DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izpod
tiska izašle su ove nove knjige :


— „K.ryptogamenflora von Sehlesien". Im Namen der Schlea. Gesellschaft
f. vaterland. Cultur heraasg. von Prof. đr. Perđ. Cohn (3 Bud. II. Hefte,
3 Lfg. Pilze) gr. 8 Breslau. J. U. Kern´s Verlag. Ciena 3´20 mrk.
— Hertwig, prof. dr. Rich. „Lehrbuch der Zoologie", 3 Aufl. gr. 8
(XII, 599 S. mit 568 Abbild.) Jena G. Fischer. Ciena 11-50 mrk.
— 0. Cech dr. ^Sbirka zakona i naredaba o zaštiti životinja u
Hrvatskoj i Slavoniji".
U toj knjizi sadržani su zakoni i naredbe, koje su izdane u posliednjih deeenijah
glede zaštite domaćih životinja, divljači , riba i raka u Hrvatskoj, a osim toga priobdene
su i naredbe kr. ugar. i ces. kr. bosan.-herceg, vlade u toliko, u koliko se
tiču ribolova u pograničnih riekah.


Dogodice kazati ćemo više o toj knjizi.


Sa drvarskog tržišta.


Trgovina sa drvi na Eieci u prvoj polovini g. 1894. U glavnom mora se
iztaknuti, da je izvoz hrastovih dužica iznosio za to vrieme u g. 1894. 23,360.000
komada naprama 30,860.000 kom. u prvom polugodištu g. 1893. Taj izvoz .sačinjava
u istinu najživahniju granu izvoza riečkoga. Gore spomenuto sniženje izvoza dužica potiče
od tuda, što se je drvo nove campagne počelo tek pri koncu mjeseca lipnja privoziti
tako, da se je tek u mjesecu srpnju i kolovozu izvoziti moglo.


Akoprem je ovaj izvoz manji, nego u prvih šest mjeseeih g. 1893., to ipak izvo^
robe te ruke u prvom polugodištu tekuće godine nadmašuje onaj u istoj periodi god1892.,
koja se može normalnom smatrati. Tako je od 1. siečnja do 30. lipnja izvezeno
iz Rieke u godini 1894. u svemu 22,360.000 kom. dužica, u godini 1893.
35,810.000 kom., u god. 1892. 15,840.000 kom., od toga odpada na Francezku odnosno
prema godinam, 20,428.600 — 31,190.000 — 11,270.000 komada.


Sto se tiče na pose trgovine sa Francezkom, to je izvezeno u tom polugodištu :
hrastovih dužica 20,428.600 kom. u vriednosti od 4,494.292 forinta, bukovih dužica


18.000 kom. u vriednosti od 486 for. hrastovih piljenica 11.641 m´* u vriednosti od
523.845 for.; jelovih greda 3.531 m´ u vriednosti od 54 715 for.; gredica 1.548 m*
u vriednosti od 19.017 for. jelovih dasaka i daščica 40 500 kom. u vriednosti od
24.675 for. bukovih dasaka i (plateaux) piljenica 9.500 kom. u vriednosti od 6.650 for.
bukovih daščica 28.000 kom. u vriednosti od 2.800 foo.; hrastova u četvero otesana
drva 4 936 m´ u vriednosti od 151.776 for.; hrastovih trupaca 195 m* u vriednosti
od 5.850 for. ; briestovine 60 m´ u vriednosti od 2.700 for. ; vesala 3,100 kom. u
vriednosti od 2.480 for.; daščica za škatulje 10.300 kom. u vriednosti od 3.296 for.;
parketa 37.700 kom. u vriednosti od 7.540 for. Ukupna vrieđnost izvezene robe iznosi
5,300.122 forinta. (Le Bois).


U Francezku dovezeno je iz Rieke: od 24.^30. listopada 10.400 komduge
i 2 039 kom. gradje, od 31. listopada do 6. studenoga 53.384 kom. duge i
986 kom. gradje, od 7. listopada do 13. studenoga 40.000 kom. duge i 206 kommadrier,
od 14.— 20. studenoga 46.844 kom. duge i 166 kom. piljenica, od 21. do


27.
studenoga 75.364 kom duge.
U mjesecu listopadu dovezeno je ukupno duge preko Trsta : 7.015 kom. (najslabiji
dosada konstatirani uvoz), naprama 902.927 kom. u listopadu god. 1892. i
28 463 kom. g. 1893.; preko Rieke : 5,613.047 kom. t. j . za 2,987.463 kom.
više, nego u listopadu g. 1893.
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


Cien a dužice notira se sa 65 franaka pro 100 kom ^´´ji, "^/e".
Prevo z dužice od Rieke do Borđeanx stoji 14 do 15 franaka od 1.000
kilograma.


Lies i piljenice na bečkom tržištu. Po m´ od Beča u mjestu kolodvora: jelovi
i smrekovi rogovi (rožnice) od ´"/u do ´*/i8 cm. širine do 10 mt. duljine for.
13 —14, isti od ´*/2fl do ^´/24 cm. širine do 12 mt. duljine for. 14—16; jelove i
smrekove gredice od **y´24 do ^*J29 cm. šiune i 6—8 mt, duljine for. 13—15 ; jelove
i smrekove žaganice za škole i okrajci for. 11´50—14; jelove i smrekove tavanice za
skele for. 13 —14 ; jelove žaganice (piljenice) i tavanice I. razr. for. 15 —17 ; smrekove
žaganice i tavanice I. razr. for. 18 — 21 ; borove žaganice i tavanice I. razr.
for. 19 — 22; hrastove žaganice i tavanice neprebrane for. 40—45 i hrastove skrile
for. 38 — 45.


Bačvarska gradja. Po hl. od Be6a u mjestu kolodvora: ´jt hl. br. ´/a for.
1 —1-60; ´/2 hl. 1. for. 1.50—2´30; 1 hl. br. 2. for. 2-40—3-30 za podpuno bure,
dana i duge. Bačvarska gradja od bureta za odpremu br. 3 —13 for. 2 — 210 ; za
pivničku bačvu br. 20 — 25 for. 2-20 —2-35, za istu br. 26—32 for. 2-35—2-45,
za istu br. 34—38 for. 2-70—2 80, za istu br. 40—44 for. 2-85—290, za istu
br. 50—60 for. 3—3-10, za istu br. 65—75 for. 3 30 —335, za istu br. 80 i
više for. 3-35 —3-50 po hl.


Šiška. Oko polovice mjeseca studenoga t. g. udarena je ciena na bečkom tržištu
ovoj robi kako sliedi: po 100 klg. šiške od god. 1893. najbolje vrsti sa for.
12—12 — 12-50; I. razr. sa for. 11-50 — 12; II. razr. sa 8-50—9 i III. razr. sa
for. 6—7 i for. 5-50—6-50.


Trst. Trženje mlitavo; vratila ima malo u zalihi, a ciena im je visoka.


Prodano je 10.000 dasaka (žaganica) II. iz Štajerske 25 X 25 od 23 X 35
po for. 50 — 51 i 15.000 trenica (poludaske) uso Štajerska 13X^3 5 po for, 31—^32
od 100 kom.


Viesti Iz Franeezke. Glasa se, da je prodja d u ž i c a m nješto živahnija ;
nu po viesti, koje su se ondje razniele glede proizvadjanja dužica god. 1894. i 1895.,
trženje sa dužicami još je uviek mlitavo, pa nitko sad nemisli na pogodbu ove robe
u velike.


Neima dvojbe, da če se god. 1894. i 1895. velika količina dužica proizvađjati
Ovo se tvrdi u dobro obavieštenih krugovih.


Trgovina sa bačvarskom gradjom za Njemačku postala je živahnija, a ciene su
tvrđe. Pošto se je zaliha stare robe snizila i pošto če se ovakove robe god. 1894.^5.
umjereno proizvađjati, prem su proizvođitelji bačvarske gradje u Vinkovcih održali
mejđan, netreba se ipak bojati, da če ciena ovakovoj robi pasti, dapače ona de vjerojatno
porasti u slučaju ponješto obilatijeg izvoza robe u Njemačku. Za sad se takova
roba u Njemačku slabo odprema.


Trgovina sa rezano m robom posve je mlitava. Iz Franeezke dolaze viesti, da
je trgovina s tom robom posve jenjala. Takove viesti dolaze i iz Njemačke i tizemstva.
Doklegod se Turellov predlog ne bude zatomio, dotle če i trgovina sa rezanom
gradjom mlitava biti, prem se sada i Amerika s ovom robom natjeciva, pa se uslied
toga i u buđuče na tu okolnost obzir uzeti mora.


Dražba stabala. Dne 24. listopada t. g. obdržavana je javna dražba hrastovih
stabala u šumah križevačke imovne oboine sa sliedeeim uspjehom :
U šumskom srezu Brd o prodano 171 kom. stabala, procienjenih na 2964 for.
53 nč. Dostalac Aleksander pl. Weiss sa 3640 for.;