DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 384 —


narod pustare stvorio, da može svoja stada na pašiitu obilno krmiti, utamaniv ciele
šume požarom i krčenjem medjutim iznikavše grmljađi (šikarja).


ProraCunano je, da u Prancuzkoj ima svake godine kvara od poplave do 89
milijuna franaka. Kada bi se u alpinskih i pirenejskih pokrajinah zagajivalo i šume
odgojile, tada bi sav taj kvar neznatan bio kako na Uvađah, tako i u poljih, te bi
zemlja uštedila barem 80 milij. franaka, koja bi svota prehraniti mogla oko 100.000
stanovnika, koji u sadanjih prilikah gospodarstveno propadaju.


Blago si ga onomu narodu, koji umije razumno koristiti se sa šumom, ali i čuvati
ju, da mu se uzdrži; jer nestane li šuma, onda mu nepreostaje drugo, nego seliti se
u drugi nepoznati kraj. A što to znači, težko bi bilo reći.


Obaranje stabala sa munjinom obavlja se u prostranih šumah u Galiciji veoma
povoljno, a kod takovog načina obaranja prištedi se osmi dio vremena, nego što ga
treba kod običnoga obaranja stabala pomodju pile i sjekire. Za obaranje stabala sa
munjinom potrebito orudje, s kojim se ovako obaraju ponajviše mekane vrsti drveća,
sastoji se iz svrdla, kojega električni (munjeviti) motor veoma naglo okreće. Cieli stroj
leži na taljižki (tački, kotački), koja je veoma malena, te se može posve lako i bez
truda privesti tik do stabla, koje će se oboriti. Rt ili šiljak ovakovoga svrdla okreće
se na stablu poput zvrka u okrug i načini u drvu zasjek, kojega valja tako duboko
udubiti, da dosegne do polovice promjera stabla. U ovako nastavšu cjepotinu udari se
klin, da se cjepotina nezatvori (nezaklopi), te se isto ovako postupa na protivnoj strani
stabla i to tako dugo, dok se neopazi, da će stablo padati. Dobar udarac po stablu
sa ušicom od sjekire srušiti će tada najogromnije stablo na zemlju, Razumjeva se skmo
po sebi, da se ovakovo obaranje stabala bez truda brzo obavlja.


Prodaja hrastovih šuma.


I.
Vlastelinstvo valpovačko i vlastelinstvo bizovačko prodaje na temelju
pismenih ponuda svakolika stojeća hrastova stabla u sljedećih šumah i to:


1.
u Ropoeu, katast. obćina Habjanovc i na površinu oko 295 jutara;
2.
TI Habjanovačkom Budigešću, kat. obćina Habjanovc i na površini oko
1206 kat. jutara ;
3.
u Koškanskom Budigošću, kat. obćina Koska na površini oko 414 katast.
jutara;
II.
1.
u Buđimačkoj Brezi, katast. obćina Budi me i, na površini oko 476 katast.
jutara;
2.
u U Poganovačkoj Brezi, katast. obćina Poganovci , na površini oko 138
katast. jutara;
3.
u Širokopoljačkom lugu, katast. obćina Poganovci, na površini 407 kat.
jutara;
4.
u Adinskom lugu, kat. obćina Poganovci, na površini oko 293 katast.
jutara;
5.
u Radolinu, kat. obćina Habjanovci , na površini oko 131 katast. jutara;


ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— dB5 —


III.
1.
u Čokadinačkom lugu, katast. obćina Poganovci, na površini oko 328
katast. jutara;
2.
u Košnjadi, katast. ob<5ina Mar ti ne i, na površini oko 96 jutara;
3.
u Zablaću, katast. obćina Ma rt inči, na površini oko 363 katast. jutara.
4.
u Ađjenioi, katast. obćina Ma rt ine i, na površini oko 606 katast. jutara.
5.
u Srkovini, katast. obćina Martinci, na površini oko 162 katast. jutara;
6.
u Črabiku, broj II — IV, kat. obćina Martinci, na površini oko 189 katast.
jutara;
7.
u Klenju, Obseku i Dreniku, kat. obćina Martinci, na površini oko 171
jutara.
Sve te šume leže u ravnici; sve su — skoro neprekidnom savezu jedna do druge.
Šume navedene pod I broj 1, 2 i 3, leže neposredno na osjećko-našičkoj željeznici,
od koje je najdalja od ostalih pod II i III navedenih šuma po prilici 8 kilometara
udaljena, doćim udaljenost od tih šumah do rieke Drave iznosi po prilici 10 do 22
kilometara.


