DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 170 „
U slučaju onom, ako je po lugarskom osoblju marva sbog poSinjenog šumskog
kvara u šumi zaista uhiu smislu §. 64. š. z. u roku od 8 dana sa vlastnikom zaplienjene marve nagoditi ili
podjeđno sa prijavom o prekršaju, koji je ugonom marve u šumi počinjen, kod nadležne
oblasti u smislu §. 68. š. z. tražiti naknadu počinjenog kvara, u protivnom pako
slučaju mora se zaplienjena i pritvorena marva povratiti njezinom vlastniku.


Ako je vlastuik zaplienjene marve nepoznat, imade vlastnik šume potražiti naknadu


za počinjeni šumski kvar kod redovitih sudova". Pita se:


a) da li se u onom slučaju, ako se vlastnik šume sa vlastnikom zaplienjene
marve u roku od 8 dana nemože nagoditi, mora i zaplienjena marva podjeđno sa prijavom
o prekršaju predati nedležnoj oblasti? Ako da, da li se to mora i u onom slučaju,
ako je nadležna oblast do 90 klmt. daleko udaljena? Jer u tom slučaju mogli bi
putni troškovi za lugara i pogoniča više put nadmašiti vriednost zaplienjene marve, odnosno
odštetni troškovi nerazmjerno povisiti:


b) ako je vlastnik zaplienjene marve nepoznat, ima li šumoposjednik pričekati
8 dana, da se eventualno vlastnik javi ili ima li odmah potražiti naknaku za pečinjeni
šumski kvar kod suda? Ako da, kod kojega suda, te da li se ima sudu sa prijavom
predati odmah i zaplienjena marva ?


3. Uslied naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 25. ožujka
1891. broj 36676. ima se činovniku imovne občine, kada bude premješten i ako je
neoženjen, u ime odštete za pokućtvo platiti polovica mjesečne plače ; ako je oženjen
onda jednomjesečna, eventualno jedna i pol mjesečna plača.
Nu može biti i taj slučaj, da je činovnik neoženjen ili da je udovac, a ipak
ima toliko pokudtva, .kao i oženjeni na pr, kada vođi podpuno gospodarstvo, samo što
je razlika u toro, da mu ga ne vođi žena, nego majka, sestra ili gospodarica.


Pita se: da li mu u tom slučaju pripada odšteta isto onaka, kao i oženjenomu
ili ne?:


4. Imovna obćina primjerice đozvoljuje u tjednu tri dana´ ili njeko stanovito
vrieme svaki dan, da smiju pravoužitnici voziti stariju leževinu za ogrievno drvo, a
onda, kada snieg zapade, zabrani vožcju ogrievnih drva. Nu dogodi se, da u te zabranjene
dane ili zabranjeno vrieme ipak po koji pravoužitnik vozi stariju leževinu za ogriev.
On tim nije počinio faktičnu štetu, jer je vozio leževinu, na koju on u ini dan
kao pravoužitnik ima podpuno pravo i koja bi leževina i onako sagnjila, jer se unovčiti
ne može. Pita se: da li se taj pravoužitnik ima prijaviti samo kazne radi, ili ima
li mu se zaračunati i odšteta za tu leževinu?


5. §. 15. lovnoga zakona od 27. travnja 1893. glasi : „Županijska oblast može
vlastnikom i zakupnikom vedih lovišta dozvoliti lov na srnjake več od 1. travnja i to
samo lov vrebanjem i t. d.
Kod toga paragrafa upozoren sam po sustručaru g. L. na sliedeče :


Ako zakupnik lovišta od županijske oblasti dobije dozvolu, da smije loviti srnjake
vrebanjem ved od 1. travnja, pita se: da li je to osobna dozvola, kojom se može
poslužiti samo dotični zakupnik ili se ta dozvola proteže i na njegovo lovačko osoblje
i njegove lovačke goste? A. K.


Rječnik k članku: „Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha,
prirast i prihod".


Starkeelasse znači razred debljine.
Alterselasso znači dobnirazređ.
Altersstufe znači red godišjih razreda.
ŠUMARSKI LIST 4/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 171 —


Abstandszahl zna5i broj stabalnog razmaka. Pod tim se razumjeva (po Pressleru)
omjer poprieSne udaljenosti stabala (Standseite) s naprama srednjoj debljini
s


đ, dakle a == —. Procjenitelju služi taj broj donekle kao jednostavan izraz za


đ


sklop sastojine, a modi de on pomodu njegovom proračunati približno i temeljnice
u nekoj sastojini. Ako uzmemo prema gore navedenomu, da je s popriečna
udaljenost stabala, onda svako drvo zaprema prostor od s^, a popriečna temeljnica
= — d^ = 07854 đ^; dakle će se odnositi temeljnice stabala napram


4
G 0-7854.d« 0´7854


cieloj površini -= ;, ili ako izrazimo siđ u metrih,


H s


onda ćemo nadi temeljnice stabala u nekoj sastojini za 1 ha (lO.OOO m^) po


6r po ha. = —.—.


F ormholie znači obličnavisina.


zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1894.


U gotovom


u efektih


novcu


A) Primitak


Ci


for. for. nč.


Blagajnički osstatak koncem godine 1893 270 45% 131.050
10% prinos imovnih obćina od sveukupnih činov


ničkih plaća 9.787 17
Prinos činovnika i činovničke redovne globe . . . 1.264 97
Kamati glavnica uloženih u državnih papirih . . 8 967 20
Nabavljeni vriednostni papiri 14.950 —


Ukupni primitak godine 1894. 15.289 79V2 146.000


B) Izdatak
Izdano za nabavljene vrieđnostne papire 14.907 24
Vraćene preplate 2 78
Ukupni izdatak godine 1894. 14910 02
Uzporedi primitak sa izdatkom 15.289 79V2 146000
pokazuje se koncem godine 1894. blagajnički ostatak 379 7VV, 146.0´0
Slovom: tri stotine sedamdeset devet forinti 77´/a nč. gotovog novca i. jedna stotina


četrdeset i šest hiljada forinti u efektih, koji se potonji sastoje iz:
4´´/o ugarske krunske rente u nomin. vriednZajedničke državne papirne renteZajedničke državne srebrne renteHrv.-slav. zemljoodkupnih obveznicaHrv.-slav. regalno odštetnih obveznicaUgarskih regalno odštetnih obveznica4o/o hrv.-slavon. razteretnica470 ugarskih razteretnica
. 19.900 for.
82.700 for.
30.500 for.
1.800 for.
5.100 for.
4,800 for.
8.200 for.
13.000 for.
Ukupno 146.000 for.