DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 351 —


se naime cvietne grane, koje su sa sjeverne strane porasle, na
desno sunčanom svjetlu prigibaju.


Cim je jednoč ona grana, koja je dala povoda sukanju
debla, dovoljnu sunčanu svjetlost postigla, za kojom je i težila,
prestane dalnje sukanje vlakanaea u deblu, a kora, koja je u
toj periodi na deblu rasla, ostavila je kosi trag, a višeputažljebastu prugu, koja sukano deblo još bolje mai´kira. Taj kosi
pravac odmaknuo se je od normalno (ravno) izrašćene kore i
to pravcem od sjevera na desno za kakovih 10 cm.


Ne samo da se to sukanje na stabalju opaža, već ga je
moći i na stabljiki suncokreta vidjeti; suncokretova stabljika
je, kad se osuši, sasma usukana. Isto vidjamo i na ružama, kad
su cvietom okićene, da im je naime malo ne ciela krošnja prema
jugu okrenuta.


Na temelju tih opažanja možemo uztvrditi, da sukanje stabalja
polazi od gibanja istoga prama sunčanomu svjetlu, za
kojim cielo bilinstvo teži, da u rastu ne zaostane.


J. Ettinger.
Iznimni položaj šume u gospodarstvenom životu
naroda.^"


Kada se spomene rieč o uzdržanju najboljih čovječanskih
dobara, tada se ne smije mimoići ni šuma, od koje potiču toliki
ekonomski i duševni probitci, koji se i kod izobraženog
sloja ljudskog ne znaju jošte dovoljno ocieniti. Može se prigovoriti,
da li taj iznimni položaj za šumu u obće i postoji, i da
li šumarstvo nije vezano na iste gospodarske zakone kao i svaki
drugi obrt ? Taj prigovor valja donekle, jer od onoga časa, kada


* Ova je zanimiva razprava nastupni govor poznatoga protivnika Preasler-
Hejerove theorije Dra. Fr. B a u r a, kada je god. 1895. izabran rektorom monakovskoga
sveučilišta. Pojedine u samu razpravu nespadajude dielove toga govora izpustili
smo. Uredničtvo.


ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 352 —


smo zabilježili izdatke za neku vrst proizvodnje, mora se od iste
zahtievati, da svojima proizvodima one troškove podmiri.


Ved prema tomu, da li promatramo šumu sa privatnogospodarstvenoga,
ili socijalnopolitičkoga, ili etičkoga gledišta,
doći ćemo svaki puta, obzirom na njezino znamenovanje, do
drugoga rezultata. Kada je početkom ovoga stoljeća, za Napoleonskog
gospodstva. Njemačka gospodarstveno osiromašila, latio
se narod u svojoj stisci i nuždi malo jače no obično sjekire i
šume, dalo je to povoda E. M. Arndtu, koji je svoju domovinu
nada sve ljubio, da je izrekao ovu opomenu: »Sad će u
mnogim zemljama ona ista sjekira, koja sječe šumu, podsjećati
sam narod.« On sigurno nije pri tom mislio napadanje šumske
rente, nego na propadanje narodnog značaja, ako bi se haračenje
šume u nedogled nastavilo. Nu još jasnije izrazio se je


W. Riehl, koji je napisao sliedeće stavke: »Uništite šumu, pa
ste uništili historičko gradjansko družtvo. Čovjek ne živi o
samom kruhu, — ako i ne budemo uviek trebali drva, ali
šumu ćemo ipak trebati. Ako nam i ne bude od nužde onaj
suharak, da ugrijemo vanjska uda našega tiela, to nam je ipak
potrebna ona svježa zelen šumska da nam razgrije dušu.«
Istina tih rieči pokazuje se tim jače, čim industrija brže
napreduje; a to nam dokazuju najbolje oni milijuni velegradskih
stanovnika, koji nakon šestdnevnog rada jedva dočekaju
nedjelni izlet u šumu, da se okriepe na duhu i tielu.


