DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 353 —


Žir lužnjak uvaža se mnogo u Češku, a tamo njim hrane jelene.


Tako isto, ako se troši žir za jesensku kulturu; nu tko žir za hranu
svinja prodaje, nesmije nikada računati, da će za hl. više od 10´50 nv5. dobiti,
a to poglavito zato, jer od procjene, pa do svršetka žirenja mnogo žira propada.
Na isti način ciene i bukvicu po hektolitru iznad 60 nvč, ali ona brzo
propada, ako ju svinje radi presuha tla zarovati ne mogu. Žirenje nesmije se
po 1 hl. više od 5—30 nvč. zaračunati.


Grad Sisak razprođa s^m godimice oko 200 vagana žira ili za kulture
inozemne ili za proizvodnju cikorije. Kupci, kupujući žir u ovakove svrhe, saberu
gušće ležeći žir, te plaćaju za sabiranje 20—50 nvč. od vagona.


Obične ciene manipulirana žira u Sisku jesu od 100 kg. for. 2-50, 3—,
3´25, 4-—, 5*—, 5-50 bez vreća. U jeseni je obično skuplji, nego li u proljeće,
jer uzčuvani ili neprodani žir, da vriednost do proljeća ne izgubi, mora se pošto
po to prodati, zato se truovci obično u jeseni trse žir razprodati ili si nastoje
proljetne kupce osjegurati.


U Sisku se je žir za englezke tvornice pržio; sada je to prženje donjekle
prestalo poradi skupe carinare, a pržilo se poput šljiva na Ijestvah. Tko zato
priredjuje žir, taj mora na samo prženje do for. 1-20 po metctu. računati.


Za proizvodnju cikorije kupuju žir Tschinkl iz Ljubljane, Gerdes iz Maribora
a kupuju ga donjekle i ljekarnici.


Kada je zreli žir počeo padati, onda se mora brzo sabrati; nu osobito
državne šume zatežu u najbolju horu 10—20 dana potvrdu dražbe, a zbog ove
neprilike mora kupac ili jeftinije ponuditi ili nositi gubitak. Gubitak je ili s
jedne ili s druge strane, ako se ne požuri užitak ploda odmah posije opadanja.


U našem je narodu običajno, da se plaća za žirenje for. 2.— za veliko,
a for. !— za malo krme, a gdje gdje i polovica tog iznosa. Trgovci svinja
platiti će i 6 for. od velikog, a 3 for. od malog krmeta.


Ja sam obično upuštao u žirenje veliko krme za 1 for., a malo za 50 uvč.
mjesečno. Obzirom na to, da prvo potroši dnevno 6-8 kg. a potonje 1"5—2 kg,
žira, te proizlazi ciena jednomu hektolitru sa 50 nvč. a to je maksimum. S toga
rekoh, da se pri tom polučuje 10—50 nvč.


Šumar dakle, ako je točno procienio kvantum žira, pa ako je u račun
uzeo samo zdrav žir, treba predpostaviti, da će od cjelokupnog kvantuma do
Josipova samo 0-2—0´4, 0-6—08 a u najboljem slučaju 1 hl. žira za žirenje
ostati, koji može samo sa 50 nvč. procieniti.


Tko želi pako da sazna vriednost 1 hlt. žira ili šiške u šumi, taj mora
znati cielu manipulaciju, zato ću i o tom koju kazati.


Čim je žir počeo padati, a narod svoje poljske poslove dovršio mora se
žir sabirati. Šiška se mora takodjer sabirati, a zatim dobro osušiti, jer joj vlaga
kakvoću kvari i onda se tek može u magazine spremiti, dočim kod žira nije
potrebito sušenje."


Žir ili šiška mora se u magazinu složiti na 05 m. debele naslage i posije