DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 90 —


11. U §11 12. pod konac da se kaže: "ima mjesta prizivu kralj, zemalj.
vladi" umjesto „ima priziv kralj, zemaljskoj vladi".
12. U alinei prvoj §. 13. (14. odborskog) umjesto: „i na šume sliedećih
posjedovnih kategorijah", da se reče: „i na slieđeće šume".
13. U istom §. pod b) da se iza riječih: „koje su" kaže: „na temelju
ustanovah §§. 6., 7., 19. i 20. šum. z. ili inih zakonskih propisah*.
14. U §. 14. (15. odborskom) da se kaže mjesto: „za godinu danah" —
„za tri godine".
15. U istom §-u da se izpusti posliednja izreka, a mjesto nje da se
uvrsti: „Izpitane gospodarstvene osnove odobrava kr. zemaljska vlada, gospodarstvene
programe županijski upravni odbor".
16. U istom §-u da se uvi´sti nova alinea, treća sliedećeg sadržaja: Za
vrieme, dokle gospodarstvena osnova ili gospodarski program predložen ili odobren
nebude, može politička oblast zabraniti svaku sječu, ako se nerazborito
gospodari".
17. U istom §-u da se u petoj alinei vladine osnove kaže mjesto: „javni
koji organ" — „javni koji šumarski organ".
18. U istom §-u da se u sedmoj alinei vladine osnove izostave rieči: ,u
stručnoj upravi i šumskom gespodarenju", a umjesto toga da se reče: „u smislu
ovog §-a".
19. §. 16. (17. odborske) osnove da glasi: „Svi zakoni i naredbe, koji
su i u koliko u oprieci s ovim zakom, ovim se ukidaju".
20. Samo se sobom razumije, da su navodi §-a u kontekstu zakona prema
promjenjenimi
brojevi §-ah takodjer promjenjeni.
Usljed toga predlaže odbor vis. saboru na prihvat sljedeću osnovu:


Zakon


od
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u
šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


§. 1.
Gradske, trgovištne, upravne, mjestne, plemičke i poveljne obćine dužne
su prema §. 9. šumskoga zakona šumami što ih one posjeduju, upravljati i
gospodariti po načelih sastavljene za to gospodarstvene osnove, koja treba da
ustanovljuje, kako će se polučivati što viši i trajniji užitcj, obzirom na sadanje
stanje šuma.
Ustanove gospodarstvene osnove nesmiju, da se opiru zakonskim šumskoredarstvenim
propisom, pače valja da nastoje, kako će se opet ustanoviti potrajnost
u užitcih, poremećena bud s prekomjerne porabe bud s drugih uzrokah.
Nuzgredni užitci smiju se uživati samo u toliko, u koliko je osjegurano
podržavanje vrsti drva i vrsti uzgoja, odgovarajuće odnosnoj stojbini.