Ponude se imadu pođnieti pismeno i zatvoreno na podpisano ravnateljstvo u
Valpovu i to najkašnje 8. listopada 1895. do 12. ure u podne, a imadu glasiti
i brojkami i riečmi na jasno i opredieljeno izražen paušalni iznos. Priložiti im se mora
5"/^ od ponudjenoga paušalnoga iznosa kao žaobinu i to ili u gotovu novcu ili u takvih
vrieđnostnih papirih, koji pružaju pođpunu pupilarnu sigurnost. Na zapećaćenom omotu
imadu stajati rieći: ,Ponuda na hrastove, koji se dne 8. listopada 1896. na vlastelinstvu
valpovaćkom i bizovaćkom prodati imadu".


Ponude mogu glasiti i na svaku pojedinu od gornjih trijuh pod I, II i III navedenih
šumskih skupina i na sve tri skupine zajedno, te treba da sadržaju izjavu, da
8u nudiocu dražbeni uvjeti posve poznati, te da se nuđioc tim uvjetom podvrgava.


Dražbeni uvjeti leže na uvid u pisarni ravnateljstva vlastelinstva
valpovačkoga u Valpovu, u centralnoj pisarni vlastelinstva bizovačkoga
u Bizovcu, te u šumarskih uredih vlastelinstva valpovaćkdga
i bizovačkoga u Valpovu. Kod podpisanog se ravnateljstva može i
prepis tih uvjeta dobiti.


Vlastnici si vlastelinstva bizovačkoga i valpovačkoga, gg. Gustav g r o f Normann
Ehrenfelški i Ruđolf grof Normann Ehrenfelški pridržaju pravo, da izmedju
podnesenih im ponuda, i to bez obzira na najveću ponudu, po svojoj volji onu ponudu
prihvate, koja im po njihovom mnienju najpovoljnija bude; da slobodno će im biti i
svekolike ponude odbiti.


Eeflektanti, koji gornje Sume pregledati ili eventualno procieniti žele, imadu se
radi toga prijaviti kod podpisanoga ravnateljstva, pa će im se dodieliti provođić, koji
(Se ih kroz šume voditi.


Valpovo, 14. srpnja 1895.


Ravnateljstvo vlastelinstva valpovačkoga.


Uređjuje odgovorni urednik Vatr. Eački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrecht.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1895 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Izvješće 0 redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga društva
po broju XlX. obdržavanoj u Slatini dne 10. do 13. kolovoza


1895 307—325
Proračun 326—327
Zaključni račun 328—329
Pravila sa podignuće i upravu „šumarskoga doma´´ u Zagrebu. . . 330—331
Nješto iz nauke o prirastu. (Nastavak) 332—344
Kako ćemo osujetiti haranje bujica ? Slobodan prevođ po Ilansu Seileru. 344—347
Procjena šumskog ploda. Piše Mijo Rađoševid 347—359
Listak. Osobne viesti: Imenovanje. — Umro 359


Družtvene viesti: Zapisnik XIX. glavne skupštine hrv.-slav.
Šumarskog družtva, obdržavane u Slatini 12. kolovoza 1895.


— Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar, družtva,
obdržavane 24. ožujka 1895 359 — 365
Zakoni i normativne naredbe: Oglašivanje dražba o prodaji
surovina za drvotržce 365 — 367
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 368
Lovstvo: U lovu 368 — 371
Različit e viesti : Izvještaj zemaljskog eksekutivnog izložbenog


odbora o njegovom dosadanjem djelovanju. — Austrijsko dr


žavno šumarsko družtvo u Zagrebu. 371—373
Viesti zemaljskog izložbenog odbora (Nastavak). . . . 373 — 378
Sitnice : Opadanje lišća ili pogled u radionicu prirode. —Tovljenje


kunića. — Cossus ligniperda. — Upliv šumd na broj pučanstva.


— Obaranje stabala sa munjinom 379—384
Prodaja hrastovih šuma 384 — 385