Sasma drugačije govore o šumi oni, koji ju smatraju kao
predmet vanjskoga okorišćenja t. j. kao financi jalno vrelo-
Kada je prvo 35 godina realistnični jedan profesor* jedne njemačke
šumarske akademije uzeo igrati ulogu reformatora šumogojstvene
znanosti, napisao je sliedeću izreku: »Od prvog početka
ubija šumsko gospodarstvo nepojmiva jedna varka (obmama)
poput more, koja najbolje njegov plod — plod financijalni
— pa time i njega samoga ugušuje« — tada se našao
sav šumarski sviet osupnut i neugodno dirnut, tim većma, što


Ovdje misli Baur profesora tharanđske alfademije M. B. Presslera.
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 353 —


je iza tih rieči odmah sliedio zahtiev, da se sve stare šumske
zaKhe u državnim šumama imaju reducirati, unovčiti i ukamatiti,
makar time šuma u svom obstanku ugrožena bila i makar
budući dohodci i manji i bezvriedniji bili.


A drugi jedan narodno-gospodarstveni pisac izrazi se godine
1879. u nezreloj jednoj studiji: da šuma nije kadra niti
divljač uzdržavati, da je više izvorom narodnog siromaštva, nego
li narodnog bogatstva.


Na svu sreću niesu se uprave državnih šuma time zavarati
dale, nego su i nadalje gospodarile u duhu starog, prokušanog
principa, koji se može ovima riečima izraziti: U državnim
šumama ne vodi se čisto novčano gospodarstvo, oslonjeno
na kapital i kamate, što više, državne šume smatraju se
kao fideikomis cjelokupnoga naroda, te se s njima tako gospodariti
ima, da ne pružaju samo sadašnjosti najveće užitke za
pokriće potrebština, nego da i za budućnost barem isto toliki
užitak osigurati imaju.


Nezadovoljni šumski financieri, kojima su današnji dobri
postotci, koje šuma baca, još uviek maleni, sigurno bi bili drugoga
nazora, kada bi osebujnost šumskoga gospodarstva nešto
točnije promotrili.


Najprvo ćemo upozoriti na osebujni razvoj rente šumskoga
tla napram razvoju rente poljodjelskog zemljišta. Čudnovato je,
da su se narodni ekonomi jedino bavili sa razvojem poljodjelske
zemljištne rente, ne obrativ svoje pažnje skoro ni malo
šumi, koja zauzimlje u Njemačkoj površinu od 14 milijuna ha


(t. j . 257o sveukupne površine), koja godišnje proizvadja 50
milijuna kub. metara drva sa čistim prihodom od 200 milijuna
maraka (nečisti prihod iznaša 400 mil. mar.) ne uračunav one
ogromne vriednosti, koje iz tih surovina putem industrije narastu.
Sigurno je vladao nazor, da izmedju poljodjelske i šumske
rente ne ima razlike. U istinu pako postoji bitna razlika medju
njima.
Dočim je poljodjelstvo već prema potrebi svoj prostor proširivalo,
pretvarajuć livade u oranice, krčeći šume i upotreb


26
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 354 — ´
Ijavajuć ih u ratarske svrhe, odvodnjujuć i osušujuć močvare,
gdjegod se je to rentiralo; u kratko, dočim je poljodjelstvo
prema rastućoj potreb i (tražbi) počelo sa troškovi krčenja,
izsušivanja, te istom nakon toga nastavilo sa obradjivanjem,
odnosno sa uživanjem na taj način stečenih proizvoda, — nalazili
su se šumski proizvodi u tolikoj zalihi (ponudi), da
je ista potreboču žiteljstva daleko nadkriljivala, t. j . priroda je
u tvornoj svojoj snazi čovječanstvu šumu bezplatn o dala,
ono ju je kao gotovo dobro u svoju vlastnost primilo.
Time je ved pružen prvi dokaz za ogromnu razliku u
razvoju poljodjelstva i šumarstva.


