DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 167 5—
<5eno je ii tom ngleđuom Časopisu prvi put pismo Fisclibachovo iz Virtemberžke, a ođ
tada đo danas ostao je on vjerni i marljivi suradnik toga Časopisa.


I mi se radujemo tomu, jer nam je poznato, da se taj uvaženi stručnjak broji
medju najodližnije pisce u njemačkom stručnom knjižtvu. Želili bi, da se i po koji od
naših šamara podiči sa 50 godišnjicom svoga javnoga djelovanja na polju domaćega
šumarstva!


Viesti zemaljskog izložbenog odbora.


Eksekutivni odbor kraljevina Hrvatske i Slavonije za tisučgodišnju izložbu
u Budimpešti godine 1896. priposlao je uredničtvu ,Šum. lista" sliedeči dopis :
Zemaljski izložbeni odbor za sudjelovanje kraljevina Hrvatske i Slavonije na tisučgodišnjoj
zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske 1896. u Budimpešti zaključio je u prvoj
svojoj dne 29. prosinca 1894. obđržavanoj plenarnoj sjennici, da zamoli naše domaće
novinstvo, da u skladu i slogi s izložbenim odborom unapriedi izložbeni podhvat kraljevine
Hrvatske i Slavonije, te je pozvao eksekutivni odbor, da učini sva potrebita,
da se taj zaključak izvede.


Shodno tomu zaključku obrada se ovim eksekutivni izložbeni odbor na slavno
uredničtvo s uljudnom molbom, da ga izvoli po blagovoljnoj uvidjavnosti poduprieti.
Imenito se slavno uredničtvo umoljava, da dobrohotno priobči izložbene viesti, što de
ih slavnoistom redovito dostavljati zagrebački izložbeni ured i da, u koliko to shodnim
i potrebitim nađje, shodnimi članci upozori čitajude obdinstvo na ovaj izložbeni podhvat
kraljevina Hrvatske i Slavonije.


Izložbeni je odbor osvjedočen, da će mu posao samo onda uroditi dobrim plodom,
ako ga sva javna štampa patriotično podupre, al on je s druge strane i tvrdo uvjeren,
da de ona to drage volje učiniti tim više, što de izložbeni podhvat kraljevina Hrvatske
i Slavonije posve odgovarati njihovom državopravnom položaju. — Kraljevine Hrvatska
i Slavonija imati de naime na izložbenom prostoru posve odieljeni samostalni svoj teritorij,
označen kao „izložba kraljevina Hrvatske i Slavonije", te ce se na tom teritoriju
podignuti izključivo samo izložbene sgrade, paviljoni, nasadi itd. što hrv. slav. zemaljskog
izložbenog odbora, što pojedinih izložitelja iz naših kraljevina.


Ustmene informacije u izložbenih stvarih dobivati će gospoda zastupnici štampe
u izložbenom uredu Markov trg broj 2. I kat, sobe br. 18., svaki dan od 3—6 satih
poslije podne.


Konačno čast je eksekutivnom izložbenom odboru zamoliti slavno uredničtvo, da
u zamjenu za izložbene viesti, koje će se slavnoistomu redovito dostavljati, jedan bezplatni
primjerak cienjenoga lista izložbenom uredu pripoSiljati izvoli.


Na obaviest. U smislu zaključka zem. eksekutivnog izložbenog odbora od 14.
veljače t. g. priobćivati de izložbeni ured svim slavnim uredničtvom đomadih listovah
svoje zaključke kao što i razne druge viesti, ođnosede se na sudjelovanje kraljevinah
Hrvatske i Slavonije na Budimpeštanskoj izložbi god, 1896.


„Viesti" de izlaziti povremeno prema obsegu predležećeg gradiva, te su namienjene
slavnim uredničtvom domaćih listovah jedino kao rukopis za novine na
blagovoljnu uporabu.


Pismene i ustmene ubaviesti daje p. n. gg. zastnpnikom štampe izložbeni ured
(Markov trg br. 2. I. kat, sobe br. 17.) svaki dan od 3 — 6 satih posije podne.
Uredničtvo „Viestlh."


