DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 162 —


Domadim našim arhitektom pruža se zgoda, da pokažu svoju vještinu i svoj ukus,
i da svojim radom i umiedem proslave domovinu svoju.


Za sastav oanove razpisane su dvie nagrade, jedna u iznosu od 1000 krunah
u zlatu, druga od 500 krunah u zlatu. Natjecati se mogu svi u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji stanujući gradjevni strukovnjaci, kao što i oni pripadnici ovih kraljevinah,
koji žive izvan granicah zemlje, a bave se gradjevnom strukom. Porot a za prosudjivanje
podnesenih osnovah sastoji se od članovah zem. eksekut. izložbenog odbora gg :
gradjevni savjetnik Herman Bolle , arhitekt Leo Honigsberg , gradski nadinžinir
Milan Lenu ci, šumarski inžinir Josip Pfister i kr. inžinir August pl. Pisačid.
Osnove imadu odgovarati načelima, što ih je eks. odbor ustanovio i koja su u kratko ova:


Glavno pročelje i glavni ulaz sgrade ima se smjestiti prema odredbi naznačenoj
u položajnom nacrtu. Sgrada biti de jednokatna sa ukupnom površinom poda
u obih spratovah od 2200—2500 četv. metarah. Prvi kat biti de spojen sa prizemljem
sa dovoljno širokim! stubami, a barem glavni, u sredini ležedi dio paviljona biti de u
sredini kroz oba sprata do krova otvoren tako, da de se široke galerije modi upotrebiti
za namještenje izložakah. Samo se po sebi razumije, da de paviljon imati sa svih
stranah dovoljna svietla, te de se u tu svrhu moći upotriebiti tako zvano visoko ili
gornje svietlo. Kao glavno načelo kod sastavka osnove valja, da sgrada podpuno odgovara
svrhi, kojoj je namienjena, da bude nutrinja i vanjština što ukusnija i da budu
što manji gradjevni troškovi. Prema tomu upotriebiti će se gradivo, koje ovim načelom
najbolje odgovara. Osnove imadu sastojati iz položajnog nacrta paviljona, iz pročelja
paviljona sa svijuh stranah, u koliko su ove različite, iz tlocrta prizemlja i prvoga
kata, iz svih prosjekah, da se može konstrukcija kao i izgled nutarnjosti svakog diela
paviljona prosuditi. Svi nacrti, izim prvospomenufog položajnog, imadu se sastaviti u
mjerilu od 1 : 100 te se moraju tako kotirati, da se svaki omjer čitavih prostorijah
kao i konstrukcijah razabrati može.


Natjecatelji imadu svojoj osnovi dodati obrazloženje, u kojem imade biti iztaknuta
temeljna misao, koja je sastavitelja vodila; detaljirani troškovnik gradje osim temeljah,
po zagrebačkih cienah gradiva i radnje, ako potrebno i statistički račun konstrukcijah,
vrst gradiva i način izvedenja.


Gradjevn i trošak , izključiv gradnju temeljah, nesmije prekoračiti svotu
od 55.000 foriutih. Natječajne osnove imadu se podnieti do 10. travnja t. g. zemaljskom
izložbenom odboru putem pošte u preporučenih pošiljkah i načinom, koji je običajan
na natjecajih t. j . da se radnja označi znakom ili geslom, a ime priloži u zapečadeni
omot, noseći na naslovu isti znak ili geslo. Porota de po vlastitoj uvidjavnosti
prosuditi, da li predložene osnove odgovaraju svim uvjetima natječaja, dopitati de najboljim
nagrade; predložiti će zemaljskom izložbenom odboru osnovu, koja se u smislu
ovih uvjetah za izvođenje preporuča, eventualno označiti i potrebne pi-omjene, te predložiti
eventualno i koju od nenagradjenih osnovah obzirom na njezinu posebnu prednost,
da se uz cienu od 500 krunah nabavi. Svaki član porote odriče se direktnog ili indirektnog
sudjelovanja kod natječaja, te se obvezuje, nepristrano porotnički rad obavljati.


Porotnici nede se u obde ni upuštati, pače odkloniti de smjesta one nacrte, koji
se protive spomenutim uvjetima, zatim one, koji nisu pravovremeno podneseni, te koji
su tako nejasni i netočni, da ih nije moguće točno prosuditi, a odklonit de se i oni
natjecatelji, koji pokušaše utjecati na odluku porote ili njezinih pojedinih članovah, te
nacrti, koji su tudje duševno vlastničtvo. Nagrad e đosudit de se najboljim od onih
radnjah, koje su u smislu uvjetah svoj zadatak najbolje riešile, dočim de se ostale po
po svojoj vrsrtnoći ovim najbliže kao takove iztaknuti. Ako budu dvie radnje
jednako najbolje, podielit će se iznos obih nagrada na nje po jednakih dielovih.


Porota de za 3 nedelje đanah dovršiti svoj posao, a zem. izložbeni odbor za


daljnih osam danah izvješde i vještačko mnienje porote javno obznaniti i same nacrte


izložiti.