DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 192 —


trgovcu, jer im sadanja škola ništa ne valja». —
Ovaj primjer što ću navesti najbolje karakteriše vježbu i znanje
trgovačkih «Bestelltera», što ih nama za uzor stavlja,
i na koje se trgovci oslanjaju kod stavljanja
ponuda . Jedan šumski dio bio je procienjen na 18U00 for.,
te je jedan trgovac dakako oslonom na procienu svoga Bestelltera
ponudu stavio izpod izklične ciene sa 15000 for., drugi
je stavio sa 17000 for., treći pako sa 20000 for. te je ostao
dostalcem. Poslie je ovaj dostalac prodao tu šumu jednoj tvrdki
za 24000 forinti, i tako dobio čistih 4000 for., ali znadete li
IZ kojeg razloga je ova tvrdka platila toliko? s razloga toga,
što je ugovorom obvezana bila staviti na tržište ugovorenu količinu
izradjene robe do ustanovljenoga roka, jer joj inače pro pade
jamčevina od više hiljada forinti.


Svakako je toj tvrdci bolje, da izgubi nješto na drvu,
nego da joj propade jamčevina od njekoliko hiljada forinti više-
Ovakovi su slučajevi najobičniji u našem trgovačkom svietu, a
od tuda, kao i od okolnosti, da bogatiji trgovac gleda slabijega
potisnuti iz trgovine, sliede i vidjaju se razlike u uspjehu dražbe.


Završujuć, nadam se, da će i druga gg. šumari ustati na
obranu ugleda i časti svoje, proti ovakovim neopravdanim napadajem.


S.
Bellamarić,
kr. kot. šumar.
LIST_A.K:.


Osobne viesti.


Odlikovanja. Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od 30. ožujka 1896. u priznanje
zasluga, stečenih oko šumskoga gospodarstva, premilostivo podieliti Vilimu
Miilleru, šumskomu nadzorniku virovitičke gospoštije kneza
Schaumburg-Lippe-a, i Antun u Korabu , šumarniku vukovarske
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 193 gospoštije
grofa Eltza zlatai krst za zasluge s krunom, te Bogoslav u
Hajeku , nađšumaru križevačke imovne obćine, zlatni krst za zasluge.


ImenOTanja. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. kot. šumara II. razreda Mi 1 ana 6j u reko vi ća, kr. šumarskim
pristavam, a c. kr. šum. vježbenika Stevana Pe tro vica,
kr. šum. vježbenikom kod šumarskoga odsjeka kr. hrv.-slav.-dalm. zem.
vlade odjela za unutarnje poslove, zatim obdinskoga šumara Ferd u
Biskupa , kr. kot. šumarom II. razreda kod kr. kot. oblasti u Dugomselu
sa sustavnimi berivi


Dođi elje nje na službovanje kr. žup, nadzornik Mar i no conte
de Bona šumarskomu odsjeku kr. zem. vlade, dočim poslove šumarskoga
izvjestitelja kod kr. županijske oblasti u Ogulinu objavlja toj
oblasti na službovanje dodieljeni kr. kot šamar I. razreda Antu n K ern.


Premješteni su kr. šum. vježbenici: Bartol Pleško od kr.
žup. oblasti u Gospiću, kr. kot. oblasti u Zagrebu i Duša n Veine r
od šumarskoga odsjeka kr. zem. vlade kr. županijskoj oblasti u Gospiću.


Njegova Preuzvišenost g. kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao
je šumske kandidate Ottona Nytraya, Nikolu Nevitzkija
i Juli ja Foldvarja šumarom godišnjom plaćom od 700 for., šumarskog
vježbenika R ud olf a Scustera šumarskim kandidatom
teh. dnevničare Juli ja Szeuizkija i Dragutina Lahnera šum.
vježbenikom, odnosno promaknuo je šumara Dragutina Polačeka
i Aleksandra pl. Kajsera u plaću od godišnjih 900 for. i
šumara Julija Morvya, Ivana Marianja i Petra Vukovića
u plaću od godišnjih 800 for.


D području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih imenovan je
šumarskim kandidatom E. Hajd u dosadanji vježbenik. Tehnički dnevničar
A. Guar y imenovan je kr. šum. vježbenikom. U viši plaćevni
razred promaknut je Hinko Stfasak, nadšumar-taksator, Gustav
Ridler upravljajući nadšumar i Pavao Dianovsky upravljajući
šumar.


t Mijo Radošerić stari. U visokoj starosti umro je na 26. ožujka


t. g. Mijo Radošević, drvotržac, dugo-gođišnji član »šumarskoga družtva«
i otac šumarnika M. Radoševića. Sva starija šumarska generacija poznavala
je odličnog poštenjaka, te su ga svi okolišni šumari, koji su
s njime u doticaj dolazili zvali »naš stari«, odlikujući time nemalo
staroga kremenjaka.
On je spadao medju najstarije trgovce gorskoga kraja; temeljito se
je razurnio u ugljenjarenje, tesanje, ručno rezanje i rezanje na vodi, baveći