DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 300 —


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slaron. šumarskoga
družtra, obdržavane dne 10. kolovoza 1895. u Slatini u dvorani
kr. kot. oblasti pod predsjedanjem družtvenoga predsjednika velem. g.
Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti gg. odbornika R. Fiscbbacba, Mije
Radoševića, Bogoslava Hajeka i zamjenika družtvenoga tajnika Andrije
Borošića.


Predmeti viećanja:
Točk a 1. Zamjenik tajnika čita zapisnik odborske sjednice od


24.
ožujka n svrhu ovjerovljenja.
Po pročitanju bude upitni zapisnik podpisan i bez primjetbe ovjerovljen
po gg. odbornicima Robertu Fischbachu i Miji Radoševiću.
Točk a 2. Predsjednik priobćuje, da se je u smislu zaključka
upravljajucega odbora od 24. ožujka 1895. toč. 5. obratio na vlastelinsku
upravu prejasnoga kneza Scbaumburg-Lippea s molbom, da izvoli posredovati
kod Njegove Jasnosti vladajućeg kneza, da učestnikom ovogodišnje
glavne skupštine bude dozvoljeno posjetiti i pregledati šume Njegove
Jasnosti, zatim da se je predsjedničtvo obratilo i na kr. kotar, oblast i
obćinsko poglavarstvo u Slatini radi dočeka i ukonačenja družtv. članova.


Te molbe predsjedništva bile su od podpuna- uspjeha te je prema
tomu ustanovljen točni program za ovogodišnju glavnu skupštinu, koji
je i objelodanjen a »Narodnih Novinah« i u »Šumarskom listu«.


Podjedno su pozvana i sva susjedna društva, s kojimi hrv.-slavon.
šumarsko družtvo stoji u savezu, da izašalju svoje izaslanike na ovogodišnju
glavnu skupštinu.


Uzima se na znanje.


Točk a 3. Predsjednik priobćuje, da je u smislu zaključka upravlj.
odbora od 24. ožujka 1895. prvi družtveni podpredsjednik g. Mijo Vrbanić
izradio pravila za gradnju »Šumarskoga doma«, koja se odboru na
prihvat predlažu; ter podjedno poziva zamjenika družtvenoga tajnika, da
upitna pravila pročita.


Pravila budu po upravljajučem odboru prihvaćena time, da se
prema predlogu odbornika g. M. Radoševića u §. 4. alin. 1. iza rieči
»uplati« umetue »jednom za uvjek« ; zatim da u istom §. slovo c) glasiti
ima: »da može razgledati sbirke šumarskoga družtva« ; ter konačno, da
se u §. 8. slovo b) pred rieč kamate umetue »obične«.


Točk a 4. Predsjednik poziva zamj. družtvenog tajnika, da pročita
dopis mjestnog vojnog zapovjedničtva od 26. travnja 1895. br. 449,
kojim je dozvoljeno članovom hrv.-slavon. šum. družtva, da mogu prokušavati
svoje puške na vojničkoj streljani u Maksimiru.


Uzima se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 301 —


Točk a 5. Predsjednik priobcuje, da je predsjedničtvo ugarskoga
šumarskoga družtva dopisom od 9. svibnja 1895. br. 656 saobćilo družtvenom
predsjedničtvu, da je brv.-slavon. šumarsko družtvo ubilježeno
međju članove utemeljitelje sa utemeljiteljnom glavnicom od 200 for.


Uzima se na znanje.


Točk a 6. Ugarsko šumarsko družtvo pozvalo je brv.-slav. šum.
družtvo, da izašalje svoga izaslanika, koji će družtvo zastupati na glavnoj
skupštini ugar. šum. družtva, koja će se obdržavati 28. i sliedećib dana
mjeseca kolovoza 1895. u Besterczebanji.


Buduć se je pako družtveni član Dragutin Mocnaj, koji namjerava
upitnu skupštinu poboditi, ponudio, da će brv.-slavon. šum. družtvo na
toj skupštini zastupati, to ga je predsjedničtvo na to i ovlastilo i podjedno
0 toni obaviestilo predsjedničtvo ugar. šumarskoga družtva.


