DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 351 —


se naime cvietne grane, koje su sa sjeverne strane porasle, na
desno sunčanom svjetlu prigibaju.


Cim je jednoč ona grana, koja je dala povoda sukanju
debla, dovoljnu sunčanu svjetlost postigla, za kojom je i težila,
prestane dalnje sukanje vlakanaea u deblu, a kora, koja je u
toj periodi na deblu rasla, ostavila je kosi trag, a višeputažljebastu prugu, koja sukano deblo još bolje mai´kira. Taj kosi
pravac odmaknuo se je od normalno (ravno) izrašćene kore i
to pravcem od sjevera na desno za kakovih 10 cm.


Ne samo da se to sukanje na stabalju opaža, već ga je
moći i na stabljiki suncokreta vidjeti; suncokretova stabljika
je, kad se osuši, sasma usukana. Isto vidjamo i na ružama, kad
su cvietom okićene, da im je naime malo ne ciela krošnja prema
jugu okrenuta.


Na temelju tih opažanja možemo uztvrditi, da sukanje stabalja
polazi od gibanja istoga prama sunčanomu svjetlu, za
kojim cielo bilinstvo teži, da u rastu ne zaostane.


J. Ettinger.
Iznimni položaj šume u gospodarstvenom životu
naroda.^"


Kada se spomene rieč o uzdržanju najboljih čovječanskih
dobara, tada se ne smije mimoići ni šuma, od koje potiču toliki
ekonomski i duševni probitci, koji se i kod izobraženog
sloja ljudskog ne znaju jošte dovoljno ocieniti. Može se prigovoriti,
da li taj iznimni položaj za šumu u obće i postoji, i da
li šumarstvo nije vezano na iste gospodarske zakone kao i svaki
drugi obrt ? Taj prigovor valja donekle, jer od onoga časa, kada


* Ova je zanimiva razprava nastupni govor poznatoga protivnika Preasler-
Hejerove theorije Dra. Fr. B a u r a, kada je god. 1895. izabran rektorom monakovskoga
sveučilišta. Pojedine u samu razpravu nespadajude dielove toga govora izpustili
smo. Uredničtvo.