DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 121 —
Proti toj rieSitbi uložila je T. R. utok, a kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove, rieSitbom od 5. studenoga 1892. broj 39.701 obnašla je ukinuti cieli u tom
predmetu političkim putem provedeni postupak i stranke odputiti pred redoviti sud,
a to s razloga: „jer predleži prepor izmedju T. R. i urbarijalne obćine M. glede
prava uživanja, vindiciranoga si po T. R. na pašnjaku, pa se po tom ovdje radi o
privato pravnih odnošajih, kojih riešavanje spada u nadležnost sudbenih oblastih. Pre-
pori naime o samom pravu na suuživanje za korist posjednih urbarskih obćina segregiranih
urbarskih pašnjaka i Šuma spadaju na nadležnost sudbenih oblastih, ali političke
oblasti imadu, kada se radi o ovakovih preporih, po analogiji §. 61. cea. patenta
od 2. ožujka 1853., prije svega izmedju parbećih se stranaka pokušati nagodu,
držee se pri tom načela zastupanoga u naredbi ove kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 17. srpnja 1886. broj 35.073., po kojem je upitno pravo vezano
nerazlučivo o posjed urbarskoga selišta, i tek ako nebi nagoda za rukom pošla, imadu
političke oblasti štited posjed privremeno, parbeće se stranke odputiti na redoviti put
pravde. Prema navedenomu ima upravna oblast I. molbe u nazočnom slučaju medju
strankami pokušati nagodu, koja ako ne uspije, imati de postupajuča oblast uputiti
stranke pred sud". (Obćinar).


Plenarne riešitbe kr. hrv.-slav.-dalm. stola sedmorice kao suda kasacionalnog.
Kada je zahtjev na progon stavljen po neovlaštenoj
osobi, Ntalja po §. 384. k. p. zavrdi kaznenu prijavu. — 2. Ako privatni
tužitelj ne dođje na razpravu, nastaje zakonska pređmjeva,
da je odustao od obtužbe, koja se protudokazi oboriti ne može, pak
zato ni nema mjesta povrati u prijašnj e stanje ni obnovi postupka.3. Kazneni sud ima ureda radi uvažiti zastaru.
(Žalba ništovna na obranu zakona, — RieŠitba kr, stola sedmorice kdo suda
kasacionalnoga
od 5. studenoga 1892. br. 3862.)
Šumarija u D. prijavila je kr. kot. sudu u H. dopisom od 7. srpnja 1891. br.


266. Gj. E. radi uvrede poštenja na štetu šumara M. B. i lugara I. G., počinjene u
podnesku Gj. R. od 16. ožujka na kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu.
Na razpravu, odredjenu na dan 5. studena 1891., nije nitko došao, pa je odlukom
od 5. studena 1891. br. 4170. kz. postupak po §. 34, i 394. k. p. obustavljen
i odluka dostavljena M. B., koji je u podnesku od 9. prosinca 1891. naveo,
da je bio službeno Ousutan pak da nije mogao stići na razpravu, te moli, da se nova
razprava odredi.


Odlukom od 15. prosinca 1891. br. 5260./kz. ođredjena je nova razprava na
dan 13. sieCnja 1892,, nu ođgodjena, te je nova ođredjena na 11. travnja 1892.,
nakon koje je osudom od 11. travnja 1892. br. 5260 kz, Gj. R. radi prekršaja
§. 487. kz. sudjen na zatvor od 14. dana. Njegov priziv odbio je kotarski sud kao
prekasno podnesen.


Povodom žalbe ništovne, podnesene po kr. državnom nadođvjetničtvu na obranu
zakona, sudio je kr. hrv.-slav.-dalm. stol sedmorice iza obavljene u punom viedu
javne razprave:


Kaznenom odlukom kr. kotarskog suda u K. od 13, srpnja 1891. br. 2701.
kz., zatim odlukom istoga suda od 15 prosinca 1891. br. 5269. kr. i konačno osudom
istoga suda od 11. travnja 1892. br. 5260. kz, ex 1891., izrečenom proti Gj. R.
radi prekršaja suprot sigurnosti poštenja, povriedjen je zakon, i to prvonavedenom odlukom
u §. 495. kz. te §. 390. si. c) i §. 394 k. p., zatim drugocitiranom odlukom
u §. 34. k. p. i konačno rečenom osudom u §§. 530., 531. i 532. k. z., pa se
toga radi ukida prije spomenuta osuda, te se obtuženi Gj. R. po §. 250, toč. 2. kp ,
od obtužbe rieSava.