Točk a 7. Predsjednik priobcuje, da je povodom uzsliedivše smrti
predsjednika susjednog kranjsko-primorskog šumarskog družtva p. n. c.
kr. ministerijalnog savjetnika Ivana Salzera brzojavno izrazio u ime hrv.slav.
šum. družtva sućut glavnoj skupštini pomenutog družtva, koja je
u tom povodu obdržavana 7. srpnja 1895. u Ljubljani.


Uzima se na znanje.


Točk a 8. čita se odpis vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 19. srpnja 1895. br. 14.865, kojim se družtvenom predsjedničtvu
saobćuje, da kr. zem. vlada nije obnašla uvažiti predstavku družtvenog
predsjedničtva od 27. lipnja 1894. br. 226 glede štampanja rukopisa
kr. umir. šum. nadzornika Josipa Ettingera »Hrvatski Lovdžija« o
zemaljskom trošku i preuzeća istoga u vlastitu nakladu, pošto su stručne
ociene upitnoga djela, koje su podnieli kr. zem. vladi kr. žup. šumarski
nadzornik I. razr. Vilim Dojković i kr. profesor, šumarstva Ivan Partaš
dosta nepovoljne tako, da se ono ne bi moglo rabiti kao učevna knjiga
na gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima.


Obzirom na to, što bi se po stručnoj ocieni gg. ocienitelja upitno
djelo ipak moglo uspješno rabiti kao poučnik za lugare i nadziratelje
lova, zaključuje upravljajući odbor, da se g. Josipu Bttingeru dopita iz
družtvenib sredstava novčana podpora od 200 for. uz uvjet, da rukopis
izpravi prema primjetbama gg. ocienitelja i da djelo o vlastitom trošku izda.


Točk a 9. Zamjenik tajnika izvješćuje, da su od poslednje odborske
sjednice prijavili svoj pristup u družtvo kao članovi I. razreda: Ivan
Markulin, akcesista II. banske imovne obćine u Petrinji; Stjepan pl.
Csikoš, šum. pristav križev. i. o. u Belovaru; Vladimir Blaževac, kralj,
žup. šum. vježbenik u Belovaru, i Slavoljub Šimunović, upravitelj šumarije
u Grubišnompolju; zatim kao članovi II. razreda: Imbro Vuković,
obć. lugar u Prečecu; Benko Gučić, lugar vlastelinstva nadbiskupije za
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 302 —


grebačke u Topolju; nadalje lugari gjurgj. imovne obćine: Bolto Lukač,
Mate Ferega, Pavao Siladić, Franjo Vedriš, Stjepan Brkić, Jakob Grahovac,
Lovro Šalavari i Nikola Sekulic; lugari slunjske imovne obćine:
Pave Paić, Mijo Jakšić, Nikola Bošnjak, Miloš Raić, Simo Mišković; lugari
petrov. imovne obćine: Stevan Antonijević, Radovan Jeftić, Matija
Lajtmanović, Mladen Mašić, Zivko Matić, Stevan Miljašević, Zivan Popović,
Vaso Radmanović, Pavao Veselinović, Gavro Vojnović i Paskal Vicić.


Kao članovi podupirajući sa prinosom od 10 for. najavile svoj pristup
urb. obćina Bukevje i upravna obćina Gornji Miboljac.
Kao član utemeljitelj pristupila je družtvu urb. obćina Stupnik sa
100 for.
Konačno je kr. kotar, oblast u dolnjem Miholjcu dopisom od 29.
lipnja 1895. br. 4138 najavila pristup sliedećib obćina sa 1. siečnjem 1896.:


1. Upravnu obćinu Šljivoševci i Moslavinu kao članove utemeljitelje,
svaku sa glavnicom od 100 for.
2. Upravnu obćinu dol. Miholjac i urb. obćinu Podgajci kao podnpirajuće
članove, svaku sa godišnjim prinosom od 10 for.
Najavljeni primaju se kao novi članovi u hrv.-slav. šum. družtvo.
Točk a 10. Zamjenik tajnika predlaže, da se radi neutjerivosti


odpišu sliedeći dugovi na neuplaćenih članarina :


