DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 55     <-- 55 -->        PDF

359 —


godine: 1895. 1886. 1887.
jabuka: 94.000 51.000 ´^.00 0
krušaka: 62.000 35.000 35.000
šljiva: 776.000 297.000 425.000
trešnja i višnja: 19.000 17.000 2.000
marilica: 10.00 8.000 10.000
smokava: ? 3.000 1.600
oraha: 20.000 12.000 1.5000


Tko pak znade koliko je urodilo žira i bukvice? 500.000 krmadi, žireći
se u 1,500.000 jutara bukvika i hrastika, pa ako se poslužimo mojim tvrdnjama
u prvom djelu, da iznosi svaki m^ prirasta drva 4 mtc. ploda, a uzevši
k tomu, da je popriečni prirast 2m^ po jutru, onda bi imali godišnje 12,000.000
mtc. žira i bukvice. Ako računamo sada efektivnu vriednost žirenja od svakog
krmčeta sa 4 for. ili 1 mt. ploda sa 20 nvč., onda proizlazi vriednost šumskog
ploda na 2,400.000 for. To su brojke toli ogromne, da kad bi se razpolovile,
morali bi šumari tomu veću pozornost posvetiti.


Ovo pitanje bijaše već g. 1889. u odboru šum. družtva potaknuto, ali se
0 tom ništa učinilo nije.
(Svršit će se).


LIST-AJK:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio je
imenovati Šumarskog vježbenika kod križevačke imovne obćine Gedeona Ogrizovic a
šumarskim pristavom kod I. banske imovne obćine u privremenom svojstvu sa sustavnimi
berivi, te mu povjeriti upravu kotar, šumarije u Klasniću.


Umro. U bolnici za umobolne u Stenjevcu umro je u najljepšoj muževnoj dobi
kr. žup. šumarski nadzornik županije belovarsko-križevačke Dragutin pl. Fodroczy.


Pokojnik bio je dobar otac obitelji, vrli drug i marljiv šumarski činovnik. Pred
njekoliko mjeseci opažalo se je, da je pokojnik umobolan, pa ga predadoše u bolnicu
stenjevačku, gdje je podlegao užasnoj boli.


Za njim tuguje osim braće velemož. g. zagrebačkog podžupana Aur. pl. Fodroezya
i vlastelina Aleks. pl. Fodroczya i mlada supruga i nježna kderćica.
Našemu milomu drugu kličemo: Bila ti lahka crna zemlja!


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen 12. kolovoza 1895. prigodom obđržavanja XIX. glavne skupštine
„Hrvat.-Slav. šumarskoga družtva" u Slatini.


Predmet:


1. Velemožni gosp. odsječni savjetnik Ferdo Zigmundovsky predsjednik „Hrvat.-Slav-
Sumar. družtva" otvara srdačnim riečima XIX. glavnu skupštinu „Hrvat.-Slavon. šu


ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 360 —


marskoga družtva", iztiče uspješno djelovanje družtva u prošloj godini, ter pozdravlja


prisutne gostove pogl. g. kot. predstojnika Kenfelja, Mullera šum. nadzor, prejasnoga


kneza
Schaumburg Lippea i zastup. kr. drž. šum. erara nadšum. Ružidku, — Živili.


Konačno predlaže kao perovodju kot. šumara Viđale a.


Prima se.


2. Predsjednik poziva tajn. družtva A. Borošida, da pročita izvjeSde o djelovanju
uprav,
odbora šumar, družtva.
Prima se odobrenjem na znanje.


3. Tajnik čita na poziv velem. g. predsjednika izvješće reviz. odbora o preizpitanju
družtvenib računa, što se s odobrenjem do znanja uzima.
Prije razprave o proračunu razlaže velem. gosp. predsjed. da je ove godine veda
svota uvrštena u proračun u svrhu prenosa i nređjenja šumarskoga paviljona, što ga
je Preuzv. gosp. ban svojim ođpisomddo. I/IV. br. 1319 1895,, upravljenim gospodinu
predsjed. nakon milen. izložbe šum. družtvu darovao i koja će se svojedobno za
nredjenje šumarskoga muzeja u Zagrebu upotrebiti.


Predsjed. predlaže, da se na ovom u izgled stavljenom milostivom daru Njeg.


Preuzvišenosti zahvalu brzojavno izreče. Skupština prima s odobrenjem na znanje, kli


čući Živio ban. Ovo se na pređlog kot. šumara gjurj. im. obćine Virgila Malina u


predležeoi zapisnik uvrštuje.