I.
Kraljevina Hrvatska i Slavonija na Budimpeštanskoj izložbi godine


1896. Našoj domovini pruža se opet sgoda, da stupi na poprište medjunarođnog na


tjecanja na polju kulturnom i narodno gospodarstvenom, da pokaže uspjehe svojega


12
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 158 —
rađa i mara, da si osvietla lice pred stranim svietom i dokaže, da je naš narod n
kulturnom i materijalnom pogledu toliko napredovao, da si je stvorio u kolu prosviet-
Ijenih narođah častno mjesto i osjegurao liepu budućnost.


Godine 1896. priredjuje naime kraljevina Ugarska izložbu u Budimpešti, te je
pozvala i kraljevine Hrvatsku i Slavoniju, da suđjeljuju na toj izložbi.


Da budu kraljevine Hrvatska i Slavonija prema zakonom ustanovljenom i zajamSenom
im državopravnom položaju što dostojnije zastupane na ovoj izložbi, organizovao
je ban kraljeviuah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, naredbom svojom od 1. prosinca
1894. br. 4325. sudjelovanje kraljevinah Hrvatske i Slavonije na izložbi u Budimpešti
god. 1896. te je povjerio upravu izložbenih posalah naših kraljevinah krugu
patriotiSnih muževah, od kojih se je pouzdano nadati, da de interese kraljevinah dostojno
znati zastupati.


Prema toj odredbi imati de kraljevine Hrvatska i Slavonija na izložbenom prostoru
posve ođieljeni samostalni svoj teritorij, oznaCen kao „izložb a kraljevina h
Hrvatske i Slavonije" te de se na tom teritoriju podignuti izključivo samo one
sgrade, paviljoni, nasadi itđ. koji služe u izložbene svrhe naše domovine.


častna je zadada zemaljskog izložbenog odbora, svimi silami nastojati, te shodna
udesiti, da budu kraljevine Hrvatska i Slavonija na ovoj izložbi što sjajnije zastupane,
a patriotična je dužnost svakoga stanovnika kraljevinali Hrvatske i Slavonije, oduševljenjem
i požrtvovnosti podupirati u tom naumu zemaljski izložbeni odbor.


Kazpored izložbe obuhvata sve grane narodnoga rađa i pregnuda, te daje prilike
ne samo svim našim zavodima, korporacijama i družtvima, nego i svakom pojedinom
pripadniku ovih kraljevinah, svakom vlastelinu i seljaku, svakomu tvorničaru i obrtniku,
da ju uzveliSi svojim sudjelovanjem.


Ukusnim svojini vanjslcim oblikom, po obilju i raznovrstnosti svojih izložakah gospodarskih
i šumarskih, po liepoti u cielom svietu već poznatih i priznatih proizvodah
svojega kudnoga obrta, po vrstnoći i množini industrijalnih i obrtnih rađnjah po bogastvu
svojih surovinah, a napose napredkom svojim na polju obde obrazovanosti, vježtine,
nastave i obuke, — kadra je domovina naša svojemu posebnomu izložbenomu
odjelu dati odlično obilježje i svratiti obdu pozornost stranoga svieta na uztrajnost, radinost
i marljivost našega naroda, na kulturni njegov napredak i na njegovo živahno
pregnuće na polju materijalnoga pregnuća.


Taj uzvišeni cilj zaslužuje u velike kriepku i sdušnu podporu svakoga sina ove
domovine, svakoga pripadnika kraljevinah Hrvatske i Slavonije,


Hok za prijave. Zemaljski izložbeni odbor ustanovio je rok za prijave izložakah
industrijalnih i obrtnih do konc a travnj a 1895. a za poljske proizvode, za vino,
rakiju itd. do konca kolovoza 1895. — Izložbeni predmeti imat de se priposlat
i do 1. veljače 1896. dotičnom županijskom izložbenom odboru, eventualno neposredno
zem. eksekutivnom izložbenom odboru u Zagreb.


