DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 376 —


Oglas.


častim se ovime javiti, da sam uslied dozvole visoke kr. zemaljske
vlade odjela za uuutarnje poslove od 1. lipnja 1896. broj 27580. otvorio
u Zagrebu šumarsko tehničku poslovnicu, te ću obavljati sliedeće poslove,
zasjeeajude u struku šumarsku :


1. Procienu količine i vriednosti drvnih groraada pojedince i cielih
šumskih sastojinah, te procienu šumskih proizvodah.
2. Uredjenje šumah i sastavljanje gospodarstvenih osnovah i programah.
3. Davanje mnienjah o takovih operatih označenih pod 1. i 2.
4. Preizpitanje prihoda šumah prema drvnim gromadama i dotične
novčane vriednosti.
5. Držanje očevidnosti predspomenutih podatakah i gospodarstvenih
osnovah.
6. Mjeraćina i kartiranje šumah.
7. Nadziranje šumah i t. d.
U Zagrebu , mjeseca lipnja 1896.
Dragutin Czeruitzky,
umirovljeni
kralj, državni šnmarnik
Demetrova ulica br. 3.


Oglas.


Temeljem §. 12 naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 2. ožujka 1891. br. 30551. ex 1890. obdržavati će se
kod ove kr. županijske oblasti dana 14. i po potrebi sliedećih danah
mjeseca rujna t. g. nižji državni izpit za lugarsko, te šumsko-tehničko
pomoćno osoblje.


Sa krstuim listom, svjedočbom o svršenim naucima, svjedočbom o
propisanoj dvogodišnjoj praksi i svjedočbom ćudorednosti obložene i sa
50 novč. biljegovane molbenice, imadu se putem kr. kotarske oblasti odnosno
gradskih poglavarstvah, za vriemena ovamo pođnieti.


Izpitu pripušteni kandidati, moraju se na gore označeni dan u
8 sati prije podne kod kr. ove županijske oblasti prijaviti i prije izpita
propisanu izpitnu taksu od 5 for. a. vr. u ruke izpitnoga predsjednika
ili njegovoga zamjenika položiti.


Kr. županijska oblast.
U Belovaru, dne 14. lipnja 1896.
Kr. podžupan u z. S e k u 1 i ć.
Uređj uje Josip Kozarac, kr. đrž. nadšumaru Vinkovoih. Tisak C. Albreehta (Jos.Wittasek)