DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 360 —


marskoga družtva", iztiče uspješno djelovanje družtva u prošloj godini, ter pozdravlja


prisutne gostove pogl. g. kot. predstojnika Kenfelja, Mullera šum. nadzor, prejasnoga


kneza
Schaumburg Lippea i zastup. kr. drž. šum. erara nadšum. Ružidku, — Živili.


Konačno predlaže kao perovodju kot. šumara Viđale a.


Prima se.


2. Predsjednik poziva tajn. družtva A. Borošida, da pročita izvjeSde o djelovanju
uprav,
odbora šumar, družtva.
Prima se odobrenjem na znanje.


3. Tajnik čita na poziv velem. g. predsjednika izvješće reviz. odbora o preizpitanju
družtvenib računa, što se s odobrenjem do znanja uzima.
Prije razprave o proračunu razlaže velem. gosp. predsjed. da je ove godine veda
svota uvrštena u proračun u svrhu prenosa i nređjenja šumarskoga paviljona, što ga
je Preuzv. gosp. ban svojim ođpisomddo. I/IV. br. 1319 1895,, upravljenim gospodinu
predsjed. nakon milen. izložbe šum. družtvu darovao i koja će se svojedobno za
nredjenje šumarskoga muzeja u Zagrebu upotrebiti.


Predsjed. predlaže, da se na ovom u izgled stavljenom milostivom daru Njeg.


Preuzvišenosti zahvalu brzojavno izreče. Skupština prima s odobrenjem na znanje, kli


čući Živio ban. Ovo se na pređlog kot. šumara gjurj. im. obćine Virgila Malina u


predležeoi zapisnik uvrštuje.


Nadšum. otočke im. obćine Pere predlaže pogledom na točku 9. proračuna, koja
je viša od prošle god., da se od nove godine izdaje posebni list za lugare a posebni
za članove prvoga razreda ter obrazlaže svoj predlog.


Povodom ovim razvila se je razprava u kojoj sudjelovaše gg. Pere nađš., otočke
im. obćine, Nanicini, nadšumar biskupskog vlastelinstva Djakovačkog, Zobundjija uprav,
gospod. ureda Ogulinske im. obćine, ter žup. šum. nadzornik Conte Bona de Marino,
Konig šumar obćine Dugoselo, Radošević vlastel. šumar, Slapničar, procjenitelj i. o. i
tajnik đružtveni ter je konačno ova točka proračuna nepromjenjena velikom većinom
glasova primljena.


Pošto su ostale stavke iste ostale kao i prošle godine, primljen je čitavi proračun
s odobrenjem na znanje.


Prelazi se na proglašenje zaključnoga računa, kojom sgodom se je opet razvila
razprava glede izdavanja Lugar, viestnika. Vlastel. nadšum. Nanicini predlaže, da se i
lugarem, koji nisu članovi šum. družtva daje „Lugar. Viestnik" uz uplatu stanovite
pređbrojnine.


U tom predmetu razvija se razprava u kojoj sudjeluju Nanicini, vlast, nadšumar,
procjenitelj Slapničar, tajnik Borošić ter je konačno zaključni račun za god. 1895.
jednoglasno primljen.


5. Kao revizore predlaže velem, g. predsjednik gg. nadšum. kr. đržav. šum.
erara Eužićku, i rač, revidenta kr. zem. vlade Leona Šipreka a zamjenikom Richarda
Schneidingera šumara; što bude jednoglasno primljeno.
6. U predmetu gradnje šumarskoga doma, ter pretresa pravila „Udruge za gradnju
gumarskoga doma" sudjeluje u živahnoj razpravi, koja se je razvila velika većina gg.
skupštinara ter su konačno predložena i po prvom predsjedniku šum. družtva šum.
nadzor, g. Vrbanida sastavljena pravila sa promjenami, stavljenimi prigodom jučer obđržavane
sjednice uprav, odbora, jednoglasno primljena.
Konačno je zaključeno na predlog velem, gospodina predsjednika, da se uprav,
odbor opunomoći čira prije u predmetu nabave zemljišta za gradnju šumars. doma i
gumars, pavillona u svrhu ustzojenja šumar, muzeja samostalno postupati.


7. Predsjednik velem, gosp. savjetnik Zigmundovskj predloži, da se buduća t. j ,
glavna XX. skupština šum. družtva obđržaje u Ugarskoj prigodom millenijske izložbe.