DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 99 —
stvah, da se staraju oko vlastite imovine. Po tome oni izvadjaju osobiti nadzor
iz tutorstva odnosno nadtutorstva, koje pripada državi glede tih osobah.


Novija teorija polazi sa drugog stanovišta, po mom nazoru zaista sa stanovišta
jasnijeg i sa stanovišta, koje je bolje obrazloženo. Ova teorija kaže, da
u svrhi, koja leži u dotičnoj jurističkoj osobi, koja je svrha trajna, da u trajnosti
svrhe leži razlog, zašto mora država vršiti osobiti nadzor nad takovimi
zajednicami. U trajnosti te svrhe ´i u trajnom opredieljenju obćinah, osobito
takovih zajednicah, koje imadu kraj toga izvršivati javnu zadaću, ovdje leži
interes države bez dvojbe u tom, da te zajednice ne oslabe, da u buduće i za
buduće generacije mogu zadovoljiti zadaći, koja leži u njihovoj naravi.


Iz trajnosti zadaće i svrhe jurističkih osobah izvire nuždno javni nadzor
nad takovimi tvorbami pravnimi. Ovaj javni nadzor oblastih glede svake jurističke
osobe nemože biti jednak. On mora biti snažniji, čim stoji bliže svrha
dotične zajednice javnim uredbam; a čim se više svrha zajednice približuje
privatno-pravnim odnošajem, tim manji može biti ovaj nadzor. Kod obćinah,
koje teže za javnimi ciljevi, koje imadu javnu svrhu, koje imadu zadovoljiti
javnim svrham, ide taj nadzor dalje; a kod jurističkih osobah više privatnog
karaktera, prem i ovdje izvire nadzor iz trajnostih tih osobah, ipak taj nadzor
netreba tako daleko ići, kao što kod onih, koje imadu trajnu javnu zadaću
izvršivati.


Ovaj je nadzor u pređležećoj zak. osnovi udešen tako, da ona neide predaleko,
niti neide onamo, da nepropusti sve odnosne zajednice spomenuti. Predležeća zak.
osnova neide tako daleko, kako je to to orisano u izvješću glede sustava francezkog,
koji je stavio sasvim obćinske šume pod državnu upravu, jer ona samo neki
imovinski nadzor pripisuje državi nad obćinami. Ona je mogla tim laglje ovim
putem udariti, jer naše dosadanje zakonarstvo stoji na istom putu. Ovdje u
zak. osnovi i nevidimo drugo, nego samo načelo, po kojem se uredjuje dotična
obćinska imovina, ovo je načelo u njoj kodificirano, bolje označeno i točnije
opredieljeno u tu svrhu, da nestane mnogih dvojbah, koje su se dosada poradjale
i da se mnogi odnošaji točnije urede, koji nisu jošte tako točno uredjeni
Ova zak. osnova ide osobito za tim, da sva pitanja stavi na podlogu zakonskih
uredabah, koja su bila dosada uredjena samo naredbenim putem. Kako je zak.
ova osnova ta pitanja provela, vis. sabore, to je. točno razloženo i u obrazloženju
vis. kr. zemaljske vlade i u izvješću, koje je iznio odbor pred
vis. sabor.


Iz ovih razlogah predlažem, vis. sabore, da izvoli predležeću zak. osnovu,
kako je preradjena izašla iz odbora, prihvatiti za podlogu specijalne debate.
(Živio! na desnici.)


Predsjednik: Rieč ima gosp. predstojnik unutarnjeg odjela.


Predstojnik unutarnjeg odjela Dane Stanković: Visoki sabore! Eeforme
na polju šumarstva odpočele su zakom o uredjenju šumarsko-tehničke službe
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, a nastavljaju se zak.
osnovom ob uredjenju stručne uprave i šumskoga gospodarenja u šumah, sto