Da je šumska zemljištna renta poput one u poljodjelstvu
sve malo po malo iz rastuće tražbe (potrebe) proizašla, onda bi
naši predji morali zemlju, u kojoj su se nastanili, zateći bez
šume. Tadanje još riedko stanovničtvo ne bi tada cjelokupnu
za poljodjelstvene svrhe nepotrebnu površinu pošumilo, nego bi
prema rastućoj potrebi samo onoliko zemljišta u šumu obratilo,
koje bi se prema uloženomu trudu i kapitalu izplatilo. Odaljeno
i lošo zemljište ostalo bi u prvi kraj neupotrebljeno i neobradjeno.


Nu u tom, da su prvi stanovnici mal ne posvuda našli
zemlju šumom obraštenu, vidimo mi veliku mudrost tvorčevu.
Kada si pomislimo onu periodu bez puteva, sa silnima baruštinama,
onda moramo priznati, da je jedina šuma održala ljudski
rod od propasti: dajuć mu drvo za ogriev, zastanove, za obranu,
i napokon divljač za hranu. Sveta pako šumska tišina i polusvjetlo
budila je u njima pobožna čuvstva, dajući im ujedno
prve hramove, u kojima su svoja božanstva štovati počeli.


Takove su prilike bile u početku, a ne obratne. Nije iz
čistine, nego iz jur postojeće šume nova šuma, i to bezplatno
iz sjemena rasla.


Da u poljodjelstvu, koje svake godine golo tlo upotrebiti
može, kod računanja rentabiliteta visina zemljištne rente odlučuje,
to je neosporivo. Ali za to se u potrajnom šumskom gospodarstvu,
gdje je većim dielom posve lošo tlo obraslo sa
veoma skupocjenom drvom zalihom, ne može zemljištna renta
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 355 —


od sastojinske tako lako razlučiti, odnosno razstaviti. Zato konservativni
šumoposjednik gospodari najbolje onda, kada obadvije
te rente — zemljištna i sastojinska —, tako zvana šumsk a
rent a svoj maksimum postigne. Taj maksimum pokaziva se


— s malimi iznimkami — u visokoj sumi sa 80 — 150-godišnjom
obhodnjom, s kojom se u istinu mal ne u svim državnim
šumama gospodari, i koja narodu najveće užitke i najbiranije
sortimente podava. Sve puste želje i kombinacije, da se obhodnja
snizi, starije sastojine da se unovče, a sa utržkom da
se spekulira, ispale su večim dielom i za državu, i za obćine
kao i za privatnike zlo.
Na normalni razvoj šumske zemljištne rente uplivali su
tečajem vremena štetno i šumsko-redarstveni zakoni. — Njemačka
je imala, kako je več spomenuto, šume preko vlastite
potrebe; šuma je rasla i na dobroj, i na lošoj stojbini. Bilo je
skroz naravno, da se je imalo na umu one davne zalihe, kojih
je na pretek bilo, najprvo sa onakovih stojbina odstraniti (izsjeći),
od kojih se nije moglo nadati, da de u budude biti u
stanju pokriti troškove proizvodnje, — kako bi se time ponuda
(zaliha) umanjila i usljed toga ciena drvetu podigla. Umjesto
toga bude daljnje krčenje šume zabranjeno, i tako se je dogodilo,
da je šuma ostala jedino na najnepristupnijim položajima,
na strmim brdinama, tako da je uz najveći trošak najmanje
dohodke odbacivala.


Ipak je takav postupak imenito kod zaštitnih šuma (Schutzwaldungen)
bio gospodarskom nuždom. Suma se naime pod nekima
okolnostima mora gojiti, makar sa privatno-gospodarstvenog
gledišta i neznatna bila, ali je zato sa državno-gospodarstvenog
gledišta neobhodno nuždna.


Obzirom na razvoj zemljištne rente možemo prema gornjemu
sliedeći zaključak stvoriti: U poljodjelstvu razvijala se
je zemljištna renta iz rastuće tražbe (potrebe), u šumarstvu
nasuprot počela se u početku istom iz padajuće
ponude sve pomalo stvarati.
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 356 —


Šumski obrt zauzimlje i obzirom na šumske potrebštine
iznimni položaj. Pod potreboćam razumievamo (po Scliaftle-u)
želju pojedine osobe, da dodje do sredstava, kojima će moći
udovoljiti životnomu cilju. Potreboće ljudske su promienljive i
ovisne od vrsti, mjesta i vremena, od naroda, običaja i visine
uljudbe. Potreboća je početak, a udovoljenje te potreboće svrha
i cilj gospodarstva.


