DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 154 —


dostignuo, te ie se barem tiem javiti svjesno izpunjenje dužnosti|na zakonskijem teme


ljima, obezbjeđido se uživanje zakonitijeh prava i ograiiičide se svaki samovoljni postupak


pojedinaca, koji, osnivajući se na opdem neznanj u zakona, i n crkvi, kao i u svakom


drugom općinstvu, ruše zakoniti poredak i krnje tudja prava radi dostignuća svojijeh


sebičnij eh ciljeva.


U ovijem kratkijem potezima čini nam se, da smo pokazali važnost truda g. V.


G r ab e r a.


Kome je stalo (a moralo bi biti svakome, a osobito pravniku), da se upozna sa


pravom istočne crkve naše, značajem i duhom njegovijem glede djece,


braka, porodice i naslieđstva, neka čita djelo tajnika G r a b e r a i dobiče


jasan pojam o tim pravilama.


Mi smo osobitijem zadovoljstvom pročitali to djelo, i došli do ubjedjenja, da je


ono svake pohvale dostojno i da je kadro zadovoljiti svakome i najstrožijem znanstvenome


zahtjevu. Ako se obazremo na to, da u našoj pravničkoj književnosti ništa baš p o


dobnoga nemamo, te da amo do juče vrlo malo znali o pravu naše i s t o č n o-p r av o


slavn e crkve, kao i ostalijeh u državi našoj valjano priznatijeh pomjesnijeh crkava,


i onijeh u Bosni, Hercegovini, Crnojgori, Srbiji, mi moramo izjaviti g.


Gra b er u naSu zahvalnost na tome krasnom djelu, te živo mu na dušu staviti, da i


dalje ustraje u svome naučnome radu".


Ove smo ocjene priobdili tim radje, što o pomenutom djelu, premda je ono
osobitost svoje vrsti, imenito pako u našem domaćem knjižtvu, nije još sve došle napisana
nikakova recenzija, navlastito ne u naših strukovnih listovih, pak nas tim više
veseli, kad vidimo, da vanjski, dapače i inozemni učenjaci pomno prate našu znanstvenu
književnost, jer se evo zanimaju i za njene produkte, koje domaća kritika posve zanemarila.


Sa drvarskog tržišta.


Obći osvrt na prometne prilike sa drvnom robom. U svem evropskom
prometu sa đrvi opaža se njeka mlitavost uslied ciče i duboka sniega, te će po svoj
prilici dugo potrajati, dok nastane živahniji promet sa đrvi. Za sad spava promet sa
drvnom robom u dubokom snu, jer se u šumah nagomilani trupci i ina roba nemože
izvažati. Očekivalo se je, da će u to doba nastati živahno kretanje u prometu sa đrvi
uslied ogromnih građjevina, koje bi se imale izvesti. Prema tomu nije nikakovo čudo,
ako su skladišne zalihe sa drvnom robom tako velike, da neima nigdje mjesta, gdje bi se
nova roba pohraniti mogla. Očekuje se, đa će se ovoga prolječa živahno tržiti sa drvnom
robom, ako trgovci sa đrvi ponješto popuste od današnjih ciena, kao što u Ugarskoj,
gdje je potrošak na đrvih vrlo slab. Živahni promet sa đrvi može se u ostalom očekivati
i onda, ako se što prije bude počela ođvažati na kolodvorih nagomilana drvna roba.


I poslovi kod prodaje šnma zapeli su veoma ovih zadnjih tjedana, a oni poslovi,
koji su učinjeni, nijeeu baš na korist kupaca kao kod prijašnjih dražba. Za mnoge
prodaje šuma nije bilo kupaca, a njeke su opet takove bile, đa će kupac od dobitka
jedva jedvice namiriti troškove procjene. S toga nije se bar za sad bojati, đa će se
drvne robe proizvadjati n a pretek , prem dopuštamo, da to zavisi o skoroj promjeni
zimskog vremena, te o tom, đa li će nastati živahan promet na francezkih tržištih sa
đužicami.


I iz Galicije dolaze viesti, da je sav promet sa drvnom robom zapeo. Njeki
đrvotržci požurili su se odmah nastupom zime sa dovažanjem drva iz šume na pilane,
ali je čudo božje trupaca u šumi raztrešeno i snijegom zatrpano, te se ni nemisli na
izvoz iz šume, pošto je to nemoguće. Nu pošto je ona roba, koja je prije nastajuće
zime na pilane izvezena, jur za trgovački promet upriličena, nadaju se, da će ciena
piljenicam ponješto manja biti.
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 155 —
I tamo su đrvotržci obzirom na velika poduzeća u građjevinah cifenu drvnoj robi
poskupili, te de mnogi zlo prođi. Uslied slabih ponuda i uslied visokih eiena nagomilava
se drvna roba u svih pilanah i skladištih. UtanoS tomu bila je ciena jelovini I. razreda
od kolodvora po for. 17-70 do for. 18-30 od ´^ji—^t" jakosti, 8 — 12" širine i 18´
duljine. I nebirana jelovina, od koje ima velika zaliha, plaćala se je for. lO´.OO do
for. 11-50.


Uslied visoke ciene jelovine nemože se ova za Beč prodati, a ciena joj je visoka
s toga, što se u đosađanjih načetih galičkih šumah nenalazi više dobre jelovine, te se
i kod kude uz visoku cienu prodati može. Drugačije bit de, ako na tržište dođje drvena
roba iz Nađworne i ako se izgradi željeznica Waronienska - Stanislava, jer de se jelova
roba laglje đovažati na glavna tržišta, pa de joj ciena po svoj prilici manja biti za
3—4 for. po m*. U tom slučaju očutila bi i prodja jelovine iz hrvatskih šuma, jer
bi se i njoj o bok stavio konkurent.


Austro-ugarski promet sa đužleami u mjesecu Biečnju t. g. U Trs t
dovezeno je:


iz Rieke na tvrdku J. B. M. Gairarđ 4000 kom, dužica,
izKieke na , Ch. Gaffinel 16.000 „
iz Broda na „ I. B. M. Gairard 16.000 „ „
iz N. Karoly na „ Giacomo Gravos 16.000 „ „
iz Gorice na „ A. Megari 16.000 „ „
iz Siska na „ A. Megari . . . . 4000 „ „
iz Vinkovaca na, I. B. M. Gariard 4000 „ „
iz Koma na „ Giacomo Cravos . . . . 4000 „ „


dovezeno je ukupno 80.000 „ „


Izvezeno je iz Trsta:


u Bordeaux (tvrđka I. B. M. Guirard) 370.000 kom. dužica
u Salonik (tvrdka I. B. M. Guirard) 700 kom. dužica
u Italiju (tvrd. Guirard i G. Amicis) 26.358 kom. dužica


ukupno izvezeno 397,154 kom. dužica


IveženojeprekoEieke:


U Cette 1,120.123 kom. dužica.
u Borđeaus 1,059.682 „ „
u Marsilj 258.072 „ „
u Algir (Gairard) - 50.000 „ ,
u Tunis (Gairard i Gaffinel) . . . 12.815 „ „
n Italiju (Gairard i Gaffinel) . . . 208.901 „


ukupno izveno 2,709.593 „ „


Sav promet sa đužicami preko Trsta i Rieke bio je;


za Francezku 2,807.973 komada.
za Italiju 235.259 „
za Algir 50.000 „
za Tunis. ...-....´;´... 12.815 ,
za Tursku .,J. . . . 700 „


Ukupno 3,106.747 ,