DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 208 —
nikom toga putovanja, a to tim prije, što ima malo naših ćlauova, kojim bi bile poznate
šumske prilike u posestrimoj Bosni i Hercegovini.


U ostalom umoljavaju se p. n. gg. članovi našega hrv. šum. đružtva da n o p opust
e u svojoj prijav i radi učestvovanja kod spomenutoga putovanja točno nazna čit
i mjest o u gornjem putnom programu naznačenog pravca putovanja, gdje
se žele priključiti ostalim učestnikom „Reichsforstvereina", da može predsjeđaičtvo našega
šum. družtva to priobiiti predsjedničtvu „Raichsforstvereina" n Beču.


Zagradjivanje bujica u Hrvatskoj. Sabor kraljevina Hrvatske, SlavonijeDalmacije usvojio je u sjeđaici od 16. ožujka t. g. na ustavno razpravljanje predloženu
mu „osnovu zakona o zagrađjivanju bujica" u drugom, a u sjednici
od 18. istog mjeseca u tredem čitanju bez ikakove razprave. Prema tomu predložiti
de se upitna osnova na previšnju sankciju.


čim ova zakonska osnova zadobije previšnju sankciju, te zakonom postane, pristupiti
če se k oživotvorenju šum. tehničkog odjela za zagradjivanje bujica, pošto već
ima razpolož´.vog stručnog osoblja, a djelomice će se popunit s onim osobljem, koje se
sad nalazi na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču radi teoretičko-praktične naobrazbe
u toj posebnoj grani šumarstva, — odnosno a onim osobljem, koje se sad nalazi
radi svoje naobrazbe u toj struci u Bjelku (Villach) i u Linču kod odsjeka za zagradjivanje
bujica.


Primjećuje se, da je preuz. gosp. ministar za poljodjelstvo grof Palkenhajn več
prije dozvolio, da mogu hrvvtaki stipendisti radi svoje naobrazbe stupiti u spomenuti
odsjek u Bjelku i Linču.


Dotičnim stipendistom podieljen je stipendij za njihovu naobrazbu djelomice iz
zemaljskih sredstava, a djelomice iz krajiške investicionalne zaklade.


Viesti zemaljskog izložbenog odbora.


Izložbeni ured nalazi se u sgrađi kr. zemaljske vlade odjel za unutarnje poslove,
Markov trg br. 2, I. kat, u sobah broj 16 —19.
Svakovrstni upit i u izložbenih stvarih neka se uprave pismeno na izložbeni
ured.
Ustmene obaviesti daje izložbeni ured za vrieme uredovnih satih od 9 —12
prije i od 3 — 6 satih posije podne.


Potanki program o podjelbi skupinah posebnog izložbenog odjela kraljevinah
Hrvatske i Slavonije na budimpeštanskoj izložbi god. 1896. može se dobiti u izložbenom
uredu.


Glasba i gluma na izložbi. Prema programu, što ga je prihvatio zemaljski
izložbeni odbor u svojoj prvoj skupnoj sjednici, držanoj dne 29. prosinca 1894. u Zagrebu
prikazat če se u posebnom odjela kraljevinah hrvatske i Slavonije na budimpeštanskoj
izložbi god. 1896. glavne crte kulturnog razvitka naše domovine. Medju
ovim zauzimlje odlično mjesto glasb a i gluma . Ove dvije znamenite grane narodnoga
kulturnoga razvitka biti de kao što i sve ine grane dostojno prikazane u izložbi
historičkoj i u izložbi sadašnjosti.


U historičkoj izložbi izložiti de se sredovječni psaltiri, antifonali, pjesmarice i ciela
domada naša glasbena književnost, zatim orgulje, glasoviri, svirale, gusle i ostala glasbala,
kojih upravo u našem narodu ima u raznih vrstih i originalnih oblicih.


Za dostojno prikazanje glumačke vještine imamo bogatu riznicu u dubrovačkoj
književnosti, na koju možemo s opravdanim ponosom svrnuti pozornost stranoga svieta.
U iz´ožbi sadašnjosti prikazati će se glasba i gluma u skupini prvoj :