DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 415 pokrivene,
10—15 žarko-crvenih cvjetaka sjedi u grunjidima


(corjmbus; Doldetraube), utrudjujući ti oko svojom živom bojom.


Na Javorju raste i Kosa vinealis, Rosa arvensis, a


uz šumske okrajke ona divna R. alpina , kraljica alpinske


flore


Na Javorju rastu još ove ruže: R. litoralis R. glauea,
var, falcata, R. arvensis var. ovata, dočim ima kod
Delnica R. Pseud o-c usp idata, R. Karstiana, R. stenocantha,
R. rubrifolia var, pia (= R. primorensis). Oko
Fužine, Lokava, Mrzle Vodice prekrasan je ures šumskih
okrajka R. petrophyUa, kod Tršća ima R.f i ssi dens,Ina
Sv. gori R. činer ascens, u koje je veliko lišće kao baršun
mekano, a poput lješnjaka debeo plod nataknutim žljezdama


^ ´ Dragutin Hire.


Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi.


Važno pitanje o obliku, u kojem da se pomladjuju i odgajaju
šumske sastojine razpravlja se u šumarskoj literaturi a
i praksi već od više godina, nu još nije ni izdaleka privedeno
koncu, te de biti cilj tim dalji, eim se manje pri tomu budu
uzimali u obzir ine okolnosti i uslovi, koji su tim temom u
inače tiesnom savezu. Tako se primjerice danas čista sječa
strogo osudjuje, za prebornu se na mnogim mjestima znade
samo sa povjestnog gledišta, dočim je geslo sadašnjosti gospodarenje
na «najmanjim površinama* spojeno ponajviše sa naravnim
pomladjivanjem, a nazvano različitimi imeni.


Svaka nova nauka nailazi u praksi ponajprije na sumnju,
zatim ali, kad ju praksa jednom aprobira, podaje joj se sliepo
i bezuvjetno tako, da je ved mnogo štete nastalo uslied toga,
što su se razna sredstva neumjestno uporabljivala, pa zato nije
ni čudo, da se praksa sve više i više odvraća od svake nove
nauke!
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 416 —


U naprednim zemljama običaje se pripisivati glavna zasluga
liepim uspjelim sastojinskim oblicima lih čovjeku i njegovoj
djelatnosti; nu neka onaj, koji se recimo tim hvali, da
nevoded čiste sječe, ima uvjek u šumi «hlada», malo promisli,
nije li možda upravo sama narav i proti šumarevim namjerama
najviše doprinjela tomu toli hvaljenomu blagoslovu, pa će prečesto
doči do rezultata, da čovjek sam nezaslužuje u tom pogledu
tolikoga slavlja!


Od mnoge bi bilo koristi, kad bi postojala statistika, koja
bi izkazivala stojbinske čimbenike za barem najvažnije uzgojne
oblike, jer bi to donjekle pripomagalo kod samog izbora tih
oblika; ostale okolnosti pako, koje još osim stojbine mogu
uplivati na taj izbor, morale bi se dakako osim toga od slučaja
do slučaja uvažiti.


Neka nam bude dozvoljeno, razjasnujud gore spomenuto
pitanje, upustiti se u iztraživanje, u koliko može biti izbor
oblika uzgoja slobodan, a u koliko opet ovisan o vanjskim
odnošajima.


Prije svega pako spomenuti demo i uglaviti sliedeće : Glavnu
važnost kod izbora uzgojne vrsti ima stojbina , a pošto ona
u obće stoji u upravnom omjeru sa duljinom pomladnog razdobja,
t. j . onog duljeg ili kraćeg vremena, u kojemu se pomladak
nalazi pod zasjenom stare šume, to ćemo osnovati razdiobu
uzgojne forme na duljini ovoga vremena.