Količina gospodarskih izložakah. Prema zaključku zemaljskog eksekutivnog
odbora imati će se izložiti od poljskog sjemenja najmanje tri litra; od sjemenja
djeteline i trave najmanje jedan litar. Kukuruz modi će se izložiti u zrnu
ili u klipovih. — Zrnja imat će se priposlati najmanje tr i litra , a klipovah najmanje
pet komadah. Brašna imat de se priposlati od svake vrsti namanje tri litra.


*


* *


Posudje za izložbu. — Za izložbu sjemenj a i brašn a pribaviti de zemalj.
eksekutivni i izložbeni odbor od I. hrv. dioničarskog družtva za industriju
s*:akla o svom trošku, u koliko izložitelji nebi htjeli dati svoje vlastito posudje, koje
ali mora svakako biti ukusno.
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 159 -
Za izložbu vina i žestokih pićah. Zemaljski eksekutivni izložbeni odbor zaključio
je, da se u posebnom odjelu za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na budimpeštanskoj
izložbi god. 1896. vino neee izložiti, nego će biti markirano bocami po 0´7.
litra, i to bielo vino u renskih bocah, a crno u borđeauxkih. Boce pribavit će bezplatno
eksekutivni odbor. Boce biti će označene sa etiketama, na kojib ie biti označeno
ime producenta ili trgovca vina; vinogorje, gdje je vino urodilo, godina berbe,
ciena po hektolitru i množina vina, koja je na prodaju. Etikete pribavit de zemaljski
eksekutivni izložbeni odbor. — Veči izložitelji, koji imaju vlastite boce u trgovini običajne
i poznate, moći će u istih izložiti, nu boce morati će biti ukusne. Od svake vrsti
markiranoga vina morati će se tri boce iste količine dobro začepljene i etiketirane
priposlati za porotu . Cogna c morati će se priposlati u originalnih bocah, a šljivovica,
tropica, droždjenka itd. u malih buteljah po 0´35 litra i to od svake
vrsti barem tri boce, od kojih će biti jedna za izložbu, a dvije za porotu.


* *


Prijavnice za izložbu. — Zemaljski izložbeni odbor razaslati će doskora prijavnice
za budimpeštansku izložbu. Na istih imati će izložitelji naznačiti svoje ime i
prezime, svoje prebivalište i zadnju poštu, potrebiti prostor; izjaviti se nadalje, da li
će izložiti u vlastitom ormaru, da li će svoje izložke sami namjestiti i kako se ima
razpolagati sa izložci posije izložbe. Svaki pojedini izložbeni predmet imat će se točno
popisati, te naznačiti osigurateljnu vriednost i prodajnu cienu istoga.


II.
Hrvatska i Slavonija na budimpeštanskoj izložbi god. 1896. — Uslieđ
piijazue susretljivosti, što su ju našli predsjednik i podpredsjednik zemaljskog izložbenog
odbora prigodom svojega posliednjega boravka u Budimpešti kod tamošnjega izložbenoga
odbora i ravnateljstva, konačno je riešeuo pitanje o prostoru, na kojem će se
urediti posebni odjel kraljevinah Hrvatske i Slavonije.


Prostor ovaj nalazi se na odličnom mjestu, naime izmedju jezera i Stefanijina
puta, ove glavne ceste gradske šumice.


U neposrednoj blizini biti će smješten paviljon za svečanosti kraj glavnoga korsa,
gdje će se obđržavati dnevni koncerti i gdje će se kretati većina posjetiocah izložbe.
Prostor za izložbeni odjel kraljevinah Hrvatske i Slavonije ima u površini preko


11.000 četvornih metarah, te će se na istom podignuti dvie glavne izložbene sgrade:
obći paviljon i paviljon za umjetnost i vještine.
Obći paviljon sagradit će se na jedan kat na površini od 1300 četvornih metarah,
a paviljon za umjetnost na površini od 650 četvornih metarah.
Ovaj posliednji paviljon, ukusno sagradjen od željeza i stakla, prenieti će se
poslie izložbe u Zagreb i s njim ukrasiti perivoj izmedju kemičkoga laboratorija i državnoga
kolodvora. Oko ovih paviljonah nanizati će se paviljoni privatnih izložiteljah,
a prostor izmedju njih ukrasiti ukusnimi nasadi i proizvodi domaće hortikulture, I pitanje
vodovoda, razsvjete i namještenja tračnicah za dovoz izložakah riešeno je ovom
zgodom povoljno.


