DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 104 —


cijah, nađarbinah i drugih korporacijah, onda na šume dioničkih đružtavah,
utemeljenih za rudarske i ine industrijalne podhvate, napokon na šume povjerbinske
i šume obterećene šumskimi služnosti, a nisu u javnoj upravi, niti su
šume obćinske.


Sume stojeće u javnoj upravi upravljaju se i sada na temelju ustanovljenih
gospodarstvenih osnovah. Glede zaštitnih šumah i šumah stavljenih pod
zabranu može se i po sadanjem šumskom zakonu zahtjevati, da se njimi
upravlja na temalju odobrenih gospodarstvenih osnovah. — Sume zakladne,
šume ređovah, manastirah, beneficijah, nađarbinah i ostalih korporacijah, onda
žurne povjerbinske opredieljene su samo za uživanje, imadu dakle trajnu svrhu.
Ako je gdje na mjestu, to je ovdje, da se stakovimi šumami potrajno gospodari,
a potrajno gospodarenje može se polučiti samo onda, ako se takovimi
šumami upravlja na podlozi odobrenih gospodarstvenih osnovah.


Dioničarska družtva, utemeljena za rudarske i ine industrijalne podhvate
jesu u pogledu svojega šumskog posjeda zajednice, glede njih valja dakle takodjer
sve ono. Što sam kazao o zajednici šumskih posjednlkah u pravcu onom
da se u takovih šumah može potrajno gospodariti samo na temelju odobrenih
gospodarstvenih osnovah.


Glede šumah obterečenih šumskom služnošću zahtjeva već sada u krieposti
postojeći šumski zakon, da se u njih gospodari prema ustanovljenoj gospodarstvenoj
osnovi, ako to zatraže ovlaštenici ili obterećenik.


Zakonska osnova, koju danas pretresamo, razlikuje se u tom pogledu od
postojećeg šumskog zakona samo u toliko, što će se za takove šume odsele
morati bezuvjetno sastavljati gospodarstvene osnove. Iz svega toga se vidi, da
je sasvim opravdan zahtjev, da se šumsko gospodarstvo i glede nabrojenih kategorijah
šumah udesi prema odobrenim gospodarstvenim osnovam.


Takova je ustanova u ostalom sadržana i u drugih zakonih, a navlastito
u ugarskom šumskom zakonu. Posjednici upitnih šumah — izuzam one, koje
se nalaze u javnoj upravi — dužni su prema zakonskoj osnovi podnieti gospodarstvene
osnove za tri godine, računajuć od dana, kada ovaj zakon stupi u
kriepost, a kralj, zemaljska vlada može taj rok prema okolnostima i produljiti.


Zakonska osnova ustanovljuje nadalje kazne za posjednike šumah, o kojih
sam govorio, iU njihove zakonite zastupnike, koji svojom krivnjom ne izpune
te dužnosti u roku zato opredieljenom iU koji prekrše odobrenu gospodarstvenu
osnovu, te daje županijskim upravnim odborom pravo, da odrede koji šumarski
organ, da se pod njegovim neposrednim nadzorom o trošku posjednika tih šumah
vodi stručna uprava i šumsko gospodarenje u njihovih šumah u slučaju
onom, ako unatoč ponovljenim kaznam posjednici šumah ili zakoniti im zastupnici
nezadovolje propisom zakona ili ako gospodarenjem svojim zatiru šume, ili
ako njihovo gospodarenje u obće ne odgovara propisom šumskoga zakona. Takova
odredba ima se odmah dokinuti, čim se gospodarstvo šumsko uredi prema
propisom zakona, ili čim se podade zatraženo jamstvo, da će se izdane odredbe
trajno obdržavati i provadjati.