DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 427 —


prisutne goste i zastupnike domaćih i susjednih nam družtavah, i to:
Presv. g. Miroslava grofa Kulmera kao zastupnika hrv.-slav. gospodarskoga
družtva u Zagrebu ; zatim Velemožnog g. šum. ravnatelja, Josipa
Havaša kao zastupnika ugarskoga šum. družtva, moleći ih podjedno, da
izvole svojim mandantom izporučiti naš bratski pozdrav. Samog pako
zapala me je častna zadaća, da zastupam na ovoj glavnoj skupštini
kranjsko-primorsko šumarsko družtvo u Ljubljani. Konačno čast mi je,
gospodo, pozdraviti zastupnika magistrata gl. gr. Zagreba g. perovodjn.
Rukavinu.


Veleštovana gospodo skupštinari! Na izmaku je evo treća godina,
odkada povjerenjem Vašim preuzeh častno mjesto predsjednika hrv.-slav.
šum. družtva, i Vi ćete si, gospodo, birati danas novu družtvenu upravu.
Neka mi bude s toga dozvoljeno, prije nego li predjemo na dnevni red
naše ove glavne skupštine, da se u ovom času u kratkim crtama osvrnem
na najvažnije dogodjaje, koji su se sbili za to vrieme u životu našeg
družtva, kao da i napomenem one stečevine na šum.arskom polju, kojima
je, nadam se, udaren temelj boljem napredku u šumarstvu domovine naše
tako, da možemo budućnosti sjegurno i pouzdanjem u oči gledati.


U našem družtvenom životu moram najprije da spomenem previšnji


posjet Njegovog Veličanstva, premilostivog našeg kralja i gospodara u


glavnomu gradu Zagreba, kojemu smo imali čast pokloniti se dne 14.


listopada 1895. u velikom posebnom ođaslanstvu.


Izabrali smo godine 1894, začastnimi članovi našega družtva dr


žavnog tajnika u ministarstvu poljodjelstva u Budimpešti presv. g. Alberta


plem. Bedo-a i kr. šum. ravnatelja, Emil plem. Dursta.


Dne 16. srpnja t. g. poklonila se je pako posebna deputacija našeg


družtva Svietlomu Banu grofu Khuen-Hedervary-u i predala mu pred


stavku u svrhu ustrojenja šumarske akademije u ovim kraljevinama.


Vis. kr. zem. vlada blagoizvoljela je počam od g. 1895. našemu


družt\u povisiti trajnu podporu iz zemaljskih sredstavah od godišnjih


400 for. na 600 for. Minule godine počeli smo uz Šum. list izdavati u


svrhu pouke naših lugara i »Lugarski viestnik«, ter smo u to ime po


stigli od vis. kr. zem. vlade podporu od godišnjih 200 for.


Sudjelovali smo i kod milenijske izložbe kraljevine Ugarske u


Budimpešti prema zaključku glavne naše skupštine od god. 1895., te


smo pristupili kao član utemeljitelj ugarskom šum. družtvu.


Na moju predstavku, koju sam imao čast podnieti Preuzviš. g.


Banu, izvolio je Svietli Ban darovati hrv.-slav. šum. paviljon, izložen na


budimpeštanskoj izložbi, u svrhu prenosa istog u Zagreb i ustrojenja


šum. muzeja; nadalje je Svietli Ban u poslu investicijonalne zaklade na


drugu svoju predstavku izvolio našemu družtvu pokloniti za pokriće tro