DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 3     <-- 3 -->        PDF

tsmat iM Eili


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1896. God. XX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za ´/a stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Izpod Kleka.


Osvrt na šumarske, trgovačke, lovačke prilike i neprilike.


Godinu 1894/95. i 1895/6. neće ni drvotržci pa usljeđ toga
ni naše šumarstvo ubilježiti medju povoljne, jer je god. 1894/95.
bio uslied silnih mećava i neprestanog padanja sniega izvoz
šumskih proizvoda nemoguć i pošto se u naših brdskih predjelih
ponajpače računa na zimski izvoz, jer se tečajem zime
imadu razne pilane obskrbiti sa potrebnimi trupci barem na
vrieme od pol godine, a paropile dapače i na tri četvrtine godine.
Osim toga se računa, da se tečajem zime najdeblji trupci
na saonicah izvesti imadu, buduć da je upravo gola nemogućnost
jače trupce ljeti na kolima i slabima putevima (tako zvanima
vlakama) do sagradjenih cesta izvesti.


Da pako bude drvotržcem bezposlena lanjska zima jošte
teža, a onako dugotrajna jošte dulja, nudjale su se za bukovinu
na Rieci takve ciene, kao još nikad prije, naime za 100
komada tavoleta uso Messina plaćalo se monte 11 for.; kod
prodaje na škart 12 for.; na 100 komada testona 30—36 for.
te se nije osobito gledalo, ako je roba već i prešla (stoekig) bila.


U naših šumah i onako prevladava bukovina nad jelovinom
i radi toga je osobito za manje domaće drvotržce trgovina sa
bukovom robom izdašnija i mjerodavnija.


U neposrednoj blizini Ogulina razpili se na trima paropilama
tvrdke Neuberger i sin, zatim na pilanah ležećih na potoku
Dobri i njegovim pritocima do 90.000 m´ bukovine; dr
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 166 —


varska tvornica u Vrbovskom, koja proizvadja tavolete gulenjem,
troši godišnje takodjer barem 10.000 m´.


Uz takovu prodju, naravno, da ne poznajemo pitanja glede
unovčivosti bukovine za tvorivo, pa ako još dodam, da se za
izradbu trupaca za pilenje tavoleta ne traže možda bukve po
izboru, i nadalje, da se prodana bukovina sbilja racijonalno
izradjuje, tada će mi sigurno mnogi šumar sa izvrstnom bukovinom,
ali slabom prodjom zaviditi blizinu mora. S druge strane,
koliko nam blizina mora koristi, toliko nam opet kotlinasti,
krašoviti terrain muke zadaje, jer godimice guta silan novac za
gradnju cesta, puteva i vlaka.


Državna šumska uprava sagradila je tečajem zadnjih 15
godina ovdje do 100 kilometa solidno gradjenih, po svih pravilih
tehničke znanosti traciranih cesta, kojima pad nigdje ne
prelazi 6"/o, a sav taj trošak izdan je, da se dotični šumski
predjeli pristupnijima naprave. Usuprot uprava imovinskih
šuma ne troši puno na cestogradnje; za oto se mora dotični
kupac t. j . drvotržac sam pobrinuti. Akoprem bi za sada sastavljeni
obračun izkazivao probitak za imovnu obćinu prama
državnoj šumskoj upravi, to ipak držimo, da su investicije uložene
u gradnju cesta opravdane i koristonosne. Drvotržac, gradeći
put, brini se za svoju momentanu potrebu, pa ako se
takvi preko brda i dolina vodeči putevi neprestance popravljali
ne budu, izgubiti će se za kratko vrieme bez traga, jer ih voda
silnih proljetnih i jesenskih kiša raznese. Usuprot solidno gradjene
ceste utvrde se u skoro, pa makar i privremeno izvan
uporabe stajale, biti će ipak od koristi za budućnost, kada se
drvosječi u njihovu blizinu povratili budu.


Godina 1895/96. sa malenim sniegom i oštrom zimom bila
je opet kao stvorena za izvoz šumskih proizvoda, ali evo ti
inog jada, jelonna se po gotovo ili samo uz bezcienu* unovčiti
može a i ciene bukovine pale su na posve nizke grane:
plaća se naime za 100 komada tavoleta uso Messiua 8 for. a


Za jelove piljenice plaća se monte 36—40 nov6.
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 167 —


škart po 6 for. 50 nč.; uz takve ciene drvotržci raditi ne
mogu pa se zato svi laćaju izradbe duga i ine ciepane robe.


