DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 151 —


Osim toga pozvani stt pođjeđno po Njeg. Preuzvišenosti g. kr. ug. ministru i
kr. nađšumarski ured u Vinkovcih, te kr. šumarski ured u Otoficu, da se za vlastite,
kao takodjer i za podređjene kr. šumarije predplat e na „Šumarski list".


Primjeduje se, da je g. predstojnik kr. šnm. ravnateljstva već u mjesecu siečnju
t, g. dao predbrojit i na „Sum. list" sve kr. šumarije svoga područja.


Uredništvo „Šum. lista" raduje se od srdca ovomu činu, jer nazrieva u tom
podpuno priznanje mjerodavnih faktora o revnom i blagotvornom djelovanju sadanje
uprave hrv.-slav. šumarskog đružtva na polju šumarstva.


Zakoni i normativne naredbe.


Pravo na obskrbu nije stekla udova kot. šumara niti za sebe, niti za
djecu, ako njezin suprug u ustanovljenom roku nije položio držav. izpit
za samostalno vodjenje šum. gospodarenja i ako je bio predhodno imenovan
kot. šumarom u privremenom svojstvu. Ka upravni odbor županije virovitičke u
Osieku izdala je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, rješitbu od 5. veljače t. g.
br. 58869 ex 1854. doslovce sliededeg sadržaja :


,Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, obnalazi uvažiti utok upravnih obćina
Podgajci, Marijanci i D. Miholjac kotara D. Miholjac, podnesen proti tamošnjoj rješitbi
od listopada 1893 br. 593, kojom bje ukinuta odluka kr. kot. oblasti u D. Miholjcu
od 23. veljače 1893 ibr. 932, izrečena glede nedopitanja mirovine Julijani Schuller,
udovi iza pokojnog kot. šumara Guida SchuUera, te istoj kako primjerena mirovina i
pogrebnina, tako i za troje djece odpadajaća odgojnina ođredjena.


Pokojni Guido Schuller imenovan dekretom obstojale kr. podžupan, u Osieku od 23.
travnja 1884 broj 4855 kotar, šumarom za upravne občine D. Miholjac, Slivoševci i
Moslavina u svojstva kotar, šumara službovao je poSam od 9. svibnja 1884. kao
dana položene prisege, pak do uključivo 5. rujna 1852., kao dana smrti ukupno 8
godina 3 mjeseca i 2 7 dana.


Obzirom na ovo službeno vrieme imala bi udova pokojnikova po § 32. mirovinskog
zakona od 10 ožujka 1892. pravo na trajnu obakrbu, kao i preostala izpod
normalne dobe još sada neobskrbljena djeca na uzgojninu : ali s razloga, što je imenovanje
za kotar, šumara uzslieđilo u z uvjet , da u roku od godinu dana položi šumarski
izpit, bez kojega se izpita polag §. 27. i 28. još uvjek u krieposti stojeće privremene
ovovladne naredbe od 4. ožujka 1871. broj 2144. (vidi uredovnu sbirku naredabah i
propisah II na str. 67.) definitivnim obćinskim ili kotarskim šumarom priznati nemože,
buduč za svoga života nije nikada udovoljio uvjetu, pod kojim je jedino predhodno
imenovan u privremenom svojstvu, a upravo za to, što nebijaše stalno namješteni kot.
šumar, nije nikada u mirovinsku zakladu uplaćivao stanoviti ´mjesečni prinos. (Vidi §.


57.
zakona od 11. srpnja 1881. za imovne obćine).
Pošto dakle uplaćivanje prinosa u mirovinsku zakladu počima tek nastupom u
definitivno stanje, a ovo uvjetuje prije svega položenje strukovnoga izpita, slieđi jasno,
da pokojnik nije nikada stekao pravo na takovu obskrbu za sebe, uđovu i preostalu djecu.
Takodjer se kr. zem. vlada odjel za unutarnje poslove iz priležečih spisa nije
mogla uvjeriti, da postoje u konkretnom slučaju kakve obzira vriedne okolnosti, što
više, iz privitoga na pokojnikovu udovu upravljenog riešenja prvomolbene kr. kotarske
oblasti u D. Miholjcu od 23. veljače 1893. br. 932. konstatira se, koli znatno je
pokojnik bud sa nevještine, bud s inih razloga oštetio urbarijalne občine; dočim se iz
točke 3. i-ečeuog riešenja razabire, da su materijalne okolnosti moljiteljice vrlo povoljne,
buduć majka pokojnikova, kod koje moljiteljica stanuje, razpolaže imetkom od kojih


200.000 for.
Prikora vriedno službovanje pokojnikovo s jedne, a povoljne materijalne okolnosti
moljiteljičine s druge strane neđopuštaju, da se moljiteljici kakova iznimna milostinja


podieli".