Prema tomu možemo razlikovati u glavnom sliedeće oblike
uzgoja:


1. Pomladak se nalazi pod zasjenom stare šume 0 godina,
t. j . čista sječa.
2. Pomladak je u zasjeni 1 do 15 godina, = oplodna
sječa sa kratkim pomladnim razdobjem.
3. Zasjena traje 1 do 40 do ^ godina (u = obhodnja),
t. j . oplodna sječa sa dugom pomladnom periodom, zatim gospodarenje
sastojinsko i t. d.
4. Zasjena traje 1 do u godina, = Gajerovo visoko šumarenje,
preborni sjek.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 417 —
Pogledom na gore spomenuti upliv stojbine dođi će kod
čistog sjeka u obzir samo ta okolnost, da li je u obee možno
bez ovećih potežkoća na istoj dotičnu sastojinu uzgojiti, dočim
se kod ostalih uzgojnih metoda nesmije pustiti s´vida svojstvo
pomladka obzirom na zasjenu, t. j . da li je u stanju, kraće ili
dulje doba — osobito ovo potonje — uztrajati pod zasjenom
sjemenjaka.


Osim stojbine mogu još uplivati na izbor uzgojnog oblika:
vrst drveća, zatim šumski prihod i drvarsko tržište, te napokon
pravni i ini odnošaji.


a) Upliv stojbine na oblik uzgoja.


Poznato je doduše, da veća ili manja množina svjetla,
koju za svoj razvoj zahtjeva različito šumsko drvlje, ovisi donjekle
od klimatičkih i stojbinskih odnošaja, ali istom iztraživanja
Wiesnerova dokazala su, u koliko stoje u medjusobnom
savezu ta potreba svjetla i temperatura zraka, a Lorenc pl.
Liburnan zaključivao je onda na temelju toga potanko i točno
na gore spomenuti upliv stojbinskih i klimat´čkih okolnostih.


Da je k´tomu znanstvenomu iztraživanju još kakve statistike,
tićuće se stojbine, to bi se žudjeni cilj, koji ide za valjanim
izborom uzgojne vrsti i vrsti drveća, bez dvojbe još
prije postigao. Takva statistika imala bi sadržavati maksimum
i minimum kakvoće stojbinsih faktora, pod kojima raste i uspjeva
naše najvažnije šumsko-sastojinsko drvlje, a pogledom na izbor
uzgoja, kako već spomenuto, obširan izkaz svih onih podnebnih
i stojbinskih odnošajš,, kod kojih uspjeva ova ili ona forma
uzgoja, te bi se po tomu onda dalo zaključivati u tom obziru
na maksimum, minimum i na optimum.


Najvažniji uslovi za vegetaciju šumskog drvlja jesu : svjetlo,
toplina, te stanovita vlaga tla. U kojemu se medjusobnom
odnošaju ovi faktori nalaze, predočio nam je veoma poučno g.
pl. Lorenc na sliedeći način:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 418 —


«Kod višje temperature zraka potrebna je manja množina


svjetla*.


«Prama tomu je potreba svjetla za bilje rastuće u većih


geografskih širina te u višjoj nadmorskoj visini veća».


«Drvlje poraslo na tlu dobrih fizikalnih svojstva, osobito


na svježem, rahlom, prilično humoznom i dovoljno dubokom,


odoljeva bolje i uspješnije zasjeni*.


Svaki mladi šumski naraštaj raste pod pritiskom stare
sastojine, koji traje kraće ili dulje vremena, te koji djeluje ili
direktno ili sa strane; iznimku ćini dakako čista sječa. Pomladku
se tim oduzima svjetlo i vlaga tla; u kojoj mjeri se pako to
sbiva , ovisi prije svega o gustoći i samoj naravi stare šume;
stabla, koja imadu riedku krošnju, te koja se osim toga još
nalazi visoko nad zemljom, — dakle je deblo visoko bez granja,
— otimlju mladim biljkam manje svjetla, nego ona sa nizkom
i gustom krošnjom. Isto tako će više žemljištne vlage imati
mladi naraštaj na razpolaganje, ako je drveće stare sastojine
dubokog korenja, dočim će onakovo drveće, koje ima već samo
po sebi plitko korenje, absorbirati puno vlage iz plitkih vrsta
tla za sebe.