Nadšum. otočke im. obćine Pere predlaže pogledom na točku 9. proračuna, koja
je viša od prošle god., da se od nove godine izdaje posebni list za lugare a posebni
za članove prvoga razreda ter obrazlaže svoj predlog.


Povodom ovim razvila se je razprava u kojoj sudjelovaše gg. Pere nađš., otočke
im. obćine, Nanicini, nadšumar biskupskog vlastelinstva Djakovačkog, Zobundjija uprav,
gospod. ureda Ogulinske im. obćine, ter žup. šum. nadzornik Conte Bona de Marino,
Konig šumar obćine Dugoselo, Radošević vlastel. šumar, Slapničar, procjenitelj i. o. i
tajnik đružtveni ter je konačno ova točka proračuna nepromjenjena velikom većinom
glasova primljena.


Pošto su ostale stavke iste ostale kao i prošle godine, primljen je čitavi proračun
s odobrenjem na znanje.


Prelazi se na proglašenje zaključnoga računa, kojom sgodom se je opet razvila
razprava glede izdavanja Lugar, viestnika. Vlastel. nadšum. Nanicini predlaže, da se i
lugarem, koji nisu članovi šum. družtva daje „Lugar. Viestnik" uz uplatu stanovite
pređbrojnine.


U tom predmetu razvija se razprava u kojoj sudjeluju Nanicini, vlast, nadšumar,
procjenitelj Slapničar, tajnik Borošić ter je konačno zaključni račun za god. 1895.
jednoglasno primljen.


5. Kao revizore predlaže velem, g. predsjednik gg. nadšum. kr. đržav. šum.
erara Eužićku, i rač, revidenta kr. zem. vlade Leona Šipreka a zamjenikom Richarda
Schneidingera šumara; što bude jednoglasno primljeno.
6. U predmetu gradnje šumarskoga doma, ter pretresa pravila „Udruge za gradnju
gumarskoga doma" sudjeluje u živahnoj razpravi, koja se je razvila velika većina gg.
skupštinara ter su konačno predložena i po prvom predsjedniku šum. družtva šum.
nadzor, g. Vrbanida sastavljena pravila sa promjenami, stavljenimi prigodom jučer obđržavane
sjednice uprav, odbora, jednoglasno primljena.
Konačno je zaključeno na predlog velem, gospodina predsjednika, da se uprav,
odbor opunomoći čira prije u predmetu nabave zemljišta za gradnju šumars. doma i
gumars, pavillona u svrhu ustzojenja šumar, muzeja samostalno postupati.


7. Predsjednik velem, gosp. savjetnik Zigmundovskj predloži, da se buduća t. j ,
glavna XX. skupština šum. družtva obđržaje u Ugarskoj prigodom millenijske izložbe.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 361 —


U živahnoj debati u kojoj suđjelovaže gg. Nanicini, Rađošević, Malin, tajnik
đružtva Borošid zaključeno bi po predlogu tajnika Borošida, đa se prepusti upvav. odboru,
da shodno zaključi u tom predmetu, ter svakako nastoji, da se skupština u Budimpešti
obđržaje.


8. Tajnik đružtva g. A. Borošič čita, đa su na skupštinu prispjeli slededi predloži:
I. kr. žup. šum. nadzornik Dojkovid predlaže, đa se preustroje ustanove glede polaganja
vis. držav. izpita za samostalno vodjenje šum. gospodarstva i to: a) da se taj
izpit polaže nakon trogodišnje prakse;
b) osim pismen, i ustm. izpita, da se to gledni propisi popune uvedenjem


praktičnog izpita; ,
c) da se odšteta truda izpitat. iz zemalj. sredstava podmiruje.
Ovaj svoj predlog obrazlaže predlagatelj shođnim govorom i preporuCa, da ga


skupština primi. — Skupštinar Zobundjija predlaže đa se priđrži samo 2 god. praksa.
dočim se s uvedenjem praktičnog izpita slaže.
U razpravi, koja se je u tom predmetu razvila sudjeluju živahno Nanicini, Doj


ković, velem. g. predsjednik tajnik Borošid, ter je velikom većinom glasova zaključeno
đa se točka b) i c) primi đočim se točka a) ne prima, ved se imađe i nadalje zahtievati
samo 2 godiš, praksa. Konačno zaključeno bi, da se vis. vlada umoli, da izvoli
shođne mjere poprimiti glede praktične naobrazbe mlađih činovnika odnosno njihove
uporabe u prvih 2 god. praktičnog im službovanja.