1. Dužna članarina I. razr. za pokojnoga člana I. razr, Dragutina
pl. Fodroczy-a sa 5 for. za godinu 1895.;
2. dužne članarine II. razr. za g. 1891—1893. za lugare ogulinske
imovne obćine P. Milkovića sa 2 for.. Danu Gašparovića sa 4 for., Todora
Trboevića sa 2 for., Iliju Komadinu sa 4 for., Luku Livadu sa
4 for., Andriju Rendulića sa 4 for., Petra Turkovića sa 4 for., Ivana
Hodaka sa 2 for., jer su dielom umrli, a dielom od službe odpušteni;
nadalje za lugare petrov. imovne obćine Jovana Cimešu sa 3 for., Petra
Lučića sa 4 for., Maksa Kordića sa 2 for.; zatim za lugare ogul imov.
obć. Nikolu Gorka sa 4 for., Miću Peinovića sa 2 for. i konačno lugara gj.
im. obćine Prelca, koji od g. 1891—1893. nije bio članom družtva, 6 f.
Predloženi odpis dozvoljuje se.
Pošto bje tim dnevi red izcrpljen, bude sjednica zaključena, ovaj
zapisnik u sjednici od 26. svibnja 1896. pročitan, podpisan i ovjerovljen-


Zapisnik sjednice uprarlj. odbora hrr.-slaron. šumarskoga
družtva, obdržavane 6. listopada 1895. u sgradi Markov trg br. 3 pod
predsjedanjem predsjednika velem. gospodina Ferde Zikmundovskoga i u
prisutnosti gg. podpredsjednika, odnosno odbornikah M. Vrbanića, E.
Rosipala, prof. Jos. Partaša, M. Radoševića, J. Vraničara, Dr. Trotzera,


R. Fischbacha i tajnika V. Račkoga.


ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 303 -
Predmeti viećanja:


Točk a 1. Gosp. predsjednik priobćuje, da ga je Njeg. Preuzvišenost
svietli ban ođpisom svojim od 21. rujna 1895. br. 4271/pr. obaviestio,
da će isti imati čast prigodom previšnjeg posjeta Njeg. ces. i kr.
apostol. Veličanstva u grad Zagreb pokloniti se pred previšnjim licem
Njeg. Veličanstva kao predsjednik brv.-slav. šum. družtva s odborom, te
da je uslied toga posebnim pozivom, koji je bio u »Šum. listu« br. 10
otisnut, pozvao u današnju sjednicu p. n. gg. podpredsjednike, odbornike
i zamjenike ovib na dogovor i sbodnog zaključka radi glede izbora
onih lica, koja če se imati izabrati u poklonstvenu deputaciju.


