DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 159 -
Za izložbu vina i žestokih pićah. Zemaljski eksekutivni izložbeni odbor zaključio
je, da se u posebnom odjelu za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na budimpeštanskoj
izložbi god. 1896. vino neee izložiti, nego će biti markirano bocami po 0´7.
litra, i to bielo vino u renskih bocah, a crno u borđeauxkih. Boce pribavit će bezplatno
eksekutivni odbor. Boce biti će označene sa etiketama, na kojib ie biti označeno
ime producenta ili trgovca vina; vinogorje, gdje je vino urodilo, godina berbe,
ciena po hektolitru i množina vina, koja je na prodaju. Etikete pribavit de zemaljski
eksekutivni izložbeni odbor. — Veči izložitelji, koji imaju vlastite boce u trgovini običajne
i poznate, moći će u istih izložiti, nu boce morati će biti ukusne. Od svake vrsti
markiranoga vina morati će se tri boce iste količine dobro začepljene i etiketirane
priposlati za porotu . Cogna c morati će se priposlati u originalnih bocah, a šljivovica,
tropica, droždjenka itd. u malih buteljah po 0´35 litra i to od svake
vrsti barem tri boce, od kojih će biti jedna za izložbu, a dvije za porotu.


* *


Prijavnice za izložbu. — Zemaljski izložbeni odbor razaslati će doskora prijavnice
za budimpeštansku izložbu. Na istih imati će izložitelji naznačiti svoje ime i
prezime, svoje prebivalište i zadnju poštu, potrebiti prostor; izjaviti se nadalje, da li
će izložiti u vlastitom ormaru, da li će svoje izložke sami namjestiti i kako se ima
razpolagati sa izložci posije izložbe. Svaki pojedini izložbeni predmet imat će se točno
popisati, te naznačiti osigurateljnu vriednost i prodajnu cienu istoga.


II.
Hrvatska i Slavonija na budimpeštanskoj izložbi god. 1896. — Uslieđ
piijazue susretljivosti, što su ju našli predsjednik i podpredsjednik zemaljskog izložbenog
odbora prigodom svojega posliednjega boravka u Budimpešti kod tamošnjega izložbenoga
odbora i ravnateljstva, konačno je riešeuo pitanje o prostoru, na kojem će se
urediti posebni odjel kraljevinah Hrvatske i Slavonije.


Prostor ovaj nalazi se na odličnom mjestu, naime izmedju jezera i Stefanijina
puta, ove glavne ceste gradske šumice.


U neposrednoj blizini biti će smješten paviljon za svečanosti kraj glavnoga korsa,
gdje će se obđržavati dnevni koncerti i gdje će se kretati većina posjetiocah izložbe.
Prostor za izložbeni odjel kraljevinah Hrvatske i Slavonije ima u površini preko


11.000 četvornih metarah, te će se na istom podignuti dvie glavne izložbene sgrade:
obći paviljon i paviljon za umjetnost i vještine.
Obći paviljon sagradit će se na jedan kat na površini od 1300 četvornih metarah,
a paviljon za umjetnost na površini od 650 četvornih metarah.
Ovaj posliednji paviljon, ukusno sagradjen od željeza i stakla, prenieti će se
poslie izložbe u Zagreb i s njim ukrasiti perivoj izmedju kemičkoga laboratorija i državnoga
kolodvora. Oko ovih paviljonah nanizati će se paviljoni privatnih izložiteljah,
a prostor izmedju njih ukrasiti ukusnimi nasadi i proizvodi domaće hortikulture, I pitanje
vodovoda, razsvjete i namještenja tračnicah za dovoz izložakah riešeno je ovom
zgodom povoljno.


*
* *


Prema potankom programu, što ga je za posebni odjel kraljevinah HrvatskeSlavonije na budimpeštanskoj izložbi god. 1896. izradio zemaljski izložbeni odbor, dielit
ee se izložba u dva glavna razdiela, i to na historičku izložbu i na izložbu
sadašnjosti . U prvom razredu predstavit će se glavne crte kulturnoga razvitka
kraljevinah Hrvatske i Slavonije prema historičkim epohama, iztaknutim u poviestnih
spomenieih, u izpravah i poveljah, u starom orudju, u obrtnih radnjah i umjetnih tvorinah
s osobitim obzirom na crkveni život, na manifestacije javnoga duha i uredjenje
privatnoga života i na način vojevanja. Prema tome prikazat će se gradjevni sporne