II. Nadalje predlaže isti gospođin žup. šum. nadzor. Ustrojenje lugarnica na zem.
trošak ukazuje se po odredbi najnov. zakonskih propisa glede šum. tehn. službe kao i
glede nastupa racional. i intez. šumarenja toli potrebnim, đa se ustrojenjem istih u
najkrade vrieme odpočeti mora, nu koliko se u obde želi zakonskim ustanovam pođieliti
životne snage.
Svoj pređlog podkriepljoje g. predlagatelj stvarnimi razlozi, na što bude isti jednoglasno
po skupštini primljen.


III. Na predlog skupštinara g. žup. šum. nadzornika Vraničara đa se njeka norma
ustanovi glede obdržavanja svakogodišnje glavne skupštine, zaključeno bi prema obrazloženju
tajnika Borošica, da se preko toga predloga predje na dnevni red i đa se prepusti
riešavanje istoga i nadalje uprav, odboru Hrvat.-Slav. šum. đruŽtva.
IV. Isti g. skupštinar stavlja predlog u predmetu držanja koza, odnosno pagarenja
istih u području lioko-krbavske županije. Nakon razprave u kojoj sudjeluju gg.
Badošević, predlagatelj, Zobundjija, Dojkovid, bude nakon razlaganja velem. g, predsjednika
po predlogu tajnika Borošida jednoglasno zaključeno, da se imade vis. vlada
zamoliti, neka stroge mjere poprimi, đa se naredba vis. vlade od 18/IV. br. 26.662
1888. i u žup. ličko krbavskoj, gdje je žup. šum. nadzornik Vraničar manjkavo obđržavanje
iste konstatovao takođjer po podredjenih oblastih točno vrši.
V. Skupštinar Rađoševid predlaže, da se zavod Križevaoki podigne skoro na akademiju
i đa se izašalje odbor od 5 lica, koji bi Njegovu Preuzvišenost g. bana zamolio
đa se u tom predmetu po mogučnosti na skoro shođne odredbe učine.
Izabrana su gg. Zigmundovsky, Vrbanid, Ružidka, Nemčid, Rađoševid u poklonbeni
odbor a za zamjenika žup. šum. nadzornik g. Dojkovid.
Na poziv velem. g. predsjednika čita tajnik Borošid mnogobrojne brzojavne pozdrave,
koji su stigli skupštini, što skupština sa „živili!" pozdravlja.


Konačno bi zaključeno, da se u javnim glasilima i to u Šum. listu i Narodnim
novinama naročito na prijaznom izvanredno srdačnom dočeku izrazi zahvala Njegovoj
jasnosti vladajudem knezu Schaumburg-Lippeu, ravnateljstvu i sveukupnom činovničtvu
kneževske uprave, si. kr. kot. oblasti i sudu, si. obć. poglavarstvu u Slatini, istomjestnom
gosp. ravnajud. učitelju i cjelokupnom stanovničtvu Slatine, koji su skupštinarom
boravak u Slatini tako ugodnim i nezaboravljenim učinili.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 362 —


Na pređlog gosp. predsjednika izabrana au p. n. gg. Schmidinger žup. Šumar,
nadzor, i M. Zobundjija nadi. ogulinske im. obćine, da ovjerove zapisnik što je jednoglasno
poprimljeno.


Na to je pređležedi zapisnik pročitan i po netom spomenutoj gg. skupštinarima
stante sessione i podpisan.


Zapisnik sjednice upravljajudeg odbora hrv. slav. šumarskoga družtva, obđržavane
24. ožujka 1895. u sgradi Markov trg br. 3. pod prepsjedanjem družtvenog
predsjednika Velem. g. Ferde Z ikmund o vsky-a i u prisutnosti gg. odbornika M. Vrbanida,
R. Fischbacha, B. Hajeka, D. Laksara, V. Rafikoga, M, Radoševida,
J. Partaša, D. Trotzera i privremenog družtvenog tajnika A. Borošića.


Predmeti viedanja:


ToCka 1. Tajnik čita zapisnik odborske sjednice od 8. prosinca 1894. ovjerovljenja
radi.
Nakon pročitanja upitnog zapisnika bje isti bez primjetbe ovjerovljen po p. n.


