DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 46 —
Solikovo vapno (Clorkalk) dobro sredstvo proti gusjenicam. Mnogi šuma
veliki je ljubitelj vodarstva, pa je vrieđuo da zna za uspješno sreddtvo proti gusjenicam
I njeke naše imovne obdine imaju povelike vodnjake, pa ie jim dobro doći ovo sredstvo


U tu svrhu uzme se ^2 kilogr. solikovog vapna i pomieša se sa ´/4 kilogr
masti, te se načine krugljice od te smjese i omotaju kuđiljom. Ova kuđilja povješa se
na vodku. Na takovo drvo neće dolaziti gusjenice, dapače i leptiri bježe od ovakog
đrveta.


Oglas dražbe.


Na temelju drvosječne osnove za g. 1895. naredbom visoke kr. zemaljske vlade od


22. studenoga 1894. broj 49024 odobrene, obdržavati de se kod gospodarstvenog
ureda otočke imovne obcinc u Otočcu 9. siećnja 1895. u 11 satih prije podne na
temelju pismenih ponuda dražba stabala u niže naznačenih sječinah :
Srez a Sposobno 3t Izkliena ciena


1


s


o


> a>


VrJt


Čl 3 o


Šumarija ^ .:-.-r;


c


O! drva


Naziv te & Ja:


t4 N IS3 PH 3


o ´
pr.


kub. mtr. for.in. for. nč.


m J 3 mtr.


\


f2000 60 1200 —


1 1 bukva 350 400 —


( 3 12o0
2 Otočac- ( Orno jezero 4 jela 1082 — 2000 — 3 — 6000 —
fl700 1 50 2550 —


3 7 bukva 250 300 —


4 1200
i Lisina .,... «0 ^ 200 294 — — 2 20 646 80


1


Perušie <


5 Janiaeka kosa-31 i 00 134 — — 2 20 294 80
6 Marković rudine 22 jela 1000 — 1500 — 3 — 4500 —
7 Sinac 1 24 „ 400 — 750 — 3 — 2250 —
8 Komarnica - - 2fi bor 300 — 532 — 5 — 2660 —
9 Bačinovao - bukva 310 310 2 20 682


1


29 — — —


Korenioa 1


10 Velika Plešiviea .S9 bor 500 — 1245 — 5 — 6225 —
11 I Kuterevska kosa 5 bukva 600 1292 — — 2 50 3230 -12
Krasno i Jelovac-Apatišan 11 ,, 200 268 — — 2 60 670 —
13 Kaleiea-vrh - 19 500 600 2 50 1500


—. — —


1 ela 1000 2000 — 2 40 4800 —


14 jrabovo rame < 33


bukva 600 1359 2 3718
jela 2000 4000 — 2 10 9600 =


15 Zavalje < Sakriveika - ! 31


bukva 300 531 2 1062
jela 500 1000 — 2 40 2400


16 Usnaćevvrh-1 85


bukva 300 517 2 1034 —


Uku ano 10492 6005 13027 3700 — 57422 60


Dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se za sebe, i to samo uz pismene ponude, nu
može se jedna na više hrpa staviti zajedno.
2. Propisano biljegovane ponude provi djene sa 5"/^ vadiuma imadu se najdulje
do 9- siečnja 1895. u 11 satih prije podne gospodarstvenom uredu otočke imovne
obdine podnieti, jer se na kasnije prispjele ponude obzir uzeti neće.
3. Dostalao imati de vadium položeni na 10"/^ jamčevine popuniti, čim njegova
ponuda po gospodarstvenom odboru otočke imovne cbdine pjihvadena, te po kr. ze