Cim zasjena dulje traje, tim se mladoj sastojini više oduzima
svjetla i vlage, pošto ona sa rastućom ^krošnjom od istih
sve to više potrebuje; čim je nadalje pomladno razdobje
dulje, tim će veća razlika u dobi postati kašnje medju pojedinim!
individui mlade šume, od kojih će opet stariji, jači, trebati
više svjetla i topline, a na uštrb slabijima i mladjima;
napokon će se takav pojedinac u prebornoj šumi morati tečajem
punih trijuh četvrtina svoga života ovako boriti sa svojima
jačima drugovima, pa će tek u zadnjoj četvrtini moći donjekle
da nadoknadi ono, što nije mogao da prije stigne.


Intenzivnost sunčanog svjetla može se smatrati u eieloj
srednjoj Europi jednakom, dočim je razlika u temperaturi, a
osobito u tlu veoma velika. Pošto pako, kako već spomenuto,
množinu svjetla, što ju drvlje u svom rastu zahtieva, može nadomjestiti
do njekoga stanovitoga stupnja temperatura, te pošto
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 419 —
ona sa geografskom širinom i sa nadmorskom visinom raste,
to je donjekle moći zaključivati i na sam uzgojni oblik sastojine,
ako se promatra srednja godišnja toplina dotičnoga predjela,
jer se može reći:


Čim koja šuma dalje na sjeveru ili višje nad morem leži,
tim više svjetla potrebuje njezino drveće, i tim je isto manje
u stanju, uspješno podnašati pritisak i zasjenu stare šume.


Od fizikalnih svojstva tla najvažnija je vlaga; sva ostala
svojstva, kao: položaj, dubljina, veća ili manja ralilost, te kemičke
sastavine tla, mogu samo djelomice doći u obzir, i to
opet samo u toliko, u koliko mogu da unapriede i olakšaju
biljkami absorpciju zemljištne vlage. S druge strane prieči opet
i prevelika vlaga tla rast šume tako, da uviek mokro tlo ne
prija ni jednoj vrsti drveća, koja se goji u visokoj šumi.


Glavnim temeljem zemljištnoj vlagi jesu atmosferičke oborine
; čim je godišnja množina oborina u obće veća, tim veći i
stalniji je i sadržaj vode u tlu, i tim je bilje, dakle i šumsko
drveće, bolje i više u stanju, odoljevati direktnom i postraničnom
zasjenjivanju.


Jedan od glavnih činbenika dakle, po kojih će se moći
prosudjivati mogućnost i sigurnost odgajanja šumskih sastojina
pod zastorom sjemenjaka, jest godišnja množina oborina; s njom
se može jakost i trajanje zasjene staviti u upravni razmjer, jer:
pomladjivanje će tim sigurnije uspjeti, a zasjena će smjeti tim
veća, gušća biti i dulje trajati, čim je veća godišnja množina
oborina, naravno predpostaviv inače jednake okolnosti.


Ota godišnja množina oborina doseći će u onakovim šumskim
predjelima, gdje se gospodari prebornom sječom ili gdje
je običajna oplodna sječa sa dugačkim pomladnim razdobjem,
pa gdje još k tomu možda i zaštitno drveće, čbunje, dobro
uspjeva, tamo će ta množina doseći visinu od popriečno 800
milimetara. Tako je n. pr. množina godišnjih oborina u Bavarskoj
poprečno 1165 mm, u Wtirtemberžkoj 915, u Badenskoj
1070, u Alzaciji i Lotaringiji 925 mm.; dočim je ista
u Saskoj samo 745 mm., u zapadnoj Prusiji te u ravnici
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 420 —


Šlezke G45, a u Meklemburgu tek 605 mm. U sjevernih pokrajina
naše monarkije iznaša množina kiše u godini samo u
sredogorju i na visočinama od najmanje 600 metara nadmorske
visine vise od 700 ram., u alpinskih zemlja iznaša ona doduše
i preko 800 mm,, ali ova povišica gubi svoju važnost počam
od stanovite nadmorske visine uslied niže zračne temperature.