Onaj će gospodar, koji je kadar najbrže udovoljiti ljudskim
potrebama, najlakšu dobit iz svoga obrta izbiti. Promienu li se
potreboće, onda će opet onaj proizvoditelj biti u probitku, koji
će umjeti radnju i kapital iz onoga obrta, koji se više ne rentira,
što brže prenieti na takov obrt, za kojim je jagma. Šumarstvo
stoji u tom pogledu veoma lirdjavo, jer šumski proizvodi
dozrievaju istom nakon ] 00 i više godina, a u šumarstvo
uloženi kapital ne može se prije sastojinske zrelosti bez gubitka
iz šume maknuti.


Sa poljodjelstvom je u tom pogledu kud i kamo bolje.
Poljodjelski proizvodi sazorivaju svake godine, te se prema gospodarskoj
potrebi može sad pšenica, sad krumpir, sad lan itd.
sijati, ili pače na marvogojstyo preći.


Drugačije je kod šumarstva. Otvori li se za ovu ili onu
vrst drvlja nova prodja,, tada nije ni najinteligentniji šumar u
stanju, drvni trg s tom vršću drvlja preko noći snabdjeti, ako
ju slučajno već ne ima u svojoj šumi, jer drvo ne doraste preko
ljeta kao kukuruz i repa; a dok dotična vrst doraste i dozori,
dotle je tražba i prodja iste davno već prešla, odnosno nova
se potreboća pojavila. Šumarstvo dakle ne ima širokog polja
za spekulaciju; ono ne stvara preko noći velika bogatstva, ali
za to čuva od naglog osiromašenja. Za to i nije navala k šumarenju
tako velika, njegov značaj je preveć konservativan za
masu, koja samo hrli za novcem. Usljed toga moramo mi, da
ne dodjemo u nepriliku, što raznovrstnije sortimente odgajati;
jer budemo li kao i dosada proizvadjali i staro, i srednje, i
mlado drvo u raznima vrstama, tada ćemo zahtjevima drvnog
trga moći uviek lakše udovoljiti, nego ako budemo samo tanko
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 357 drvlje
uzgajali. S drugima rieČima: mi ne smijemo cielo gospodarstvo
na jednu kartu staviti. U Saskoj se upotrebljuje 60´7o
godišnjeg drvnog etata državnih šuma na fabrikaciju papira.
Hoće li usljed toga i ostale države u buduće samo slaba za celulozu
sposobna stabla odgajati? Bukva, koja se je prvo kao gorivo
veoma cienila, rentira sada jako zlo; hoćemo li mi radi
toga napustiti uzgoj bukovine? Mi ćemo popuštajući sili odnošaja
u buduće uzgoj bukve reducirati, a tamo, gdje već postoji,
izmiešati ju sa skupocienim vrstima drvlja, — ali da ju
posve izključimo iz šumskog gospodarstva, o tom ni ne mislimo.


