DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 93 §
. 8.


Šumarski stručnjaci, koji su izabrani prama §. 52. š. z., odgovorni su
političkim oblastim za točno obdržavanje i redovito provadjanje gospodarstvenih
osnovah ili programah, te odredabah, izdanih po političkih oblastih o stručnom
šumskom gospodarenju i o provadjanju šumsko-redarstvenih mjera.


Glede izvršivanja svoje službe odgovorni su šumarski stručnjaci predstavničtvu
odnosnoga posjednika šumah i upućeni na njegove odredbe, u karnostnom
pako pogledu podvrženi su ustanovam zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih
odborih u županijah.


Ove šumarske stručnjake ide pravo na mirovinu i na obskrbu njihovih
udovah i njihove sirotčadi po propisih za zemaljske činovnike i to na teret
odnosnih posjednikah šumah.


§ 9Vrhovni
nadzor nad stručnim upravljanjem i šumskim gospodarenjem u
šumah gradovah, koji su u poslovih naravnoga dielokruga neposredno podredjeni
kr. zemaljskoj vladi, i u šumi Turopoljski lug, koja je vlastnošću plemenitoga
turopoljskoga komposesorata, i u šumah svih imovnih obćinah, koje su
suvlastnice turopoljskog luga — vrši neposredno zemaljska vlada.


§. 10.


Privolom kr. zemaljske vlade moći će obćine ili zajednice posjednikah,
ako to valjanim zaključkom zaključi obćinsko zastupstvo odnosno nadpolovična
većina suposjednikah, povjeriti tehničko gospodarenje u njihovih šumah, šumarskomu
tehničaru kotarske oblasti.


Spomenutu privolu podiehti će kr. zemalj. vlada samo tada, ako se obćine
ili zajednice posjednikah obvežu, da će redovito u kr. zemaljsku blagajnu
doprinositi primjerep prinos za dielomično pokriće berivah šumarskoga osoblja
kr. kotarskih oblastih.


§ 11Osim
toga može kr. zemalj. vlada u sliedećih slučajevih odrediti, da šumarski
tehničari kotarskih oblastih preuzmu voditi stručno gospodarenje u
šumah posjedovnih kategorijah, označenih u §§. 1. i 3. o. z., nedirajući ipak
u ona prava obćinah, zajednicah ili pojedinih suposjednikah, koja se neopiru
šumskomu gospodarenju ili načelom racionalnoga šumarenja:
a) ako se stručna uprava šumskoga gospodarstva koje obćine ili zajednice
posjednikah neuvede prama §§. 6. i 7. o. z. u roku od godine đanah iza
što je ovaj zakon zadobio kriepost, pak i tad, ako se izpražnjeno mjesto šumarskoga
stručnjaka ponovno prama gornjim propisom ne popuni iza pol
godine;
b) ako gospodarenje šumami, udešeno po propisu §, 1. o. z., u roku
odredjenom u §. 4. o. z. nebude osnovano na odobrenih gospodarstvenih
osnovah, odnosno gospodarstvenih programih;