DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

, - 107 —


Ovakovo dakle pitanje, gospođo, koje samo per tangentem zasjeca u predležeću
zakonsku osnovu, u njoj samoj riešiti i pašnjake onako djuture baciti
medju šume, te s njimi kao sa sumarni postupati, činilo se odboru pogibeljno,
pak je stoga mislio, da valja u §. 1. izostaviti rieči, koje se na pašnjake odnose,
i ograničiti tu ustanovu samo na to, što je izhodištem i pravim objektom
čitave ove zak. osnove, a to su šume. Pašnjaci pak dolaze u govor samo na
koliko su šume. Polazeći s toga stanovišta došao je odbor do stilizacije §. 3.,
koji je umetnuo i u koji uzima pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetno šumskom
tlu, t. j . takove, koji bi propali, kad nebi bili šuma. Oni su šume poradi naravi
svoga tla.


U drugu alineju §. 4. uzeo je odbor takove pašnjake, koji su u ime
pašnjačke pripadnosti prigodom segregacije izlučeni. Ali i ovakovi kompleksi
moraju imati izraziti karakter šume, pa samo onda mogu po nazoru odbora
podpadati pod udar ove zak. osnove.


S ovoga stanovišta potekla je stilizacija §. 3., pa se je taj paragraf morao
uvrstiti, čim su iz §. 2. izostavljene rieči: „šumami i drvljem obrasli
pašnjaci".


Obrazloživši ovako promjenu, koju je preduzeo odbor, molim vis. sabor,
da predlog odbora izvoli prihvatiti.
Predsjednik: Ne želi nitko više govoriti?
(Nitko se nejavlja).
Pošto nitko ne želi govoriti, pitam, prima li vis. sabor §. 1. kako je pročitan
po predlogu odbora?


(Prima).


§. 1. primljen je po predlogu odborovom.


Biljež, dr. Ljud. Švarc (čita §. 2)


Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 2.?


(Prima.)


§. 2. je primljen.


Bilj. dr. Ljud. Švarc (čita §. 3.)


Predsjednik: Vis. sabore! Na ovaj paragiaf podnio je zast. dr. Šumanović
sliedeći izpravak.
Bilj. dr. Ljud. Švarc (čita.)
„U prvoj alinei, trećem redu imade se iza rieči: program umetnuti;
„§. 4. 0. z.«


Izmedju prve i druge alinee imade se staviti sliedeća alinea:


Za drvljem obrasle pašnjake, koji se ne nalaze na bezuvjetnom šumskom
tlu, imade se sastaviti gospodarski program u toliko, u koliko isti za pašu
blaga ovlaštenika (suposjednika) potrebni nisu.


U drugoj alinei, koja sa gornjim umetkom postaje sada trećom, imale bi
se rieči „isto tako valja postupati´ brisati, a u trećem redu ´iza rieči „izlučeno"
umetnuti „valja postupati u smislu §. 1. o. z."


Prema tomu imao bi izpravljeni §. 3. citiranog zakona glasiti: