DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


u šumskom siczu Novakuša, 357 stabala, procienjenib na 9235 for. 80 nč
Dostalac Aleksandei- pl. ´W e i s s sa 11.160 for.
U šumskom siezu Bukovac, 167 stabala, prooienjenih na 4351 for. 27 nč.
Dostalac A. Rerger sa 5555 for.
U šumskom srezu Bobčanski lug, 77 stabala, procienjenih na 2959 for. 86 n6.
Dostalac Sorge r & Comp. sa 4556 for.
U šumskom srezu Glogovnica, 157 stabala, procienjenih na 7287 for. 23 nč.
Dostalac L. Perrin sa 8070 for.
U šumskom srezu M a r S a-K o z ar o, 461 stabala, procienjenih na 7396 for 62 nS.
Dostalac L. Perrin sa 9116 for.
U šumskom srezu Vel. Jantak , 412 stabala, procienjenih na 14255 for 27 nč.
Dostalac Leopold Kern sa 17980 for.
U šumskom srezu Mal i Jantak , 596 stabala, procienjenih na 19532 for.
20 nč. Dostalaa Leopolp Kern sa 25787 for.
U šumskom srezu Međjuvođje, 131 stablo, procienjena na 3908 for. 61 nč.
Dostalac Max Pollak sa 3921 for.
U šumskom srezu Žabjački lug, 225 stabala, procienjenih na 10294 for.
80 nč. Dostalac Leopold Kern sa 13478 for.
U šumskom srezu Jasik-Pavljani , 144 stabala, procienjenih na 3644 for.
34 nč. Dostalac Max Polla k sa 4955 for.
Ukupna procjena iznašala je 85830 for. 53 nč., a postignuto je 108218 for.
ili 25 "/g preko procjene.
U šumskom srezu Drlje ž ostalo je neprodano ll 7 stabala u proejenbenoj
vriednosti od 5801 for. 85 nč. za koja nije bila u obće nikaka ponuda stigla.


Različite viesti.


Lov šumara. Rieđko se kada sastaje više šumara u lovu, a kad srećom to
biva uživaju tu zabavu baš ,knjaževski".


Ovako je bilo 16. studenoga t. g., kad se je o podne nakon pregledbe občinskih
šuma navratio u divlju fazaneriju kutjevačkog lovačkog đružtva velem. gosp. šumar,
savjetnik vitez Zikraundovsky sa šumarnikom pl. Niemčićem i žup. šumar, nadzornikom
Schmidingerom.


Spomenute goste dočeka sa 19 hajkača g. predsjednik đru/.tva i vlast, šumarnik
Radoševič, te nasljednik njegov g. Mihaljevii sa nadlugarom Castnijom i odbornikom
lovačkog družta g. Jantarovičem.


Iza kratkog pozdrava započe lov, koji je potrajao 4 sata. Već prvi pogon završi
obilnom pucnjavom, a tom prigodom ubijena su 4 zeca, 2 Iještarke i 2 šljuke.
Mi domaći lovci uvjerili smo se ved sada, da je kako g. savjetnik Zikmunđovsky,
tako i g. šumarnik Nemčić vješt i siguran lovac.


Pogon za pogonom bio je zaista uspješan, a lovilo se je poslie ručka do 3 sata
po podne. Kod objeda nazdravi predsjednik družtva svoje goste, te izjavi svoju radost,
što vidi u tom lovu prvi put velem. gosp. savjetnika kao glavara šumarstva, koji da
je i kao vješt lovac dokazao, da mu je zadatak uz šumarstvo takodjer i lovstvo promicati.


Poslie objeda započe hajka na gnjetele. Ved nakon kratkog hajkanja na gnjetele
padoše 2 oroza i t. đ. prva oroza u družtvenom lovištu požeške doline, jer nebijaše
sada ovaj lov radi divljadi odredjen, nego više toga radi, da se šumari ovdje sastanu
i da se uvjere o tom, da lovstvo i ovdje uspjeva. Taj zaista ugodan lov
obavljen je na prostoru od 114 jutara, a ubijeno je ukupno 29 komada i to: 18
zečeva, 2 Iještarke, 6 šljuka, 2 oroza gnjetela i 1 lisica.