Nakon ovog priobčenja predlaže g. predsjednik, da bi se u upitnu
poklonstvenu deputaciju izabrati mogla sliedeća lica, odnosno korporacije:
Od začastnih članova p. n. gg.: Bedo Albert de Kalnok, držav.
tajnik u Budapešti i Durst Milan, kr. šumar, ravnatelj u Zagrebu; od
utemeljiteljnih članova p. n. gg.: Bombelles grof Marko, veleposjednik,
Chech Ervin pl., vel. župan i veleposjednik, Drašković grof
Josip, veleposjednik, Gamiršek Franjo, drvotržac i posjednik, R. Henn,
drvotržac, komposesorat pl. obćine Turopolje, kaptol zagrebački, Koroškenji
pl. Vjek. dr., umir. profesor, Majlat barunica Štef., viastelinka,
Norman grofica Mariana, viastelinka, Neuberger pl. Srećko, drvotržac i
posjednik, ogulinska imovna obćina, Olivier Fr., drvotržac, Pongratz vit.
Gust , veleposjednik, vlastelinstvo kneza Scbaumburg-Lippe, Šipuš Nik.,
veletržac, Societe d´ importation de chene, vlastelinstvo kneza Alberta
Tburn-Taxisa, uprava tvornice tanina u Županji i kr. šumar, ravnateljstvo
u Zagrebu; zatim od podupirajući h članova: Blažić Lujo,
drvotržac, Elz grof Dragutin, vlastelin, Galliuf pl. Ljudevit, posjednik,
Jelačić grof Gjuro, veleposjednik, imovna obćina brodska, gjurgjevačka,
križevačka, gradiška i petrovaradinska, vlastelinstvo u Kutjevu, Pejačević
grof Ladislav, vlastelin i uprava vlastelinstva kneza Odeskalkia, te konačno
od pravi h članova: Benak Vinko, nadšumar, Bonna pl. Mar.
žup. žum. nadzornik, Grund Hugo, kr. šumarnik, Havaš Jos., kr. drž
šum. upravitelj, Hajek Bog., nadšumar, Hercel Adolf, nadšumar, Krišković
M., šumar, Kuzma Jul, kr. šumarnik, Kulrner grof Miroslav, veleposjednik,
Laksar Drag., nadšumar, Miiller Vil., vlast. šum. nadzornik,
Nemčić pl. Slavoljub, šumarnik, Nauicini Drag., vlast, nadšumar. Pere
Aleks., nadšumar, Pexider, ravnatelj križev. gospod.-šum. učilišta, Prokić
Maks, šumarnik, Ružička Aug , kr. nadšumar, Rozmanith Alb., kr. nadšumar,
Slapničar Edo, šum. procjenitelj, Tiikorj pl. AL, veleposjednik,
Zerdik Lamb., vlast. šum. i Zobundjija Mijo, nadšumar.


Ovaj predlog bje jednoglasno po odboru usvojen s tim, da se gore
navedeni izaslanici imadu priključiti članovom upravljajućeg odbora, koji
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 304 —


će se iia ustanovljeni dan pod vodstvom družtvenog predsjednika ] oklo


niti Njeg. ces. i kr. apostol. Veličanstvu u previšnjem konaku.


Osim toga je zaključeno, da se gore navedeni izaslanici posebnim!
pozivi umole za sudjelovanje kod poklonstvene deputacije hrvat.-slavon.
šumar, družtva.


Točk a 2. Gosp. predsjednik predlaže, da se od strane predsjedničtva
i odbora hrv.-slav. družtva čestita p. n. gosp. začastnom članu


A. Bodeu povodom njegovog - imenovanja držav. tajnikom, te predlaže
podjedno i nacrt čestitke.
Odbor usvaja taj pređlog radostno, te zaključuje, da se u to ime
odašalje čestitka u hrvatskom jeziku.
Točk a 3. Milka udova Fodrozj, supruga pok. kr. šumar, nadzornika
kod kr. žup. oblasti u Belovaru, moli, da joj se podieli primjerena
novčana podpora iz družtvenih sredstava.


Zaključeno je, da se zamoljena novčana podpora za ovu godinu rečenoj
udovi podieliti nemože, pošto je u tu svrhu preliminirana svota
od 150 for. jur potrošena, a osim toga nije bio pokoj. žup. šum. nadzornik
Fodrocj niti član pripomočne zaklade, dakle se u tu svrhu namienjene
podpore davati nemogu.


Točk a 4. Kr. šum. nadzornik Josip Schmidinger, priposlav svotu
od 18 for. 50 novč., koja je svota sabrana prigodom njekog povjerenstvenog
izviđa na pilani Irenovac kao »prinos« za šumarsk i dom,
priobeuje dopisom od 6. rujna t. g., da je gosp. A. Bernštein, upravitelj
parne pilane u Irenovcu, obećao dati prinos od 50 for., te šalje njegovu
obveznicu s tim, da se upitna svota od istoga ravnatelja podići može,
kad god se hoće.


Prima se sa zahvalnošću na znanje, te se prepušta upravi, da u
govoru stojeći prinos za družtvene svrhe ubere.