*
* *


Prema potankom programu, što ga je za posebni odjel kraljevinah HrvatskeSlavonije na budimpeštanskoj izložbi god. 1896. izradio zemaljski izložbeni odbor, dielit
ee se izložba u dva glavna razdiela, i to na historičku izložbu i na izložbu
sadašnjosti . U prvom razredu predstavit će se glavne crte kulturnoga razvitka
kraljevinah Hrvatske i Slavonije prema historičkim epohama, iztaknutim u poviestnih
spomenieih, u izpravah i poveljah, u starom orudju, u obrtnih radnjah i umjetnih tvorinah
s osobitim obzirom na crkveni život, na manifestacije javnoga duha i uredjenje
privatnoga života i na način vojevanja. Prema tome prikazat će se gradjevni sporne
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 160 nici
u nacrtib i slikali, tvorbe atvaraju(!ili umjetno3tih, glasba i gluma; poviest nauke
i znanosti ; književnost, obrt, urodjonje crkvab, namještaj stanovab, ođiela crkvena, gradjanska
i vojnička ; historički razvitak poljskoga gospodarstva, šumarstva, rudarstva,
lova i ribolova; nadalje ustavni život, uprava zemlje i ostale značajne crte narodnjega
razvitka.


Izložba sadašnjost i prikazati de umjetnosti i vještine, obdu obrazovanost
s osobitim obzirom na proizvode štampe i književnosti, te na rad zavođah i đružtvab
za znanost i obdu prosvjetu, javnu nastavu i stručnu naobrazbu, prilike javnoga zdravstva,
odnošaje trgovine, novčanog i vjeresijskog prometa, zatim proizvodi poljskoga gospodarstva,
vodarstva, vrtljarstva, vinogradarstva, vinarstva, pčelarstva i stočarstva ; stanje
domaćega šumarstva, lova i ribolova te rudarstva. Odlično mjesto zauzimati de naš domadi
gradjevni obrt, obrt sa drvom, proizvadjanje pokućtva i dekorativni obrt.


Naši obrtnici imati de prilike u namještaju podpunih stanovah dokazati svoju
vještinu i dobar ukus. Izložit de se nadalje proizvodi domadega obrta sa glinom i
staklom, kožarski obrt, pletiva i tkanja; odielo i obuda, papirni i reproduktivni obrt,
zlatni i srebreni nakitni predmeti, zatim proizvodi kemičkoga obrta, predmeti hranitbe.
Sva je prilika, da de biti naša etnografička izložba veoma zanimiva, a takmit de se i
naši ljubitelji vještinah sa svojimi proizvodi. Uznički obrt zemaljskih kaznionah prikazati
de dobro svoje uređjenjenje.


K uspjehu historičke izložbe mogu znamenito doprinieti domade naše porodice,
zavodi i korporacije, ako izlože svoje povelje, vještačko izradjene starinske predmete i
relikvije, koje su kadre pobuditi uspomene na velike historičke đogodjaje, koje značajno
obilježuju razvitak našega javnoga života i naše kulture, te neprestano rastude zahtjeve
privatnoga života. Naše crkve mogu pokazati znakove svojega rada i svoje djelatnosti;
zatim historičke spomenike, na koje narod s pietetom gleda, kao što i remek djela vještine
i umjetnosti, kojih stvaranje, sakupljanje i sačuvanje njihova je zasluga. Učenjaci,
vještaci, pisci, jednom rieči svi faktori narodnog duševnog razvitka mogu prikazati
sredstva, kojim se je kroz stoljeda širila civilizacija i smisao za ljepotu i finoću,
kojim su se oplemenili dub i moral narodnji. I tako demo na izložbi historičkoj pokazati
pred stranim svietom, kako smo uviek s vremenom napredovali i kako objeručke
prigrljujemo pobjedu nauke, da se obogatimo znanjem i umjedem i da umnožimo narodnu
produkciju. Uz remekdjela majstorah davnih vjekovah možemo prikazati na izložbi
sadašnjosti proizvode moderne industrije i obrta, da zasvjedočimo našu snagu i
sposobnost, našu vještinu i naš poduzetni duh.