Predbacuje se i to šumskim upravama, da niesu cienu
svojim proizvodom po valjanima principima udarili; pravo mjerilo
kod tog ustanovljivanja da su, kao kod svakog obrta, troškovi
proizvodnje. Ta se je krilata rieč izrekla, a da se o
samoj stvari nije dublje razmišljalo. To bi valjalo, kada bi razlozi
ustanovljenju ciena, kao kod ostalog obrta, uviek isti bili;
ali mnoga zasada narodnogospodarstvene znanosti ne da se na
šumarstvo primieniti. Troškovi proizvodnje jednog šešira, jednog
para cipela, jedne čaše piva dadu se radi kratkoće proizvodnog
vremena lako proračunati. Ali niti najsmjelijemu račundjiji ne
će poći za rukom proizvodne troškove jednog kubičnog metra
hrastovine, koja potiče iz 200 godina stare sastojine — koja
je prvo 200 godina naravno ili umjetno zasadjena — proračunati.
Isto tako ne možemo mi troškove jednog hrasta izračunati,
koji je sada zasadjen, ali će tek nakon 200 godina unovčen
biti. Zahtjev, da se ciene šumskih proizvoda udare po vlastitim
čistim troškovima (Selbstkostenpreis), nemogućan je za sva vremena
već iz toga razloga, jer se na istom trgu za jedan te isti
sortiment uviek jednake ciene plaćaju, akoprem je svaki vlastnik
različno visoke izdatke kod proizvodnje jednog kubika imao.
Najsigurnije mjerilo za ustanovljenje šumske pristojbe pružati
će nam i u buduće one ciene, koje budemo na javnoj dražbi
postigli. Troškovi proizvodnje, koji se radi promienljivog kamatnjaka
mogu sad nizko, sad visoko izračunati, ne će nikada
biti mjerodavni za šumskog konsumenta.
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 358 —


Kod šumskog i poljodjelskog gospodarstva ukazuju se značajne
razlike obzirom na dizanje i padanje šumskih i poljodjelskih
ciena. U zemljama, koje su pogledom na žitarice upućene
na sebe same, može nerodica cienu žitaricam naglo u vis
dići, dočim ciena drvetu ostaje nepromienjena. Pade li za loših
godina poljodjelska ponuda na polovicu, to iz toga ne proizlazi,
da šumar kod samo polovičnog (umanjivog) godišnjeg prirasta
odmah i svoj sječivni etat za polovicu obaliti mora, da
na taj način umjetno cienu drvetu podigne. Ne smije se ovdje
naime zaboraviti, da poljodjelac ubire uviek samo ono. što mu
u jednoj godini priraste, dočim šumar kod uredjenog šumarenja
samo najstarij u sječinu žanje, koja se iz godišnjih debelih
i mršavih prirasta tečajem ciele obhodnje sastoji. Glasoviti
jedan narodni gospodar izreko je obzirom na ustanovljivanje ciena
sliedeči stavak: Pade li ciena jednomu proizvodu izpod
proizvodbenih troškova, tada ćemo nastojati, da
isti na drugom trgu unovčimo ili ćemo u njegovu
proizvodnju uloženi kapital talenat i natrag povući
i upotrebiti ih na radnju, koja se bolje izplaćuje.


Taj je stavak istinit za sve obrte iz kojih se glavnica i posao
brzo i lako natrag povući mogu, ali u šumarstvu ne može se
upotriebiti. Već smo naime iztaknuli, da se proizvodni troškovi
za sječu dozrelih sastojina ne mogu dosta točno proračunati,
jer se za dugačkog proizvodnog razdobja (t. j . obhodnje) kamatnjak,
upravni troškovi, porez, zemljištna glavnica, nadnica
i t. d. neprestano mienja. Osim toga mora se i ta okolnost
uvažiti, da šuma raste na stojbinama raznolike vrsnoće: proizvodi
dobre stojbine pokrivaju možda proizvodne troškove,
dočim oni loše stojbine ne. Zar da se sada na lošoj stojbini
prestane šumariti? To bi već iz tehničkih razloga bilo nemoguće.
Na taj način bi se — da samo jedan primjer navedemo —
otvorio put i prolaz buri i vihru i do onih sastojina, koji svoje
proizvodne troškove pokrivaju, te bi vremenom i one postale
žrtvom elementarnih nepogoda.