D.
Laksaru i J. Partašu.
Točk a 2. Predsjednik otvara razpravu o sudjelovanju hrv. slav. družtva na
tisudgodišnjoj izložbi kraljevine Hrvatske u Budimpešti.
Nakon kratke razprave zaključuje se, da hrv. slav. šum. družtvo kao takovo, na
Izložbi sudjelovati nemože, jer ne ima što da izloži. — Ono može samo pobudom i
poukom k tomu nješto i sa svoje strane doprinieti, te se prepušta družtvenom predsjedniku,
da u tom smjeru prema potrebi shodna pređuzme.


G. M. Radoševid predlaže ovom prilikom, da se na družtveni trošak dadu izraditi
nacrti analiza modelnih stabala obzirom na deblo i krošnju.
Glede toga predloga bude zaključeno, da se od strane družtvenoga pređsjedničtva
zamoli vis. kr. zem. vlada, neka bi izdala shodnu odredbu na gospodarstvene
urede krajiških imovnih obćina u svrhu izradbe takovih nacrta.


Točka 3. Otvarajući g. predsjednik razpravu o izboru mjesta, gdje bi se imala
obdržavati ovogodišnja glavna skupština hrv. slav. šum. družtva, predlaže sa svoje
strane kao takovo Slatinu u Slavoniji stim, da se podjeđno spoji s obdržavanjem glavne
skupštine izlet u šume kneza Schaumburg-Lippea, spadajude vlastelinstvu Virovitica i
u šume vlastelina Jankovida, spadajude vlastelinstvu Vočin.


Nakon kratke razprave bude usvojen predlog g. predsjednika, te zaključeno, da
se glavna skupština obdržava u prvoj polovici mjeseca kolovoza o. g., a potrebite u
tu svrhu pripreme prepuste družtvenom predsjeđničtvu.


Točk a 4. Razprava o izboru teme, koja bi se razpraviti imala na glavnoj
družtvenoj skupštini, te o izboru referenta i koreferenta.


Posije podulje debate bude zaključeno, da se nebi u glavnoj skupštini kao predmet
razprave nikakov stalni tema napred ustanovio obzirom na to, što se sa sjegurnošdu
predmnievati može, da de članovi družtva iznašanjem svojih predloga glede pojedinih
važnijih na dnevnom redu stojedih šumarskih pitanja dati i onako prilike, da
glavna skupština takova pitanja razpraviti i o njih svoje resolucije stvoriti mogla bude,
i to mnogo uspješnije i vedom korišću po unapredjenje šumarstva samog, nego bi to
moglo biti prigodom razprave o jednostranoj konkretnoj temi.


Točka 5. G. predsjednik predlaše stigavšu molbu sirota Paule i Sofije Kadid,
moledi pođporu iz đružtvenih sredstava.
Zaključuje se, da se moliteljicam pođieli na ime podpore svota od 50 for. koja
je u tu svrhu prema proračunu za god. 1895. razpoloživa.
Točka 6. G. predsjednik priobduje, da je g. odbornik M. Radoševid poklonio
družtvenoj knjižnici sliedede knjige:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 363 —


1. Verbaung đer Wildbache, Atlas i knjigu od profesora Artura baruna Sekenđorffa
2 kom. 2. Die deutschen Obstgeholze od Kocha 1 kom, 3. Crte o magnetizmu
i elektricitetu od Otona Kučere 1 kom. 4. Ribe od dr. M. Kišpatida 1 kom. 5. Kolist
i gojenje šuma od Bogoalava Šuleka 1 kom.
Upravljajući odbor prima ovaj poklon a zahvalnošću na znanje.
Točk a 7. Ravnateljstvo križevačkog gospodarskog učilišta moli, da bi uprav,
odbor poklonio zavodskoj knjižnici manjkajuće „Šum. listove" od g. 1S83, i 1884.
Zaključuje se, da se molbi udovolji obzirom na to, što družtvena knjižnica ima
od svakog toga godišta po više primjeraka.


Točk a 8. G. predsjednik priobćuje, da je povodom smrti c. kr. ministerijalnog
savjetnika Ivana Salzera, predsjednika susjednoga kranjsko-primorskoga šumarskoga
đružtva, konđolirao pređsjeđničtvu rečenoga družtva na ime hrv. slav. šum. družtva.


Upravljajući odbor uzima izjavu g. predsjednika ođobravajuć na znanje, kličuć
„Slava" predsjedniku Salzeru!


