DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 469 —


To nije inače mogude, nego samo tako, što je puž onaj zalogaj u kesici svojlmi
ticali nanjušio.


Iztraživanja gore rečenog prirodoslovca nastavio i upođpunio je Chatin. On je
uzeo prpolja (golišava puža), te u njekoj daljini postavio gljivu ili jabuku. Puž je
odmah počeo svoja ticala na sve strane okretati, dok jih nije obratio upravo na gljivu
ili jabuku, te ponjušiv još po koji put, odpuzao je puž ravno do tih predmeta.


Ako metnemo kakvo jelo desno ili lievo, navraćati de i puž svoja ticala sad
desno, sad lievo, t. j . prema onoj strani, na kojoj se jela nalaze, te de i svoj put
uperiti onamo. Ako držimo jelo u vis, onda ćemo viditi, da puž svoja ticala u vis
upravlja, te odmah traži kakovo uporište, da se do jela u vis popne.


Odrežu li se pužu ticala, te ako to opetujemo još i onda, kad mu rana zacieli,
opaziti demo tada, da primicanje jestvina nikakav utisak nečini na puža, pa de takav
puž bez ticala jestvine tekar onda okusiti, ako mu jih neposredno na gubicu pritisnemo.
To je očiti dokaz, da puž bez ticala nemože njušiti.


Nakon ovakovih pokusa nemože nitko niekati, da u ticalih puža ne leži i njegov
njuh.


Još vedu vjerojatnost toga dokazao je Flemming sa mikroskopičkim pokusima.
On je u ticalih pikca (Helix pomatia, Weinbergschnecke) pod sitnozorom našao množinu
živčevlja, koja služe pužu za njuh i koja posredno djeluju na isti.


Stroj za gotovo izradjivanje dužica za burad (bačve). Njeki J. Storwik
u Christiansunđu dobio je patenat na takav stroj. S ovim strojem mogu se dužice za
burad izpiliti iz balvana t. j . iz trupca, a mogu se dužice odmah proviđiti sa svrhovi
(bačvu tumbati) i sa utorima tako, da su dužice bez ikakvog drugog posla posve
gotove za pravljenje buradi.


U tu svrhu izpoređano je oruđje sredotočno oko središta. Sprava, koja čvrsto
prihvaća za izradbu namienjeno drvo, sastoji se iz blaziništa (steljke, Support), koja
se okrede središtem, a to blazinište ima toliko hvataljka, koliko i orudja ima, pa se
uslied toga mogu u isti čas izradjivati toliko različitih komada drveta, koliko vrsti
orudja ima. Trupci su za izradbu isto tako dugački i široki, kao što je duljina i širina
dužica, a prema potrebi i za dva put toliko, te su tako debeli, da se mogu više
dužica iz jednog i istog komada zapored izpiliti.


Na ovom stroju nalazi se slieđede oruđje:


1. Jedna naprava za pilenje, koja ima pravilnoj bačvi slično šuplje truplo, koje
je na dolnjem obrubu zubcima providjeno i tako smješteno, da se kod pilenja u osovnom
pravcu ili svodjeno okrede, te opisuje krivulju, od koje se središnja točka obluka stiče
sa srodnim središtem krivulje.
2. Jedno sa noževi providjeno okretajude se vreteno, koje služi za to, da se
može pomicati k trupcu i ond njega maknuti.
3. Dvie jedan kut mcdjugobuo tvoreće struge za režke (sljubnice), a ovakove
struge služe za struganje postranih vrhova (bridi od dužica) te su smještene na stalku
tako, da se pile kreću na isti način, kao što se okrede naprava pod 1. đočim pile
podjeđuo i svoj medjusobni položaj mienjaju naprama okrajčenoj širini dužice.
Ako je trupac sa šupljom pilom izrezan, onda zadobije na spoljašnoj strani oblik
svođene plohe. Tada se okrede hvataljka za 120´´ tako, da se trupac prama pilam za
pravljenje režke primakne. Kad ove pile izrade trupac, onda se okrene hvataljka za
120" tako, da opet dodje u svoj prvašnji položaj, đočim se trupac primakne napram
šupljoj pili. Medjutim primakne hvataljka trupac za debljinu jedne dužice, pa kada
šuplja pila počme rezati, izreže iz trupca jednu posve gotovu dužicu.


Stroj može odmah po tri gotove dužice izraditi.
Stroj za oblenje dnioe (dno od bačve). Na ovakav stroj dobio je patenat
Heinr. Mayer iz Walsrode. Ovakov stroj može đnicc (dna od bačve) obliti ili okra


*