Tavolete upotrebljuju se za pravljenje škrinja, u kojima
naranče odpremaju; prodaju se dakle izključivo u Italiju, a
glavna su im tržišta Messina, odakle im i ime, i Palermo. Slabi
prirod na narančama biti će kriv ovom silnom padanju ciena.


Tavoleta uso Genua, koje se rabe za pravljenje škrinja, u
kojima se tjestena roba (makaruni i t. d.) odprema, traži se
samo neznatna množina, te iste niesu kadre, da našoj trgovini
za ovu godinu pomenuti manjak nadomjeste.


Zato je svako poremećenje prodje sa bukovinom tim osjetljivije,
što u Italiji ne ima znatnijeg kapitala, pa je s toga
našim tzgovcem težko držati dugo u zalihi bukovu robu, koja
se i onako brzo kvari, tim više, što većini drvotržaca manjkaju
shodna skladišta, gdje bi robu racijonalnije sušili, te se
usljed toga moraju zodoToljiti primitivnim sušenjem na zraku.


Pošto su se sada svi dali na proizvodnju ciepane robe, to
postoji opravdana bojazan, da će i njoj usljed hiperprodukcije
ciena pasti.


Nu u koliko smo glede unovčivosti tvorivog bukovog drva
svladali donekle potežkoće kraškog terraina, to nam ogrievno
drvo još uviek zadaje radi svoje neunovčivosti najvećih briga.
Akoprem se hvat drva u Zagrebu plaća sa 14—16 for , na
Rieci pako sa 15—18 for. a mi ovdje nekako u sredini izmedju
Zagreba i Rieke stojimo, ipak se ne možemo sa našim
ogrievnim drvom nikuda maknuti. Usljed terrainskih potežkoća
troškovi su proizvodnje tako veliki, da se ogrievna drva samo
u najbližoj blizini gradjenih cesta proizvadjati mogu, pa za to
nije nikakovo čudo, da se u samom Ogulinu hvat drva sa
10 for. plaća unatoč tomu, da leži u neposrednoj blizini državnih
i imovnih šuma.


U gorskom kotaru unovČuju se bukova drva u pobliže ležećih
predjelih za palenje ugljena, koji se na kolih neposredno
do mora t. j . Bakra i Kraljevice do vaza ; u udaljenijih šumah
od mora neće drvotržci da zagrizu u ovu trgovinu i ugljen že
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 168 —


Ijeznicom odpremaju, jer bi bila u tu svrhu potrebna znatnija
investicija za pripremu skladišta i nabavu vreća, gdje i onako
kod posla sa ugljenom treba vazda početkom svake godine priličnu
glavnicu u promet staviti. Naravno, da se kod nas ugljen
samo ljeti pali, jer kod naših sniegom obilujudih zima to inače
moguće nije.


Lanjske godine koračili smo u pogledu unovčivanja znatno
uapred; imovna obćina promjenila je svoj sa tvrdkom Neuberger
i sin sklopljeni ugovor, nagodiv se za popriečnu cienu
po stablu; prodaje u državnih šumah usliedile su pako prvi
put prodajom drvlja na panju. Naprama neracionalnoj prodaji
uz premjerbu, koje mane smo u ovom listu već u prijašnjih
godinah opisali bili, jeste to veliki korak napred u umnom gospodarstvu.


Naravna stvar, da uspjeh ove prve dražbe nije bio sjajan,
ta i kod prvih dražbah na hrastovinu na panju nije se ni sanjalo
0 današnjim uspjesima te prodaje.


Našim drvotržcem manjka bo bez iznimke izkustvo o kur
bičnom sadržaju stabala, ponajpače koliko postotaka od sveukupne
drvne gromade odpada na tvorivo drvo. Taj se je postotak
do sada ustanovljivao premjerbom, pa za to si nitko
nije glave razbijao, da pronadje taj postotak na stojećem stablu


t. j . da ga procieni. To je bilo uzrokom, da se je mnogi koji
se je bolje razumio u opanke i plug, bavio sa šumom, akoprem
je od šumskog posla malo znao. Usljed novog načina prodaje,
biti će nuždno tima kupcima ili nešto učiti, ili se okaniti kupovanja
šume.
Za podlogu prodaje i prociene na panju upotrebljene su
bavarske skrižaljke, a cieua surovine ustanovljena je prema izkustvu
polučenom na temelju izradbe prijašnjih godina. Pobi-
Iježenje i prociena prodati se imajućih stabala nije u priebornoj
šumi tako lahka kako se čini, jer nakon obilježbe treba
kupcu kupljena stabla doznačiti i predati, a nakon toga i izradjene
proizvode obilježiti, jer se bez toga obilježenja ne može,
radi patvorenih čekića, nijedan proizvod iz šume propustiti. Iz
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 169 —


toga uzroka nuždno je i po dva- triputa k jednomu te istomu
panju doći, a to uz naše ogromne upravne kotare i drvosjeke
upravo nije moguće.