Točka 9. G. predsjednik priobćuje, da je kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu
svojim dopisom od 28. veljače 1893. broj 1364. obaviestilo družtveno predsjedničtvo,
da ga je kr. ugar. ministar za poljodjelstvo svojim ođpisom od 10/2. 1895 br.4827/I.
i ovlastio upisati rečeno ravnateljstvo za utemeljiteljnog člana hrv. slav. šum. družtva
sa utemeliteljnom glavnicom od 200 for., a odobrio postupak ravnateljstva, kojim je
za sebe, kao i za 16. područnih šumarija pređplatilo „Šum. list." — Podjedno se
priobćuje upr. odboru, da su i kr. nađšumarski ured u Vinkovcih svojim dopisom od


21.11. 1895, br. 794, kao i kr. šumarski ured u Otočcu dopisom od 12.11. 1895.
br. 227. predplatili podčinjene jim šumske urede na „Šum. list."
Uzimajuć upr. odbor izjavu g. predsjednika do ugodnog znanja, zaključuje ujedno
na predlog predsjednikov, da hrv. slav. šum. družtvo pristupi ugarskom šum. družtvu
kao utemeljiteljni član.


Točka 10. G. predsjednik priobduje, da je prigodom proslave 25. godišnjeg
jubileja skladatelja i dirigenta pl. Zajca bilo pozvano i hrv. slav. šum. družtvo, da
prisustvuje svečanom banketu, koji je bio tim povodom upriličen na l.III. 1895., te
da su na tom banketu zastupali družtvo I. đružtv. podpredsjednik g. Mijo Vrbanić i
privremeni družt. tajnik A. Borošić.


Uzima se na znanje.


Točka 11. Gr. predsjednik priobćuje, da je vis. kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove, svojim odpisom od 24. veljače 1895.br. 49571. ex 1894. obaviestilo
družtveno predsjedničtvo, da je na podnesenu joj po istomu molbu povisila godiSnju
podporu hrv. slav. šum. družtvu iz zemaljskih sredstava od 400 for. aa 600 for., a
svojim odpisom od 19.III. br. 12575 dopitala je družtvu na ime podpore za izdavanje
„Lugarskog viestnika" za g. 1895. svotu od 200 for.


Uzima se do ugodnog znanja.
Točk a 12. Novo osnovano djačko družtvo „Plug " na gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcih moli, da mu se šalje bezplatno „Šum. list" za družtv. knjižnicu.
Molba se uvažuje.


Točka 13. Vršeći zaključak upravljajućega odbora od 23/IX. 1894. točka 8.
predložilo je družtveno predsjedničtvo vis. kr. zem. vladi na imenovanje kao člana u
izpitno povjerenstvo za više državne izpite za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva
g. Dragutina Trotzera, nadšumara vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke i družtveuog
odbornika, koji je predlog vis. kr. zemaljska vlada usvojila i istoga svojim
odpisom od 6.III. 1895. br. 3254. članom izpituog povjerenstva imenovala.


Uzima se na znanje.
Točka 14. G. predsjednik priobćuje, da je predsjedničtvo „austrijskoga državnoga
šumarskoga družtva" dopisom od 23^2. 1895. obaviestilo družtveno pređsjed
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 364 —


ničtvo, da kani ovogodišnju svoju glavnu skupštinu obđržavati u Sarajevu, a snjom
spojiti poučno putovanje u šume Bosne i Hercegovine, te poziva hrv. slav. šum. družtvo
neka bi k tomu izletu svoje zastupnike izaslalo, Polag priobćenoga programa trajalo
bi to putovanje 14 dana, a snjim skopčani trošak iznosio bi 150 for.


Upravljajući odbor zaključuje, neka bi se taj poziv oglasio u ^Šum. listu" u


svrhu eventualne prijave članova, a družtveno predsjeđničtvo predstavkom obratilo


na vis. kr. zem. vladu, da blagoizvoli obzirom na znatne troškove, koji su za poje


dinca stim putovanjem skopčani, kao i obzirom na poučnost putovanja samoga, o svom


trošku izaslati jednoga člana upravljajučeg odbora, koji je podjedno i član šumarskoga


odsjeka kr. zem. vlade, da na tom izletu hrv. slav. šum. družtvo zastupa.


Obzirom pako na to, da će polag putnoga programa spomenuto družtvo i kroz


Zagreb proći, prepušta se družtvenom predsjedništvu, da glede podrava itd. svojevre


meno shodno odredi.


