DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 92 —


Proti odluci županijskog upravnog odbora izdanoj u smislu ovog §-a glede
gospodarstvenih programa, može nezadovoljna stranka uložiti utok, a županijski
šumarski izvjestitelj predstavku na kr. zem. vladu.


Eok za podnešenje gotpodarstvenih osnovali i programah vlastna je kralj,
zemaljska vlada produljiti do 5 godinah.


Po gornjih ustanovah valja postupati u svakom slučaju, gdje bi se radilo
0 promjeni ili o novom sastavku gospodarstvene osnove ili gospodarstvenoga
programa


§. 5.


Županijski upravni odbor vrši obću, a po svom šumarskom izvjestitelju i
stručnu kontrolu o točnu provadjanju odobrenih godišnjih drvosječnih i ogojnih
predloga; s toga valja da se sporazumno sa zastupnikom odnosnoga posjednika
šume svake godine iz gospodarstvene osnove sastave godišnji drvosječni i ogojni
predloži, te da se ovi zajedno s odnosnimi zaključci podnesu županijskomu
upravnomu odboru na odobrenje.


Ako li zastupnici posjednikah šumah pozivom na posebne svoje gospodarstvene
prilike prigovore gornjim predlogom; odlučiti će o njihovih prigovorih
u prvoj molbi županijski upravni odbor, u drugoj pako molbi kr. zem. vlada.


Bude li prigovorah samo proti jednom dielu´ drvosječnih i ogojnih predlogah,
nesmije se obustaviti provedba drugih dielovah predloga, osnivajućih se
na odobrenoj gospodarstvenoj osnovi.


Odstupiti od odobrene gospodarstvene osnove ili ju prekoračiti, uživati
šume vanrednim načinom ili predhvati, slobodno je samo odobrenjem kr. zemaljske
vlade.


§. 6.
Sastavljati gospodarstvene osnove ili gospodarstvene programe, izradjivati
drvosječne i ogojne predloge, provoditi ove predloge te voditi u obće stručno
gospodarenje u šumah (§§. 1. i 3 o. z.), stvar je šumarskih stručnjakah, usposobljenih
za samostalno vodjenje šumarskog gospodaristva.


§ 7.


Izbor šumarskih stručnjakah prepušta se odnosnomu posjedniku šume.


Ovaj je vlastan bud sam za se bud u zajednici s drugimi posjednici
šumah, označenimi u §. 1. o. z., namještati posebne šumarske stručnjake prema
propisu §. 6. 0. z.
Za ovakovo ukotarivanje te za potvrdu izabranoga šumarskoga stručnjaka
treba odobrenje kr. zemaljske vlade.
Ako je izabrani stručnjak stručno pođpuno usposobljen (§. 6. o. z.) te ako
su u njega i druga potrebita svojstva, nemože mu se uzkratiti potvrda.


Kr. zemaljska vlada ovlaštena je namještenje šumarskih stručnjakah, koji
su, kad ovaj zakon stupi u kriepost, već u službi posjednikah šumah, naznačenih
u §. 1. ovoga zakona, odobriti i tada, ako oni i nisu prama propisom
stručno podpuno usposobljeni, alsu dokazali, da imaju sve praktično osposobljenje.