Tako mogu svikolici, koji rade bud umom, bud rukom ili strojem, složiti se u
jedno bratsko kolo, da složnimi silami proslavimo i prodičimo i ovom sgodom milu
našu domovinu.


Županijski izložbeni odbor za županiju požežku i područne gradove
sastao se dne 4. ožujka t. g. pod predsjedanjem kr. podžupana g. Slavka Čuva j a
u prostorijah županijskoga doma u svrhu, da se ustanovi način, kojim de se polučiti
cilj, da i županija požežka sa pođručnimi gradovi bude što dostojnije zastupana na
budimpeštanskoj izložbi god, 1896. Otvoriv sjednicu i pozdraviv prisutne, razložio je
predsjedatelj ponajprije sve dopise, što ih je dosele primio od pređsjeđničtva zem. izložbenog
odbora, te su svi pojedini shodno razpravljani, a poglavito potanki program
0 podjelbi skupinah izložbenog odjela kraljevine Hrvatske i Slavonije.


Međjusobno živo natjecanje gg. članovah odbora u potraživanju predmetah,


vrieđnih, đa se pokažu vanjskom svietu kao historičke reminiscencije i kao vjerna slika


razvitka starodrevne županije požežke, dokazom je, da u obsegu županije požežke po


stoji želja, da ona bude što liepše zastupana na pomenutoj izložbi. Ved u tomu sa


stanku ustanovljen je znatan broj predmetah historičke vriednosti, što no de se modi


izložiti na samoj izložbi, a tom se je zgodom izpostavilo, đa vrieđnih historičkih sta
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 161 rinah
imađe u liepom broju u ovoj županiji, pa đa će ona i sa svoje strane mnogo
đoprinieti do toga, da historički odjel naše izložbe bude liepo, vrieđno i dostojno zastupan.
Ujedno je iztaknuto, đa (5e bez dvojbe veći i manji gospodari svojimi proizvodi
u obilnom broju učestvovati. Najživlji interes, što ga je svaki pojedini 61an žup.
izložb. odbora u toj sjednici izneo, te osobita pripravnost, kojom je svaki pojedini član
dobrovoljno preuzeo zadaću, đa u svojem užem krugu pobudi i uzdrži sveobći interes
za ovu izložbu i da suđjeljuje kod prijavljivanja i odpremanja izložakah, unapriediti de
znatno izložbeni pođhvat kraljevinah Hrvatske i Slavonije u požežkoj županiji.


Prirodne znanosti na izložbi. U interesu svrsishođnog uredjenja odsjeka za
prirodne znanosti u posebnom odjelu kraljevinah Hrvatske i Slavonije uputili su se
svcug. profesori gg, dr. Antun Heinz, đr. M. K i š p a t i ć i dr. Dragutin Gorjan
o v i ć u Budimpeštu, te de nakon povratka sa ovoga informativnoga putovanja podnieti
svoje pređloge zem. eksekutivnom izložbenom odboru.


Pripreme za izložbu. Kao što županijski, zapofieli su i kotarski odbori svoj
rad oko pripremah za budimpeštansku izložbu g. 1896., odnosno za dostojno uredjenje
posebnoga izložbenoga odjela kraljevinah Hrvatske i Slavonije. Tako je držao nedavno
izložbeni odbor kotara varaždinskog a pod predsjedanjem kr, kot. predstojnika