Točk a 5. Adolf Russel´s Verlag u Miinsteru i W. dostavlja račun
na svotu od 3 for. 8 nč. za priobćenje njekakvih podataka o hrv. šum.
družtvu, zašto nije ista naklada ni umoljena bila, niti je opunovlaštena
po upravi družtva.


Prelazi se na dnevni red s tim, da se na taj račun ništa neodgovori.


Točk a 6. Gosp. Miiller, kneževski šum. nadzornik vlastelinstva
Schaumburg-Lippe u Virovitici, dostavlja prigodom obdržavane glavne
skupštine hrv.-slav. šum. družtva u Slatini obećani prepis procjenbenog
i uredjajnog operata za gorske šume istog vlastelinstva.


Zaključeno je, da se pismena zahvala priobći kako upravi kneževskih
dobara, tako i g. nadzorniku Miilleru za priposlani operat.
Točk a 7. Gosp. Josip Ettinger, kr. umir. šum. nadzornik u Zagrebu,
odgovarajuć na kritičnu ocjenu gg. Dojkovića i prof. J Partaša,
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 305 —


priobcuje dopisom od 3. listopada t. g., da je svoj rukopis »Hrv.-slav.
lovdžija« mjestimice nadopunio prema ocjenam gore rečenih ocjenitelja,
te moli, da mu se ua raćun obećane podpore sada izplati 50 for., a on
da će svoj rukopis predati štampi i upitno djelo izdati vlastitom nakladom,
a ostatak da mu se plati onda, kad bude prvi arak đoštampan.


Zaključeno je, da se ocjenitelji rukopisa p. n. gg. prof. J. Partaš
i V. Dojković umole za njihovo mnienje, odnosno očitovanje obzirom na
to, što je po piščevoj izjavi rukopis nadopunjen, te da prema tomu ponovno
svoju ocjenu predlože, da se može shodno odlučiti.


Točk a 8. Gosp. odbornik M. Radošević nakon izcrpljenja dnevnog
reda ove sjednice predlaže pismeno, da se predstavkom na visoku kralj,
zemalj vladu izhodi, da u buduće dekrete za samostalno izvršivanje mjerstva
šumarski odsjek kod iste vlade sporazumno sa gradjevnim odsjekom
izdaje i to tada, kada se dotični mjernik baviti ima sa izmjerom šuma
ili pašnjaka.


Taj predlog iznaša zato, što je do sada često bivalo, da su mjernici
izvadjali ovakove poslove, dok imade šumara, koji su sposobni za to i
u prvom redu pravo imati moraju na sve poslove, koji na šumsko gospodarstvo
pripadaju.


Nadalje predlaže, da se onom diplomiranom šumaru povjeriti može
posebni dekret za obavljanje taksatornih poslova,, koji je za to pružio
posebni dokaz sposobnosti za takav rad, jer je to specijalitet, kojeg posebno
šumar izkazati mora prije, nego se za uredjivanje šumskog gospodarstva
sposobnim pronadje. —


Taj predlog iznaša opet zato, jer predstoje zamašnija uredjivanja
šumskog gospodarstva već po ustanovi §. 8. zakona od 25. ožujka 1894.
i jer se je u praksi i do sada taksator imovnih obćina ili držav. šuma
posebnim dekretom za to imenovao.


Konačno predlaže, da se izhodi od vis, kr. zemaljske vlade naredba,
kojom se odrediti ima, da se imadu kako kod suda, tako kod koje korporacije,
stojeće pod javnom upravom, upotrebiti samo šumari kao v j eštaci
, a ne kao što je to do sad bivalo, šum. trgovci i takovi ljudi,
kod kojih se nemože pređpostavljati, da su sposobni pravedno i zrelo o
šumarskih predmetih suditi.


Iza podulje razprave složio se je odbor u glavnom, da se ovaj
predlog ustupi kr. šum. odsjeku zem. vlade, koji će u predmetu tog
predloga svrsi shodno učiniti.


Pošto bje tim dnevni red izcrpljen, pročitan, podpisan i ovjerovljen
je ovaj zapisnik u sjednici od 26. svibnja 1896.
23