U južnim austrijskim pokrajinama je množina oborina
veoma različita, već prama tomu, da li tamo više vlada vlažan
južnjak ili pako suha bura; tako n. pr. dobivaju gorski predjeli,
600 i 1000 m. visoki, u jugoiztočnoj Kranjskoj godišnje
1000—1600 mm. kiše, a srednja godišnja temperatura im je
8" C, — sve sami dobri uvjeti za prebornu šumu. Tomu nasuprot
iznaša množina oborina u Češkoj i Moravskoj, izuzam
okrajno gorje, samo 400 - 700 mm., pa je stoga tamo pomladjivanje
u predzabrani pod zastorom stare šume veomo otežčano


Ovaj potonji način pomladjivanja, bilo to naravno ili
umjetno, čini se da bi istom kod množine kiša od najmanje
700 mm. mogao i htjeo da dobro napreduje, što bi u ostalom
ipak još statističnimi podatci trebalo točnije i jasnije izkazati.


Uzev sve to u obzir, manje demo imati uzroka, predbacivati
prijateljima čiste sječe, kao što se to u obde do sada
uviek činilo, njihov način gospodarenja, jer je čista sječa mnogo
puta bila upravo od nužde uvedena, pošto su ine vrsti pomladjivanja
— naravna većinom neuspjele.


Sigurno je mnogi napredni šumar nastojao,da usvoji Hartigova
načela i pravila o nanizanju i redu sječina, ali bez
uspjeha; pomladak i izbojci najedanput izčeznuli, pripravni
sjek zahvaćao sve dalje i dalje, etat se već nemogaše redovitom
sječom da pokrije, pa eto prehvata; sjeČine se međjutim okoroviše,
a šumar sam sebi uvjek si predbacivaše, da ipak mora
negdje da je pogriešio !


Na drugim opet mjestima pomladi se svaka i nesetna
čistinica sama od sebe, a čovjeku nepreostaje druga zadaća,
nego samo da podje prirodi u njenom stvaranju n susret, pa
eto mu željene sastojine.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 421 —


Stoga se i nesmije a i nemože smatrati svaki način gospodarenja
obćenito uporabivim, već se prije svega moraju potanko
proučavati stojbinski odnošaji, a zatim pomno pratiti sama
priroda i njeno djelovanje.


čistim se sjekom u pravilu najviše štedi snaga tla, pa
on i nezahtjeva premnogo vlage; al´ se opet s´druge strane.
kako je znano, nesmije upotriebljivati čista sječa u onakovima
položajima, gdje se je bojati, da će se izsušiti tlo i nestati
mekote; ovakovi položaji pako obično obiluju kišom, pa stoga
i omogu čuju uspješno pomladjivanje u pređzabrani — zagajivanjem,
t. z. predpomladak, — bilo umjetnim ili naravnim
načinom.


Nego u svakom slučaju moralo bi se jasno ustanoviti,
koji uzgojni oblik čemo pod zadanimi okolnostimi zaista uporabiti
modi.


Tako bi se n. p. zahtievalo nješto nemogućega, kad bi
se na gornjem rubu gore jednostavno gospodarilo preborno, a
srednja godišnja toplina u toliko je nizka, da mlade biljke u
prebornoj šumi nisu u stanju dovoljno uspjevati stoga, što se
nemože zadovoljiti njihovom zahtjevu svjetla, koji kako smo
gore vidili, sa temperaturom stoji u obratnom smjeru; g. Lorenc
pl. Liburnan kaže o tomu u ostalom: « da se u
našim gorskim predjelima, koji leže iznad šumskih sječina
(čista ili oplodna sječa), u obće niti nenalazi takova preborna
šuma, u kojoj bi bili zastupani svi dobni razredi počam od
najmladjega, u jednoličnom razdieljenju; stoga i neuspije
naravno pomladjivanje tamo, gdje na takovim visočinama
pojedince prebiramo; pa zato se i nalaze blizu krajnje
medje šumske vegetacije u gorju samo riedke sastojine, i to
ili skoro jednake dobe ili pako raznih dobnih razreda na različitim
površinama ».


