DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 102 —


samo uztežu ođ pustošenja šume, nego gdje je nužđno, da za uzgoj i pomladak
takovih šumah đoprinašaju žrtavah. Skrb nadležeća zemaljskoj upravi oko sačuvanja
šumah zahtieva dakle takvu uredbu, da se sjedne strane ustanovi tehnički
granica izmedju dopuštenog i nedopuštenog uživanja takvih šumah, a
s druge strane, da se ovlaštenici primoraju, da se drže te granice. U tu je
svrhu potrebno, da se već u samom zakonu položi temelj onoj uredbi šumskoga
gospodarstva, koja je jedina kadra ustanoviti pravedno omedjašenje šumskih
užitakah načinom, koji najbolje odgovara konkretnim odnošajem, a to je
gospodarstvena osnova.


Temeljno ju dakle načelo ove zakonske osnove, da se u upitnih šumah
imade gđspodariti na osnovu odobrene gospodarstvene osnove. Prema tomu odredjuje
zakonska osnova, da su gradske, trgovištne, upravne, mjestne, plemićke,
poveljene i urbarske obćine dužne upravljati i gospodariti u svojih šumah
prema načelu gospodarstvene osnove, koja treba da ustanovi, kako će se polučiti
što veći i trajniji užitci iz tih šumah. Kod sastavljanja tih gospodarstvenih
osnovah ima se obzir uzeti na posebne potrebe posjednikah šumah uvjetovane
osebinami njihova kućanstva, te prema tomu odabrati vrst drvah, način uzgoja,
a i obhodnju.


Za malene šumske ploštine, ili gdje su prilike gospodarstvene sasvim
jednostavne, dovoljan je gospodarski program, prema komu će se sa dotičnom
šumom postupati sliodećih 20 godinah. Gospodarenje u ovih šumah na temelju
gospodarstvenih osnovah odnosno gospodarskih programah propisano je ovdje
bezuvjetno, a tim je zakonska ova osnova pošla pravcem, kojim idu više ili
manje sva novija zakonodavstva.


Drugo je temeljno načelo, na kojem počiva zakonska osnova, da javna
uprava nadzire provedbu odobrenih godišnjih drvosječnih i ogojnih predlogah.
Taj nadzor povjerava zakonska osnova županijskomu upravnomu odboru, a u
šumah gradskih obćinah i u šumi turopoljski lug — kr. zemaljskoj vladi. Načelom
je ove zak. osnove, nadalje da samo šumski stručnjaci, osposobljeni za
samostalno vođjenje šumah, mogu sastavljati gospodarstvene osnove i programe,
izradjivati godišnje drvosječne i ogojne predloge i u obće voditi stručno gospodarstvo
u šumah, o kojih je ovdje govor. Izbor stručnjakah prepušten je posjedniku
šume, koji je vlastan budi sam za se, budi u zajednici sa drugimi posjednici
šumah, na koje se ovaj zakon odnosi, postavljati posebne šumarske
stručnjake.


Za ovakovo ukotarenje, te za potvrdu izabranoga šumarskoga stručnjaka,
potrebno je odobrenje kralj, zemaljske vlade.


Izabrani šamarski stručnjaci odgovorni su političkim oblastim za pravilnu
provedbu gospodarstvenih osnovah iii programa, te onih odredabah, koje
političke oblasti izdaju o stručnom gospodarenju šumah i o izvadjanju šumskogospodarstvenih
mjerah.


Veliki je dakle zadatak namienjen stručnom šumarskom osoblju, te se
s toga moraju na stručno znanje, na uvidjanost i na značajnost toga osoblja
stavljati najveći zahtjevi.