jo3 nikad nakrcana bila nije.


Rečenoga mjeseca iavezeno je preko Rieke i Trsta ukupno 7´87 milij. dužica
(prema 1*12 milij. komada u mjesecu lipnju 1892), od koje je količine 6-71 milij.
odpremljeno u franceske^ a 1-07 milij, komada u talijanske luke. Tečajem prvog polugodišta
izvezeno je preko gore rečenih luka razmjerno prema prošlih godina sliededa
količina dužica :


u godinah 1893. 1892. 1891.


milijuna komada


ukupno „ . 35*07 15"84 a3"56


u Francezku 30´65 11.27 30-40


u Italiju . 3*85 3´41 2-12


Prema tomu izvezeno je u Francesku skoro tolika količina dužica, kolika u istoj
periodi god. 1801., u kojoj je prodja dužice osobito velika bila. I izvoz dužice u
Italiju preotimlje sve to večs mah.


Sitnice.


Ubijanje bolestne divljaci u Ugarskoj. Ministar unutar, poslova odredio je
po predlogu ugar. zemaljskog -.vružtva za zaštitu lova, da se n slučaju, ako tko za
vrieme lovostaje ubije veo prije ranjenu ili bolesfcnu divljač, takova predati mora neoštedena
obč. poglavarstvu u roku od 24 sata. Ovakova divljač prodaje se dražbom,
a novac futržak) pripada ubožkoj blagajni,


^ Obč, poglavarstvo d)ižno je pregledati takovu divljač, da 11 je zaista bolestna
bila ili več prije ranjena^ te se mora tim osvjedočiti, da nije počinjen prekršaj proti
zakonu o lovu,


Škvorae ili brljak i vrabac. Čudnovato, ali je ipak istinito, da škvorae živi
u sadrugi sa vrabcom, pače obe ove ptice skupa gnjezde i izlegu u zajedničkom gnjezdu
svoje mladice. Opaženo je naime po njekom motrilcu na imanju Eeklin, da su ikvorci
u matorom orahu načinili svoje gnjezdo, te ondje počeli nesti jaja. Pošto je to gujezdo
prostrano bdo, nastanili au se u njemu vrabci, ic su ondje i oni svoja laja počeli
nesti.