U svrhu da se bavarske skrižaljke uzmognu zamieniti sa
lokalnimi, obavljale su prošle godine sve šumarije u području
šumskog ravnateljstva u Zagrebu premjerbu oborenih stabala
za sastavak kubičnih skrižaljka. Za naše kraške odnošaje pokazalo
se je da su oblični brojevi bavarskih skrižaljkah previsoki,
jer naravno u priebornoj šumi neće izrasti stablo tako
valjkasto kao u gustom sklopu čiste sječe.


Kod naših premjerbah pronašlo se, da od premjerenih bukovih
stabala iste visine i prsnog promjera dosiže ili padmašuje
kubični sadržaj izkazan u bavarskih skrižaljkah samo 28´´/o,
od jelovih pako samo 12´´/() ; popriečno pako stajati će bukovina
sa 107o jelovina pako sa 20´´/o nižje prama bavarskim
skrižaljkam.


Ovu bitnu razliku prouzročilo je i to, što prama našim
faktičnim, odnošajem odpada iz računa surovine kod bukovine
60—80 cm., kod jelovine pako 70—100 cm. visoki panj; Bavarci
su pako kod sastavljenja njihovih skrižaljka uzimali visinu
panja sa 15—AA cm., iz našeg računa dakle prama njihovom
odpada najvaljkastiji dio debla.


Da je razlika medju jelovinom tako krupna polazi i od
toga, da su naše jele skoro bez iznimke španjane t. j . po štetočincih
u prijašnjih godinah zasječene, da izvadiv dio debla
(špan) na ovom ustanove je li stablo kalavo ili ne; tim oštećenjem,
koje se ponajviše u prsnoj visini dogadjalo, postala su
ovdje stabla trbušasta i pošto će buduće prodaje opet obuhvaćati
takova španjana stabla, barem dok se stara zaliha ne
unovči, to bi bila redukcija promjera radi tih trbušastih stabala
nedopustiva.


Pošto ovdjašnji narod sada dovoljno zaslužbe ima kod
šumske radnje i izvoza, ne stalo je i šumske kradje, kojom su
se negda ciela sela bavila i od toga živila.
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- no -
Na 17. siečnja o. g. osudjen je kr. lugar Josip Polić po
kr sudbenomu stolu u Ogulinu radi prestupka prekoračenja
nuždne samoobrane na kazan zatvora od tri mjeseca; ranio je
naime štetočinca, koji se je protivio zaplieni ukradenog trupca
i iztrgnuv lievču sa istom na lugara navalio. Buduć je bila
noć, mislio je lugar, da štetočinac ima u rukama sjekiru i braneći
se, rani protivnika u nogu tako, da je isti usljed krvarenja
umro. Nadajmo se, da utok Polićev proti gore spomenutoj
osudi neće bez uspjeha ostati.


Naše na krute zime aklimatizirane srne prezimile su lanjsku
težku zimu bez osobite štete, a ovogodišnja blaga zima po gotovo
im neće nahuditi. Nu u našem kraškom terrainu ne može
lu govora biti o redovitih lovovih, te sada, gdje nam novi
lovni zakon brani košute strieljati, počima se kod nas po malo
gubiti volja za lovom na srne.


Bilo bi radi mjestnih ođnošaja shodno, kada bi se lovni
zakon za županiju modruško riečku i ličko-krbavsku u gdjekojem
pogledu promienio. Zadnjih šest mjeseci ubijeno je u županiji
modruško-rieckoj sedam medjeda, što je svakako velik
broj. Čini se, kao da nije još daleko vrieme, kada će toga
zadnjeg orijaša ne stati iz naših šuma, a s njime će ne stati i
one lovačke poezije, koju on podaje. Možda ne bi bilo s gorega,
da malko više poštedimo našeg medu.


Ogulin, koncem veljače 1896. J. Z.


Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na
šumsko-gospodarstvene prilike.


Pitanje kraško jur je pitanjem životnim, jer se u zadnje
doba kod nas pustoši i goljeti nemilo razprostraniše, ter nam
je ozbiljno uzradjivati zato proti umanjivanju težatnog tla, nestajanju
šumah i mah preotimajućim prirodnim nepogodam.