DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120 poBtojedih
propisah, ovdje obistiniti mogli, a tim manje onda, kada šumarski činovnici
imovnih obdinah u službenom poslu putuju u susjedne državne šume, obnašla je kr.
zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, u svrhu, da se ovamo pruže takovi podatci
polag kojih de biti moguće daljinu svakog putovanja izviditi i po propisu obrediti, odrediti
što slieđi:


Gospodarstveni uredi imaju najdulje u roku od dva mjeseca, na temelju jur postojedib
pregledovidah i kilometriSkih nacrtah priugotoviti i ovamo predložiti naposeb
za svaku šumariju po jedan takov nacrt, u kojem će biti vidljive sve medje imovnih
i državnih šumskih srezovah ležećih u obsegu đotićne šumarije imovne obdine, kao i
vanjska međja samog šumskog kotara uz točnu naznaku naziva srezovah i unutar istih
nalazećih se šumskih pređielah


Medje imovnih srezovah imaju se za razliku od državnih drugom bojom označiti,
a vanjska medja šumarije, kao i samo sjedište iste točno i jasno posebnom oznakom
obilježiti.


Razumjeva se samo po sebi, da koli udaljenost izmedju pojedinih mjestah, toli
i udaljenost šumske medje do najbliže ležedih joj selah u kilometrih na karti ubilježene
biti imaju.


Osim toga valja na prikladnom mjestu pregleđoviđa umetnuti skrižaljku poput
one, što za udaljenost´ pojedinih mjesta postoji, koja de pokazivati najkraće udaljenosti
pojedinih imovnih i državnih šumskih srezovah od sjedišta imovne šumarije, kao i od
jednog sreza do drugog, a u opazci te skrižaljke ima se naznačiti i udaljenost sjedišta
imovne šumarije do sjedišta predpostavljenog joj gospodarstvenog ureda, te sjedišta susjednih
imovnih i državnih šumarijah.


Prepor ob ovlaštenju prava na pašnjak spada pred sudbenu oblast.


T. R. i A. A. iz M. zatražiše god. 1889. na temelju onda u krieposti postojećega
z. čl. V. od god. 1870. odciepljenje diela urbarskoga pašnjaka, odpadajućega na
njihov urbarski posjed. Povodom tim odciepljen jim je dio po kr. sudbenom stolu kao
urb. sudu i to usljed nagode sa ostalimi urbarskimi ovlaštenici prama veličini posjeda,
koji je na njih bio upisan; đočim u pogledu onoga, koji navodno nije bio jošte na
njih uknjižen, priđržaše si pravo naknadno zatražiti odciepljenje.
Nakon ođciepljenja podnesoše obzirom na točku 1. §. 25. zakona od 5. veljače,
1886. molbu na upravni odbor u 0., da jim se dozvoli uživati i onaj dio pašnjaka,
koji je ostalim urb. ovlaštenikom u zajednici ostao, jer da oni imadu više posjeda,
nego što je na njih uknjiženo. — Upravni odbor u 0. odlučio je riešitbom od 9.
veljače 1891. br. 82: „da se pritužitelji sa svojim zahtjevom radi priznanja prava
na zajednički pašnjak i pašu u urb. oboini M. odpuduju s razloga, što su isti jur
god. 1889. izhođili odciepljenje njihove pripadnosti od zajedničkoga pašnjaka i to:


T. R. na selištni posjed od S^/s sel. ukupno 37 jut. 490 Q hv., a A. A. na ^ja selištnoga
posjeda ukupno sa 1 jut, 996Q] hv., koja jim je pripadnost na uživanje jur i
predana, te su s toga u zajedničkih koristih na obćinski pašnjak i pašu podmireni u
onoj mjeri, u kojoj su im te koristi đe facto pripadale. Prigovori njihovi pako, da
oni osim onoga urbarskog posjeda, na kojega jim je pripadnost pašnjaka i paše odmjerena
bila, posjeduju jošte više jutara urb. naravi, koji jih i nadalje na suuživanje ne
razdieljenoga dijela pašnjaka ovlaštuju, ne mogu se u obzir uzeti, pošto su sezoni
izstupom iz zajednice odrekli dalnjih zajedničkih prava na uživanje idealnih dielova,
pripadajućih izključivo samo onim urb. ovlaštenikom, koji su iza razdiobe još u zajednici
ostali. Njihova de dalnia stvar biti, da si na remanencije selištnoga posjeda eventualno
pripadajuću daljnju pripadnost pašnjačkoga diela kompletiraju putem urb. suda
onim načinom, kojim su izhođili prvobitno izlučenje njihovih dielova. Sve dotle pako
imadu se uzdržati od uživanja sadanjega zajedničkoga pašnjaka i prava na pašu pod
prietnjom posljedicah, sadržanih u zakonu o poljskom redarstvu glede poljskih šteta".