U obće je u šumarstvu zlo i opasno, kada ciene podju
izpod proizvodnih troškova padati. Budućnost nam je nedo
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 359 —


hitna, a već u najbižem vremenu mogu ciene poskočiti. Jedna
jedina cesta može biti dostatna, da se gospodarstvo opet izplaćivalo
bude. U svakdanjem gospodarenju mogu se danas volovi,
sutra svinje toviti; danas Jagerove, sntra Kneippove
košulje prometavati, — kako već potrebštine zahtievaju i nalažu.
Takova spekulacija je u šumarstvu radi dugačkog proizvodnog
i´azdobja posve izkjučena. Nijedan smrtnik nije u stanju
kod pošumljenja nove sastojine sigurno unapred kazati, da li
će se u istinu uloženi troškovi sa kamato-kamatami nakon dozrelosti
u dobivenim proizvodima nati´ag izplatiti, ili će možda
i kakav suvišak ostati. Otac sadi šumu za unučad i praunučad,
a stari hrastovi, koje mi sada unovčujemo, dobro su nam došli,
akoprem njihovih proizvodnih troškova ne znamo, niti ih proračunati
možemo.


Ništa bolje ne stojimo i sa ovim stavkom obće gospodarstvene
nauke : „Digne li se ciena, kojemu proizvodu nad
proizvodne troškove, tada proizvodu ja toga predmeta
pruža veći probitak, nego li ostali obrti;
to će biti uzrokom, da će se glavnice koje ne rentiraju
tako dobro, obratiti na proizvodnju toga
predmeta; usljed toga će ponuda sve to veća bivati,
doklegod ne dodje u ravnovesje sa tražbinom, — a
u tom momentu će ciena upravo odnosne proizvodne
troškove pokrivati".


I taj se stavak ne može primieniti na šumarstvo, jer proizvodi
šumarstva veoma lagano dozrievaju i što se sredstvo i
uvjet proizvodnje, naime tlo ne može po volji umnožati. Tvornica,
koja dan na dan producira, može se svaki čas proširiti,
ali šumska površina, ponajpače u zemljama sa visokom kulturom,
ili malo, ili ni malo. Najbolje zemljište već je davno u
rukama poljodjelaca, samo u najskrajnjoj muždi obraćaju se
najlošija zemljišta opet u šumsku kulturu, a i te su površine
skroz neznatne.


Pade li ciena šumskoj nadnici, tada time nije skopčano
padanje drvnih ciena, kao što to kod ostalog obrta biva, jer
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 360 —


ih konkurencija proizvođitelja ne će do proizvodnih troškova
obaliti, upravo radi toga, jer da za obrt i industriju postojeći
uvjeti kod ustanovljivanja cienika neimaju kod šumarstva
vriednosti.


Glavni uzrok, usljed kojega šumarstvo zauzimlje iznimni
položaj u gospodarstvenom životu, leži u dugačkih razdobljih
proizvodnje i u onoj, stime skopčanoj posve neznatnoj gibkosti
toga gospodarstva. Za to i je po šumu najbolje, ako se nalazi
u rukama države, obdina i fideikomisa. Parcelirana šuma, s kojom
može jedan jedini gospodar-nevježa razpolagati, u brzo će propasti
; samo velika, zatvorena šuma može se uspješno uzdržati.


Unatoč povoljnom gospodarskom uspjehu bile su i državne
šume tekom vremena opetovano velikim pogibeljim izvržene.
Iz rieči Adama Smitha, koji je rekao, da država nije sposobna
obrt tjerati, ključilo se je, da treba državne šume prodati
; nu pri tom je veoma značajno, da se do te odluke nije
došlo, kada su financije dobro stajale, nego onda kada je na
to nužda pritisnula.


Na taj način se u Fraiicezkoj koncem prošloga stoljeća uz
konfiskaciju mnogih dobara za četiri godine (1789—1793.)
sasjeklo 3"5 mil. ha šume. Usljed te pogrieške trpi Francezka
i dan danas, pošto još samo 16**/,, šumišta posjeduje a od
toga je dvije trećine u rukama privatnika.


