DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 101 —


sve podieljene, te je cesarskt patent od 17. svibnja 1857., sloveći o provedbi
komasacije i segregacije u šumah urbarskih, odredio, da šume, izlučene u korist
bivših podanikah, prelaze u njihovu vlastnost, i da s timi Sumarni valja postupati
kao sa šumami obćinskimi, u kojih treba da gospodarstvo nadziru političke
oblasti po propisih, koji u tom pogledu postoje. Na toj podlozi uredila je kr.
zem. vlada gospodarenje u tih šumah naredbom od 4. ožujka 1871., koja ipak


— kako je izkustvo pokazalo — nije doticala, da zajamči posjednikom tih
šumah za buduća vremena potrajni prihod na gorivom i gradjevnom drvu. Tom
nedostatku imade da doskoči zak. osnova ob uredjenju stručne uprave i šumskoga
gospodarenja u šumah, nalazećih se pod osobitim javnim nadzorom. Predmetom
ove zak. osnove jesu šume gradskih, trgovištnih, upravnih, plemićkih i
poveljenih obćinah, te one šume zajednice posjednikah, s kojimi po šumskoredarstvenih
propisih valja postupati kao sa šumami obćinskimi.
Pod ovimi potonjimi šumami imadu se razumjevati šume urbarskih obćinah,
koje su, kako već imadoh čast naglasiti, već u čas odciepljenja svoga,
dobile značaj obćinski šumah. U zakonskoj ovoj osnovi radi se dakle ponajprije
0 šumah obćinskih i o šumah, koje su zajedničko dobro, te se glede gospodarenja
s timi šumami ustanovljuju posebne uredbe. Povod ovakvim posebnim
uredbam sa strane zakonodavstva za upitne kategorije šumah, a najpače za
šume obćinske, leži u tom, da je zemaljska uprava prema priznatim pravnim
načelom dužna nadzirati imetak obćinah i sprečavati, da se taj imetak lošim
gospodarenjem umanji.


Osobito staranje zakona za ove vrsti šumah imade svoj uzrok i u tom,
da ovlaštenici uživaju zajedničke naravne proizvode tim šumah, te da se tim
stvara stanje, koje u pogledu šumsko-ređarstvenom nesmije da ostane neopaženo.


Nepreporno je žalibože, da se baš sa ovim šumama negospodari uviek
onako, kako bi trebalo, da se gospodari, i da se onaj preokret na bolje, koji
se opaža u drugih kategorijah šumah, kod ove vrsti šumah neprimjećuje. To
nevriedi samo za nas, nego to vriedi i za šume izvan ovih kraljevinah, što dokazuje
.najbolje okolnost ona, da se zakonodavstva i u drugih zemljah bave
tom činjenicom. Ta se činjenica dade lahko protumačiti, kad se uzme na um,
da je svakomu racionalnomu šumskomu gospodarstvu potrebita stanovita mjera
konzervativnoga duha, da se održe one granice, koje je tehnika povukla izmedju
dopuštenog i nedopuštenog uživanja šumah, i da se te granice nerazmiču radi
časovitih probitakah. Ali i negledeć na to, da ova granica nije uviek već u
napred tehnički ustanovljena, dopušteno je podvojiti, da li će taj konservativni
duh uviek prevladati ondje, gdje više osobah imade pravo istodobno uživati
šumu prisvojenjem naravnih proizvodah njezinih. Izkustvo bo uči, da svaki
ovlaštenik ide za tim, da iz zajedničke šume izvadi što veću korist, i da se u
tom medjusobnom revnovanju za što većom koristi ne pazi na granice medju
dopuštenim uživanjem šumah i uživanjem takvim, koje je upravo pogubno za
šume. Još je gore glede gojitbe tih šumah, gdje nije dosta, da se ovlaštenici