DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 201 —


Sječinu Brušljan dostao je drvotržac Vladimir Olivieri iz Senja i
to bukovo tehničko drvo sa 4 for. 05 nvč. kbmtr surovine — ogrievno
pak drvo sa 1 for. 40 nvč. i 1 for 20 nvč. po prostornom metru na
panju.


Konačno je sječinu Jelovac-Apatišan 6000 jelovih stabala dostala
´´vrdka Vidmar i Rogić iz Sv. Jurja sa 3 for. 42 nvč po kubičnom metru
surovine.


Zaključni račun


mirovinske zadruge lugara II. banske imovne obeine u
Petrinji za godinu 1895.


Početni blagajnički ostatak sa 1. siečnjem 1895. = 5876 for. 75 nč.


Tečajem godine 1895. unišlo:


Redovitog prinosa
285 for. 94 nč.


Redovne globe
20 » 50 »


Kamata od glavnice ... . 395 » 81 » 702 for. 25 nč.


Stanje koncem gooine
6579 for. — ne.


Ova glavnica sastoji iz;


4*/g hrv. slav. zemljorazteretnicah . . . 3500 for. — nč.


dočim je ostatak od 3079 » — »
uložen u petrinjsko štedovno i predujmovno đružtvo 1. obće činovničke
zadruge a. u. monarkije uz T^/p kamate.


Mirovinska zaklada lugarah2. banske imovne občine.


D Petrinji, dne 31. prosinca 1895.


V.
Benak, Ugrenovič,
predsjednik. blagajnik.
Zaključni račun.


lugarske mirovinske zaklade sbora lugara imovne obćine
ogulinske za god. 1895.


u gotovom c9


u efektih


M
Primitak novcu


a,


O


for. nč for. n6.


Blagajnički ostatak koncem godine 1894, 9326 90
Doprinos imovne občine u lugarsku mirovinsku
zakladu 520
Doprinos lugarž, u lugarsku mirovinsku zakladu
godine 1895. 471


IZ003
991 9326 90
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 202
A. Primitak
Prenos


Povraćeni zajmovi i kamati od posudjenih glavnica
Globe pladene po lugarskom osoblju
Iz ogulinske štedionice podignuto u gotovom
Kamati zaračunati kod Ogulinske štedionice
Kamati kod prve hrv. štedionice u Zagrebu
Pozajmljeno iz lugarske zaklade Grabušeku 300 for.


Stipetidu 50 for.
Nabavljeni vriednostni papiri
Ukupno
Sveukupni primitak god. 1895.


B. Izdatak.
Za nabavljene vriednostne papire pladeno
Mirovine Sedlaru, Vujnovički i Stipanovički plačene
Putni troškovi odbornikom lugarskog sbora plaćeni
Pozajmljeno uz hipotekai´nu sigurnost
Povraćene izplaćene privatne obvezni ´e
Izdana Ogulinskoj štedionici uložna knjižica (po


dignut gotov novac)
Ukupni izdatak god. 1896.


Uzporediv primitak sa izdatkom
Pokazuje se koncem god. 1895. blagajnički ostatak


Slovom osamdeset i jedan forint 41 nč u gotovom
novcu i deset hiljada petdeset i dva forinta
38 nč. u vrieđnostnih papirih koji se sastoj e
iz slieđećih efektah i to:


Jedna uložna knjiga Ogulinske štedionice broj 724
glaseća na
Dvie uložne knjige prve hrv štedionice u Zagrebu
broj 78614 i 78766 glaseče na
Tri privatne obveznice glaseće na


Ukupno


U Ogulinu, dne 20. veljače 18 96.


Predsjednik:
M ij o Zobu nd ž i j a.


u gotovom


u efektili


novcu


for. Inč. for. nč,


991 9326 90


207


21
300
246
131


350


797
1519 1525
1519 10852


797
279
11
350
500
300
1438 800
1519 10862 r primit.
1438 800 \ izdatak
81 10052


1064 63
8487 i 75
500!
10053 38


Tajnik:
Josip Lončari ć.


Uređjuje JosipKozarac, kr. drž. nađšumar u Vinkovoih. Tis.ik.C. Albreelita (Jos. Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Izpod Kleha. Osvit na Šumarske, trgovačke, lovačke prilike i neprilike.


Piše J. Z 165—170


Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na šumsko-gospodarstvene
prilike. Piše V. Benak 170—179
Ba li je opravdano, da se šumske štete prosuđjuju u odsutnosti pri


javitelja? Piše Stankovečki 180—182
0 podcviethtvanju drveća. Piše J. E 183 —184
Šumarska praksa. Odgovor piscu Hrvatske domovine u br. 32. t. g.


Piše S. Bellamarić kr. kot. šumar 185—192
Listah. Osobne viesti: Odlikovanja. — Imenovanje. — f Mijo


Eađoševid str 192 — 194
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 194
Sa drvarskog tržišta: Izvoz i dovoz franeuzkih dužica. . . 194—195
Različite viesti: Uspjeh proljetne pašarinske dražbe. —


Ogromni hrastovi. — KožiSekova promjerka. — Urod žira
godine 1896. — Dohodak za lov i za ribolov 195 —198
Viesti zemaljskog izložbenog odbora: Zemaljski izložbeni
odbor. — 198—199
Sitnice : Volumen omorikovih četinja. — Odpremanje živih ze


čeva. — Požar. — Željeznica Novska-Dugoselo 199—200
Uspjeh dražbe otočke imovne obćine: 200—221
Zaključni račun mirovinske zadruge lugarah II. banske


imovne obdine u Petrinji za godinu 1895 201
Zaključn i raču n lugarske mirovinske zaklade sbora lugara
imovne obćine ogulinske za godinu 1895 201—202