I u Austriji smatrana je prodaja državnih šuma jednostavno
kao finaneijalna mjera. Usljed ratova zadužila se država, narod
osiromašio, pa tobože kao da država nije sposobna upravljati
sa šumarstvom unovčilo se puno državnih šuma. Većim dielom
veoma skupociene šume prodane su uz bezcienu kapitalistima,
koji žalibog niesu imali namjeru racijaluo gaspodariti, nego
spekulaciji za volju šumu poharčiti. Te neslavne firme bile
su Sismundt, Kirchmajer, Stronsberg it. d. Pod zadnje
vrieme vlada i u Austriji bolja šumska politika, i tamo se
sada smatraju državne šume kao narodno dobročinstvo, a dosadanji
ministar za poljodjelstvo grof Falkenhajn kupio je
počam od 1885. godine 150.000 ha šumišta za državu za cienu
od 5,230.000 forinta.
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 361 —
I u samoj Njemačkoj prodavala su se nakon težkih Napoleonskih
vremena ovdje-ondje državna dobra. Godine 1820. započeto
je sa odkupom šumskih služnosti u velike, pa buduć da
je manjkalo gotovoga novca, to se je umjesto novcem, odkup-
Ijivalo šumom, a to je na gospodarstvo veoma štetno djelovalo.
Ziteljstvo je šumu sasjeklo, a tlo upotrebilo u poljodjelske
svrhe sve dotle, dok ga nije trebalo djubriti, a nakon toga su
ga prepustili pustoši i goljeti. Sada se u Pruskoj puno troši,
da se te ogoljele površine od 586.300 ha opet u šumu obrate.


Italija ima samo 12°/« šumišta, a od toga jedva 2"/o državnih
šuma; to jadno stanje nastoji država, da sa pošumljenjem


387.000 ha goljetina sa troškom od 46 milijuna lira na državni
trošak popravi.
U Tirolu nanašaju godimice veliku štetu šumištu poplave
i bujice; i tamo se nastoji, da se počam od godine 1882. nastale
štete troškom od 30 milijuna maraka odstrane. I u Švicarskoj
idu za tim, da se šuma od elementarnih nepogoda što
bolje očuva.


To isto čine i Spanija i Danska, jer ni tamo nije mnogo
bolje. I u samoj sjevernoj Americi, za koju se je držalo, da je neizcrpiva,
pokazuju se sve to veće praznine u šumama, koje su
nastale iz nezasitnog nagona za obogaćenjem; nu i tamo su
već uvidili tu bludnju, pa sada idu za tim, da reserviraju šumišta;
do sada iznašaju te rezervacije oko 6.5 milijuna hektara.


Svuda je već počelo u tom pogledu na bolje kretati; samo
žalibože, još svuda su samo države a ne i privatnici, koji bi
nastojali, da prvanje pogrieške poprave.


Kao što nije uputno šumu predati dioničkim družtvima,
isto tako nije šuma za zakup. Gdje se je kao na primjer u
Austriji šuma davala u zakup, tu se je više išlo za tim, da se
eksploatiraju nepristupne šume i tako otvore prometu, nego
li da se popravi šumsko gospodarstvo. Akoprem se je zakup
kod poljodjelstva i mnogih inih obrta pokazao dosta shodnim
i povoljnim, na šumu isti ipak nikako ne pristaje. Zakupnik
dobra ili kakvog gospodarstva može plodove svoga truda
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 362 —


inteligencije sam uživati, kod spore šumske produkcije to
usuprot nije moguće, bar ne u pođpunoj mjeri. Dok kulture
porastu, dok se skupociene melioracije budu izplaćivale, dotle
ili je ugovor utrnuo, ili je zakupnik umro. Veoma je težko
takav zakupni ugovor stvoriti, da zakupnici ne diraju u šumski
kapital, već da budu samo uživatelji zakupnog objekta.