g. Drag. pl. B a 1 o g h a sjednicu, u kojoj je razpravljao program historifike izložbe,
te zaključio, da de po mogućnosti sakupiti gradiva za ovu skupinu, imenito, da će
sakupiti izprave, ođnoseće se na stari grad Vinicu; nadalje, đa će pribaviti snimak
stare slike u sakristiji (spomenik Nikole Istvanfiy-a, a koji je g. 1615. preminuo u
Vinici), te nadgrobni spomenik obitelji Kecer de Radovan, koji se nalazi u viničkoj
crkvi. Nadalje prijavili su historičke spomenike: g. Drag. pl. Ki s original izprave od
god* 1638., odnoseći se na dotaciju plemenitaškog dobra Saulovee;g, Mijo Bešvi r
povelju, koju je Nikola l8tvanffy podielio g. 1851. trgu Petrijancu ; g. Dolansk i
latinski opis vinićke gradine, ured obćine Peteranec zanimivi urbarium od g. 1740;
od gradine Bele dati će odbor napraviti fotografički snimak, te će pribaviti sve dokumente,
koji se odnose na starodrevnu crkvu u mjestu Kelemen, obć. Jalžabet, koja je
navodno najstarija u cieloj domovini, kao što i sve dokumente, ođnoseće ae na plemićke
dobro.
Umjetnički paviljon. Kako je poznato, biti će u posebnom odjelu kraljevinah
Hrvatske i Slavonije na budimpeštanskoj izložbi g. 1896. đvie glavne izložbene sgrađe :
paviljon za proizvode obrtne i gospodarske i paviljon za umjetnosti i vještine i za historički
odsjek. Za sastav osnove prvospomenutog paviljona, koji de biti sagradjen od
željezne konstrukcije, te će se posije izložbe prenieti u Zagreb, razpisala je kr. zemalj.
vlada jeftimbu. Troškovi za gradnju ovoga paviljona proračunani su sa for. 45—50.000,
te su najpoznatije tvornice pozvane, da svoje ponude podnesu do 11. travnja te godine.
Podna površina ovoga paviljona iznašati će 650 četv. metara. Srednji prostor
okrunjen sa kupulom, upotriebit će se za skulpture, dvie galerije za slike i umjetnine,
jedna za nacte i risarije. Osim toga imati će paviljon svoj vestibul, ložu za vratara
garderobu i druge pobočne prostorije. Sve prostorije dobiti će svjetlo odozgor. Stiene
biti će visoke 6 m. facade arhitektonski bogato urešene, a plohe izpunjene pločami
od keramita ili ornamentima od sgrafita. Srednji prostor biti de pokriven staklom, a
postrane galerije limom. Zatvor glavnog ulaza biti de napravljen poput žaluzije na
valjak. Sve sastojine ođ dobrog željeza.


Izložbene sgrade. Kako već javismo, biti de na posebnom izložbenom teritoriju
kraljevinah Hrvatske i Slavonije dvie glavne izložbene sgrađe, i to jedna velika za proizvode
industrije, umjetnog obrta i gospodarstva, druga za umjetnost i vještine. Zem,
cksekutivui izložbeni odbor razpisao je već i natječaj za sastav gradjevuo osnove za
prvospomeuutu veliku sgradu.
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 162 —


Domadim našim arhitektom pruža se zgoda, da pokažu svoju vještinu i svoj ukus,
i da svojim radom i umiedem proslave domovinu svoju.


Za sastav oanove razpisane su dvie nagrade, jedna u iznosu od 1000 krunah
u zlatu, druga od 500 krunah u zlatu. Natjecati se mogu svi u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji stanujući gradjevni strukovnjaci, kao što i oni pripadnici ovih kraljevinah,
koji žive izvan granicah zemlje, a bave se gradjevnom strukom. Porot a za prosudjivanje
podnesenih osnovah sastoji se od članovah zem. eksekut. izložbenog odbora gg :
gradjevni savjetnik Herman Bolle , arhitekt Leo Honigsberg , gradski nadinžinir
Milan Lenu ci, šumarski inžinir Josip Pfister i kr. inžinir August pl. Pisačid.
Osnove imadu odgovarati načelima, što ih je eks. odbor ustanovio i koja su u kratko ova:


