DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 318 —


Natječaj.


Na temelju odobrena proračuna za godinu 1896. imadu se popuniti
sliedeće kod otočke imovne obdine izpražnjene stipeudije :
1 stipendij od 200 for. godišnjih za polazak zemaljske obrtne škole
u Zagrebu;
1 stipendij od 150 for. godišnjih za polazak šumarske struke na
kr. gospođarsko-šumarskom učilištu u Križevcih;
1 stipendij od 100 for. godišnjih za polazak koje ovozemne učiteljske
škole.
Valjani sinovi siromašnih pravoužitnikah pripađnikah ove imovne
obdine neka odnosne molbe, obložene sa:


1. krstnim listom,
2. Iječničkom svjedočbom,
3. školskom svjedočbom,
4. svjedočbom imućtvenom
u svrhu podjelenja stipendija najkasnije do 10. srpnja t. g. podnesu
podpisatomu šumsko-gospodarštvenomu uredu.
Natjecatelji za obrtnu školu uz dobrim uspjehom svršenu bar nižu
pučku školu mora da su navršili bar 12., a ne prekoračili 15. godinu
dobe svoje.


U Otočcu, dne 12. lipnja 1896.


Sumsko-gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


Dopisnica predsjedničtva.


Pošto je tek neznatni dio družtvenih članova namirio svoju članarinu
za god. 1896., a mnoga gg. članovi članarinu još i za prošlu godinu
duguju, to se gg. družtveni članovi ovim umoljavaju, da izvole
svojim obvezam naprama družtvu udovoljiti i dugujuću članarinu što
skorije uplatiti, jer će inače podpisano predsjedničtvo biti prisiljeno poprimiti
strožije mjere, da zaštiti interese družtva.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Uredjuje JosipKozarac,kr. đrž. nađšumar u Vinkoveih. Tisak C. Albreehta (Jos. TVittasek).
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Šumarske viesti sa milenijske iglogbe u Budimpešti. Piše Pavle Barišid,
nadšumar-procjenitelj 257 — 272
0 postotku kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume. Priobćio I.
Partaš. (Svršetak) 273—278
Zadaća i svrha uredjenja šuma u sadašnjosti. Prevod s njemačkoga ođ
prof. A. pl. Guttenberga. (Svršetak) 278—296
Nješto 0 razvitku lepka [Loranthus europacus); imele biele {viscum
album) i imele žute (viscum exycedri). Piše J. Ettinger ... . 296—299
Listak. Osobne viesti: Imenovanja. — Odlikovanje 299


Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.slav.
šumarskoga družtva, obdržavane 10. kolovoza 1895. u
Slatini. — Zapisnik sjednice upravljajudega odbora hrv.-slav.
šumarskoga družtva, obdržavane 6. listopada 1895. u Zagrebu 300 — 305


SadrvarskogtržiSta: 306


Kazličit e viesti : Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo. — Posjet
Njeg. Velifianstva u hrv.-slavonskom paviljonu. — Uredjenje
bujica u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Najnovija izkustva
o hruStu. — Najnovije o srni i hrani joj. — Pripitomljene
divlje patke. — Uporaba lipovog drva u ruskim krunskim
šumama pokrajine Tula 306—314


Sitnice : Ubili zmijurinu. — Bugarski šumari. — Razdioba voćaka.
— Proračun krajiških imov. obćina za god. 1896. —
Zaključni račun zajedničke mirovinske zaklade činovnikah krajiških
imovnih obdinah za god. 1895. — Izkaz o ubijenoj grabežljivoj
zvjeradi i u to ime iz zemaljskih sredstava izplaćenoj
nagradi u god. 1894. i 1895 314—317


Natječaj 318
Dopisnica p r e dsj e dn ičt va 318