Točka 15. Tajnik izvješćuje, da su najavili svoj pristup u družtvo u vremenu
od 8/XII. 1894. t. j . od minule odborske sjednice đo 23/III. 1895. sliedeća gospođa:
za članove I. razreda: Jaroslav Dražić, šum. vjež. u Bribiru; Ante Baličević, kr. žup.
šum. vjež. u Ogulinu; Plemenita obćina Blatnica; Urbarska obćina Koritinja; Viktor
pl. Peičić, šum. vjež. gradiške imov. obć. u Oriovcu: Mijo Mihalevicz, šumarnik vlastelinstva
Kutjevo; Vilim Pere, kr. šumar gor. Kosinj; Petar Vuković, upravitelj kr.
Šumarije u Ivanovuselu; Adolf Dumengjid, kr. žup. šum. vježbenik u Požegi; Franjo
Anderlon, šumar, vježb. II. ban. imovne obć.; Bonel Julij vlastel. šumar u Drenju ;
Brakalov M. šum. inspektor u Bugarskoj ; Dragutin Gurth, kr. šum. vježb. u Zagrebu ;
Milan Djureković i Petar Pnljević kr. žup. šum. vježb. u Zagrebu; Hradil D. šum.
vjež. gradiške imov. obe.; Peksider Gustav, ravnatelj kr. goapod. i šumar, učilišta u
Križevcih; Urb. obćina Riečica i Riugel Gustav, vlast, šumar u Euševcu. —


Za članove II. razreda: Brujao Josip, Crnić Mirko, Jeličić Jakov, Mavrić Juraj,
Korubol Juraj, Miharija Jakov, Prpić Marko, Pavlić Ivan, Kadetid Petar, Vlastelić
Ivan, lugari kot. šumarije „Vinodol" u Bribiru; Dujmović Marko, vlast, lugar. Slobodna
vlast; Jakobovac Šimo, Vuičić Marijan, Čorđašić Andrija, Dugalio Ilija, lugari
šumarije u Otoku brod. imov. obć.; Zigmundovec Gjuro i Jarić Štipan, lugari šumarije
vinkovačke brod. imov. obć.; Lazić Mihajlo, lugar II. ban. imovne obć.; Marković
Jandro i Varenika Milan, lugari šumarije sv. Ivan-Zabno križ. imovne obć.; Kralić
Filip, šumarije belovar gjurgj. imovne obć.; Akšamović Josip, Katičić Ivan, Nedeljković
Žiga, lugari šumarije trnjanske brod. imovne obć.; Rajak Mile i Pavlović Pave,
lugari I. ban. imovne obć.; Dojčinović Bozo, Čotra Nikola, Kokir Milić, Rogić Janko,
Cakić Rade, Pcrić Ilija, Mihajlović Mile, Cindrić Nikola (Saban), Cindrić Nikola,
Paulić Pave, Novaković Mihajlo, Brajđić Jure, Tadić Gligorija. lugari slunj. imovne
obć.; Maglić Janko, lugar II. ban. imovne obć. ; Miškulin Ivan, lugar otočke imovne
obd.; Sakić Miladin, Župan Adolf, Duganđžija Nikola, lugar kr. šumarije gor. Kosinj ;
Makarević Ivan, lugar kr. šumarije Lipovljani, Zagorac Franjo i Šušid Jakob, obdinski
lugari kot. šumarije Velika Gorica; Ljevačić Andrija, kr. lugar u Plesnu; Zlunko Mato,
vlast, lugar Leskovac; Srića Josip, Togunjac Tomo i Barač Juraj, lugar kot. šumarije
u Čavlih.


Kao preplatuicl pristupiše: Vasil P. Vltschef, učitelj zemaljskog učilišta u Plevni;
Šumarski ured vlastelinstva Kutjevo; kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu sa 17 kom.;
kr. nadšumarski ured u Vinkovcih sa 10 kom.; kr. šumski ured u Otočcu sa 10
kom.; Lončarić Andrija, slušatelj šumarstva ; Rački Franjo, slušatelj šumarstva i šumska
uprava vlastelinstva Cabuna.


Prestadoše biti članovi družtva. Dosađanji pođupirajući članovi: vlastelinstvo biskupije
djakovačke i Franjo pl. Turk; članovi I. razreda: L. Stromskjr. Zamolio je
pako obustavu pošiljanja „Šum. lista* Christian Herman u Beču radi napušta posla.