Tuj se dakle neda pravo reći, da se gospodari pravim
prebornim sjekom, već su to manje više prelazi oploduoj sječi,
koji se već prama prelaznom stupnju njihovom, imenuju raznimi
imeni, te o kojih se niti nemože kazati, da se osnivaju na
stručnom znanju i umjeću, već su nastali slučajno.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 422 —


Dr. Karlo Gayer u poznatom njegovom djelu «der Wald-


ba´i» kaže; «neka se upotrebljuje čista sječa poglavito na


svježem plodnom tlu, doćim će se oplodna većinom moći rabiti


i na slabijem sa uspjehom», kako se vidi, to su njegovi nazori


upravo obratnoga smjera od onih, koje smo gore razložili po


gledom na odnošaj stojbine prama uzgojnoj formi.


Nadalje veli on: «Preborno se ima šumariti tamo, gdje


je tlo plitko i veoma slabo, koje zahtjeva neprestane zaštite,


onda na strmim položajima, koji su jako izvrženi vododerinama,


opuzinam zemljišta, usovima, te stalnim jakim vjetrovima it. d.»


Gayer teži u glavnom za tim, da se snaga tla pojača ili barem


uzdrži, pa se iz toga i dadu razjasniti njegova načela.


Nama je pako stalo do toga, da se ustanovi, koliko se u
obće može očekivati od stanovite njeke stojbinske vrstnoće, a
pri tom imamo ipak uvjek na umu, da ćemo veoma često nailaziti
na zaprieke, koje se neće dati savladati.


Osvjedočeni smo podpuno o tomu. da bi preborno gospodarenje
bilo veoma na uhar tlu tamo, gdje je isto «veoma
plitko ili veoma mršavo», nu žalibože na takovomu se tlu ne-
da^le tako gospodariti, te smo gore natuknuli, kako takove
«preborne šume» izgledaju na visočinama, u predjelu usova,
te na granici šumske vegetacije.


Zato je nuždno, da nauka praksi jasno pokaže, dokle će
se u istoj njeko strukovno načelo dati s´probitkom ostvariti,
jer će nam se inače na polju šumogojstva eventualno dogoditi
isto tako kao i kod uredjenja šuma, gdje se u uredu i na
papiru sasvim drugčije gospodari, nego vani u zbiljnoj praksi,
a sve to «za volju napredka znanosti*.


Šumar hoće da znade, kako i na koji način je moći uzgojiti
i odgajati šumu na zadatoj stojbini, a ne, koji od tih
načina je najprobitačniji; zadaća je znanosti, da jasno ustanovi
medjusobni odnošaj stojbine i načina gospodarenja, a ne, da
praksa istom nakon dugog vremena sebi na uštrb spoznade
istinu!
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 423 —


Do sada se nemože kazati, da je zaista tako bilo; šumar
će indi dobro uraditi, ako bude po mogućnosti i sam opažao
i bilježio upliv poduebja i tla na njegovu šumu; prije svega
valja da se mjeri godišnja množina oborina; vrstnoću tla treba
prosudjivati po poznatim načelima, poglavito obzirom na visinu
stabala; prama tomu, da li se nalazi više ili manje podredjenog
drvlja i grmlja i nuzgredne sastojine, moći je zaključivati na
stupanj svjetla, t. j . onu njegovu množinu, koja je nuždna uspješnom,
rastu glavne šume.