Mi smo iznimni položaj sume do sada samo sa ekonomske
strane promatrali; mi smo govorili o produkciji dobara, koja
imaju svoju mjenbenu (prodajnu) vriednost, i gospodarskim uspjesima,
koje šumovlastniku šumarenje odbacuje. Moje razmatranje
ne bi bilo podpuno, kada ne bih u kratko spomenuo još onih
mnogih darova, koje šuma ponajpače siromašnim razredom
pučanstva dariva. Stotine tisuća žitelja drvari se b e z p 1 a t n o
sa sitnim odpadcima, mnogi pravoužitnici i potomci im dobivaju
bezplatnu gradju, ogrievno drvo, pašu, žirovinu i t. d. a
napokon mnogi te mnogi — u pomanjkanju drugotne zasluge


— sabiraju bezplatno, ili uz neznatnu uplatu: jagode, gljive,
cvieće, mahovinu i t d po šumi. Radi se tu o milijunih, koji
se ne nalaze u šumskim računima. Dohodak za same jagode
iznaša u nekim njemačkim šumarijama na godinu 20—^30.000
maraka, a to je sigurno liepa zasluga za siromašne obitelji.
Nu šuma ima. naprama ostalom obrtu, još i državnogospodarstveno
znamenovanje, dočim upliva i djeluje na dobrobit
naroda i zemlje, koji se upliv doduše ne može brojkami izraziti,
jer se smatra kao sveobće narodno blago.


Koja razlika, kada se sustavimo pred vratima ogromne
tvornice i kada dodjemo šumi na domak! Tamo čitamo velikima
slovima: „Tko ovdje ne ima posla, ulaz mu je zabranjen." A
tko ti brani ulaz u šumu ? Tko god se hoće, bilo duševno bilo
tjelesno okriepiti, svakomu je otvoreno veličanstveno carstvo nedoglednih
tamnih lugova. Svatko, tkogod ima dušu i srce, nalazi neizcrpive
pobude u toj nenadkriljivoj izloži i majke-prirode : i slikar,
i glasbenik i filozof ne mogu proći šumom, a da ne obogate
maštu ili znanje s novim pronalazkom Sto bi bio Monakov,
Berlin, Baden, Heidelberg i mnogi drugi gradovi, da nije u
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 363 —


blizini onih šuma! Da netko predloži, da se šume izsjeku, jer
da tobože ne rentiraju, mislite li, da bi volja naroda dozvolila
tu sječnju ? I u tom momentu vidimo mi onaj iznimni položaj,
koji jedinoj šumi pripada.


A da vam tek navadjam pjesnike i pjesme, koji šumu
opievaju? Morao bih za to debelu knjigu napisati, mjesto toga
spomenuti ću samo onu Ei chendorffo vu pjesmu, koju sav
sviet pozna: „Wer hat dich du schoner Wald aufgebaut" !
Nijedan obrt ne može se u tom pogledu ni izdaleka sa šumom
sporediti. Ponosno i majestetično diže se ona u svojoj ogromnosti
visoko nad obični niveau, dielt^ć svoje darove na sve


strane, nerazdruživa pratilica čovječanstva, alem-kamen svih
naroda, bezsmrtna kao velika ideja.
Preveo J. K.


-LJ I S "JL-A-IKI.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je iz službenih obzira kr. šum. vježbenika Dragutina Giirth a od šumarskog
odsjeka kr. zemaljske vlade premjestiti i dodieliti ga na službovanje
kr. kot. oblasti u Slatini, a abiturienta šumarstva Rudolfa V u-
i c´a imenovati šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske
vlade sa sustavnom pripomoći.


— Ban kraljevina Hrvatska, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
abiturienta šumarstva Miju Smolčića, šumarskim vježbenikom
kod brodske imovne obćine sa sustavniini berivi.
— Kod vlastelinstva dolnjo-miholjačkog, vlastničtva preuzv. gospodje
Stefanije pl. Mailtith, promaknuto je odnosno imenovano sliedeće
šumarsko osoblje: Sum. upravitelj Lamber t Zerdi k imenovan je šumarskim
nadzornikom; srezki šumar S t j e pan Ma t o 1 n i k nadšumarom
te konačno Franjo Urban srezkim šumarom I. reda
Imenovanja okružnih šumara u kraljevini Srbiji. 1 g n j a t
Mirković , svršeni šumar, imenovan je okružnim šumarom drugoga
razreda za državne šume u srezu račanskom, užičkom i zlatiborskom
okr. užičkog, sa sjedištem u Bajinoj Bašti; za kontraktualnog šum