DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 89 glede
tih šumah ustanove nesađržaje. Zato je ove rie&i izostavio iz §. 1 i odredbe
glede tih pašnjakah uvstio u poseban novi §. koji brojku 3. nosi i
ovako glasi:


„Za pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetno šumskom tlu, ima se sastaviti
gospodarski program počivajući na načelu, da je glavna svrha tih pašnjakah
uživanje paše, a uzgredna uzgoj drva.


Isto tako ima ima se postupati sa šumami, koje su prigodom segregacije
u ime pašnjačke pripadnosti izlučene sve dotle, dok se glede istih u smislu
zakona inače nerazpoloži."


Nije daklem više mjerodavno, da li je pašnjak šumom obraso ili ne, već
okolnost da li se on nalazi na bezuvjetnom šumskom tlu t. j. na tlu takovu,
na kom se moraju stojeća stabla poradi zaštite tla samog uzdržavati, a
ta okolnost činila se odboru mjerodavnom. Što se pako tiče šumah, koje su
prigodom segregacije u ime pašnjačke pripadnosti izlučene, to valja na umu
imati, da su to u istinu šume, a dok su šume, da se š njimi postupati imade
kao s šumami, da ali kraj toga mora vazda ostati otvorena mogućnost, da se
ili jedan din takovih šumah ili ciela ploština pretvori zaista u ono, što bi imala
biti, naime u pašnjak, dakle da se izkrči. Osim ovih, ovdje obrazloženih promjenah,
preduzeo je odbor jošte sliedeće promjene na predloženoj mu zakonskoj
osnovi, koje netreba pobližje obrazložiti, jer se obrazlažu ili vlastitim
svojim sadržajem ili onim, što je o predležećoj osnovi i promjenah na njoj učinjenih
gore rečeno.


1. Promjen je naslov: „Osnova zakona" u „Zakon od . . . ."
2. Promaknut je broj §§. počam od §. 3. za jednu brojku.
3. U §. 1. uvrštene su na kraju prve alineje rieči: „obzirom na sadanja
stanje šumah."
4. Izpuštene su u prvoj i posljednjoj alineji §. 1. rieči: i drvljem obrasli
pašnjaci.
5. U §. 5. (6 odborske) osnove uvršten je iza riečih: „u šumah" (§§. 1.
i 3. 0. z.)«
6. U istom §-u rečeno je umjesto: „ovako, kako je to propisano za šumarske
tehničare političke uprave" — „za samostalno uredjenje šumarskog
gospodarstva."
7. U §. 6. (7. odborskom) uvršten je u četvrtoj alineji iza rieči: „osposobljen"
navod „(§. 6. o. z.)"
8. U §. 8. (9. odborskom) uvršteno je iza riečih „turopoljskog komposesorata"
„i u šumah svih imovnih obćinah, koje su suvlastnice turopoljskog
luga."
9. U §. 10. (11. odborske) osnove pod a) imade biti mjesto: „u roku od
pol godine* — „u roku od godine danah."
10. U istom § u neka se mjesto: „od jedne godine nakon što zakon ovaj
zadobije kriepost", reče: „odredjenom u §. 4. o. z.´