U obće pako neka se nikada ne bude proti tomu, da se
razne vrsti uzgoja nalaze eventualno i na manjim površinama
jedan do drugoga, tako n. pr. čista sječa pokraj oplodne ili
druge koje, ali dakako uviek samo prama potrebi i prama
okolnostima, koje bi to zahtievale; pa onda se na to i u samoj
gospodarstvenoj osnovi uzme obzir, koja u ostalom treba uviek
da bude u tiesnom savezu sa samim uzgojem i raznim njegovim
oblicima.


lb) Upliv vrsti drveća na uzgojni oMik.


Rast i razvoj drveća u obće, te naravno mu pomladjivanje
ovisno je poglavito o stojbini. Iz toga razloga ne dade se niti
ustanoviti upliv vrsti drvlja na način uzgoja, a da se ne uzme
u obzir i opet stojbina u širem smislu.


Medjusobni odnošaj stojbine i vrsti drveća ravpravljan je
obširno u mnogim strukovnim listovima i knjigama, ali pošto,
kako već spomenusmo, manjkaju statistički podatci vrhu pojedinih
stojbinskih činbenika, koji uvjetuju najbolji uspjeh stanovite
yrsti drveća, to je lahko razumljivo, da je sigurno prouzročen
mnoni gubitak od snage tla i na zemljištuoj renti tim,
što se je na mnogim mjestima uzgajalo drvlje, kojemu tamo
nije prijala stojbina.


Način pomladjivanja i uzgajanja sastojine prije svega je
ovisan o šumogojstvenim svojstvima obtojavše vrsti drveća, zatim
0 samom obliku dotične sastojine, te napokon o svojstvima
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 424 —


one vrsti drveda, koju želimo možda u buđudoj sastojini uzgojiti
u čistoj ili mješovitoj šumi. U tom pogledu napominjemo,
da demo obzirom na izbor pomladnog načina biti tim više
vezani, čim više posla imademo sa onakovimi vrstmi drveda,
koje nepodnose zasjene, kao što su to poglavito bor i ariš; a
nasuprot tomu da de nam biti slobodnije ruke, ako gospodarimo
sa jelom, smrekom ili bukvom, koje vrsti podnašaju a i zahtjevaju
zaštitu i zasjenu.


Zatim de nam biti mnogo težje uzgojiti novu sastojinu od više
različitih dobnih razreda, po gotovu u dugačkim pomladnim periodama,
ako nam je šuma sva ili manje jednolična, dočim de to
biti laglje kod šume, koja se ved sastoji iz raznih dobnih
razreda, i to ili individualno ili mjestimično, t. j . u skupinama,
na krpe.


Pri tomu ide stojbinu ta važnost, da de na slabijoj stojbini
drvede pod zastorom bolje uspjevati i obratno, te de dakle po
prije spomenutom, podnašati isto zasjenu tim teže, Čim je položaj
šume višji nad morem, čim dalje leži na sjever i čim je
manje oborina.


Poredanje vrsti drveda prama tomu, da li laglje podnašaju
gušdu ili dulje vremena trajudu zasjenu, bilo bi za stanovitu
njeku okolicu sliedede: jela, bukva, smreka, — hrast, bor,
ariš; jela je pri tom t. z. «najtamnija» vrst.


Jelu i bukvu modi je primjerice na njekoj stojbini sa
uspjehom naravno pomladiti oplodnom sječom sa 10—20 godiš,
pomladnom periodom, dočim nam to ne bi tako dobro pošlo
za rukom kod smreke, koja bi možda samo pod veoma r´edkim
zastorom još mogla da se održi, pa kod koje još i ta okolnost
nepovoljno djeluje, da staro drvede uslied plitkog korienja iz
gornjih vrsta tla uzima vlagu, t. j . oduzima ju mladom naraštaju.


Kod sastojina razne dobe pokazuje ved sama obstojnost
njihova, da im je stojbina povoljnija ; na čistinama i čistinicama,
koje de nastati, kad izvadimo dozrelo stabalje — bilo to oplodnim
ili prebornim sjekom, — modi demo laglje uzgojiti mladu sastojinu,
pošto de tu biti i više svjetla a i više kiše. (Svišlt će se).