Glavno pročelje i glavni ulaz sgrade ima se smjestiti prema odredbi naznačenoj
u položajnom nacrtu. Sgrada biti de jednokatna sa ukupnom površinom poda
u obih spratovah od 2200—2500 četv. metarah. Prvi kat biti de spojen sa prizemljem
sa dovoljno širokim! stubami, a barem glavni, u sredini ležedi dio paviljona biti de u
sredini kroz oba sprata do krova otvoren tako, da de se široke galerije modi upotrebiti
za namještenje izložakah. Samo se po sebi razumije, da de paviljon imati sa svih
stranah dovoljna svietla, te de se u tu svrhu moći upotriebiti tako zvano visoko ili
gornje svietlo. Kao glavno načelo kod sastavka osnove valja, da sgrada podpuno odgovara
svrhi, kojoj je namienjena, da bude nutrinja i vanjština što ukusnija i da budu
što manji gradjevni troškovi. Prema tomu upotriebiti će se gradivo, koje ovim načelom
najbolje odgovara. Osnove imadu sastojati iz položajnog nacrta paviljona, iz pročelja
paviljona sa svijuh stranah, u koliko su ove različite, iz tlocrta prizemlja i prvoga
kata, iz svih prosjekah, da se može konstrukcija kao i izgled nutarnjosti svakog diela
paviljona prosuditi. Svi nacrti, izim prvospomenufog položajnog, imadu se sastaviti u
mjerilu od 1 : 100 te se moraju tako kotirati, da se svaki omjer čitavih prostorijah
kao i konstrukcijah razabrati može.


Natjecatelji imadu svojoj osnovi dodati obrazloženje, u kojem imade biti iztaknuta
temeljna misao, koja je sastavitelja vodila; detaljirani troškovnik gradje osim temeljah,
po zagrebačkih cienah gradiva i radnje, ako potrebno i statistički račun konstrukcijah,
vrst gradiva i način izvedenja.


Gradjevn i trošak , izključiv gradnju temeljah, nesmije prekoračiti svotu
od 55.000 foriutih. Natječajne osnove imadu se podnieti do 10. travnja t. g. zemaljskom
izložbenom odboru putem pošte u preporučenih pošiljkah i načinom, koji je običajan
na natjecajih t. j . da se radnja označi znakom ili geslom, a ime priloži u zapečadeni
omot, noseći na naslovu isti znak ili geslo. Porota de po vlastitoj uvidjavnosti
prosuditi, da li predložene osnove odgovaraju svim uvjetima natječaja, dopitati de najboljim
nagrade; predložiti će zemaljskom izložbenom odboru osnovu, koja se u smislu
ovih uvjetah za izvođenje preporuča, eventualno označiti i potrebne pi-omjene, te predložiti
eventualno i koju od nenagradjenih osnovah obzirom na njezinu posebnu prednost,
da se uz cienu od 500 krunah nabavi. Svaki član porote odriče se direktnog ili indirektnog
sudjelovanja kod natječaja, te se obvezuje, nepristrano porotnički rad obavljati.


Porotnici nede se u obde ni upuštati, pače odkloniti de smjesta one nacrte, koji
se protive spomenutim uvjetima, zatim one, koji nisu pravovremeno podneseni, te koji
su tako nejasni i netočni, da ih nije moguće točno prosuditi, a odklonit de se i oni
natjecatelji, koji pokušaše utjecati na odluku porote ili njezinih pojedinih članovah, te
nacrti, koji su tudje duševno vlastničtvo. Nagrad e đosudit de se najboljim od onih
radnjah, koje su u smislu uvjetah svoj zadatak najbolje riešile, dočim de se ostale po
po svojoj vrsrtnoći ovim najbliže kao takove iztaknuti. Ako budu dvie radnje
jednako najbolje, podielit će se iznos obih nagrada na nje po jednakih dielovih.


Porota de za 3 nedelje đanah dovršiti svoj posao, a zem. izložbeni odbor za


daljnih osam danah izvješde i vještačko mnienje porote javno obznaniti i same nacrte


izložiti.