DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 458 —


Prenos . . . 5,125.111 kora. 946.440 kom. 6,071.551 kora.


U St.LouisduRhone 370.288 » — 370.288 »
» Arasterdam . . 195.000 » — 195.000 ,.
» Valenciu . . . 20.067 » — 20.067 »
» Italiju ... . 105.623 » 47.162 » 152.785 »
» Oporto .. . - 262.406 » 262.406 »
» Corfu .... — 1.541 » 1.541 »


Sveukupno . . 5,816´089 kom. 1,257.549 kom. 7,073.638 kom.


II. UTOZ francezkih dužica u Trst.
a) U mjesecu lipnju 1896.


Iz Metkovića (bosanska roba) . 210000 kom.
» Rieke 4.000 »
» Broda 4.000 »
» Vinkovaca 4.000 »


Ukupno T 222.000 »


b) U mjesecu srpnju 1896.


Iz Metkovića 50.000 kom.
» Trnove 52.000 »
» Banjaluke 28.000 »
» Siska 16.000 »
» Vrbovca 8.000 »
» Sv. Gottharda 4.000 »
» Vinkovaca 4.000 »
Ukupno^"! 162.000 kom. ´


Različite viesti.


Iz Bosne. Prigodom svoga putovanja Bosnom pregledao je ministar
Kallay i prašume oko Zepe i Krivaje, u kojima se dižu ogromne bukve
i omorike visoke do 60 m, a stare više stotina godina. Izvoz drva urediti
će se dielomice kroz Krivajsku dolinu do Bosna-željeznice a odatle
na more, dielomice opet Drinačom i Drinom na Savu i Dunav. Ministra
je na tom putovanju pratio šumarski savjetnik Petrašek, te su se izletnici
dopirući, mjestimice u srce tih prašuma, osvjedočili na licu mjesta,
da će samo trebati nuždan kapital i vješto pođuzetničtvo, da se u tim
prašumama otvori cvatuća šumska industrija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 85     <-- 85 -->        PDF

— 459 —


D jednom ođ prvanjih brojeva javili smo već, đa se je ustrojilo
dioničko družtvo u svrhu eksploatacije bosanskih šuma; to đružtvo namjerava,
da unovči patent Kasselskog inžinira Bergmana za drvnu destilaciju,
koja će u glavnom proizvadjati koncentriranu octenu kiselinu i
terpentin. Jedan od proizvoda te destilacije jeste Cazodon, koji se upotrebljava
kao jedna od glavnih sastavina kod proizvodnje bezđimnog
puščanog praha. Osim toga proizvadjati će se tom destilacijom još alkohol,
methyl, briketi od drvnog ugljena, i napokon katran; dočim će se
kod destilacije preostali ugalj upotrebiti bud u domaćoj željeznarskoj industriji,
ili će se izvažati. Taj Bergmanov patent uporabljuje se za sada
već kod 16 poduzeća, medju inima puno u Americi i Njemačkoj. Za
bosansku uporabu toga patenta izplaćeno je obretniku u ime naknade
50 000 for. Za Austro-Ugarsku kupio je taj patent poznati drvni veleobrtnik
barun Popper, koji eksploatiše šume grčko-iztočnog vjerskog fonda
u Bukovini.


Jfatjeeaj. Ravnateljstvo kr. ugarske šumarske akademije u Sćavinici
razpisalo je natječaj na stipendij od godišnjih 1000 for. Stipendij
ima svrhu, đa se dotičaik uputi u poslove šumskih pokušalištnih zavoda;
onaj, koji tu stipendiju poluči, obvezan je, da sluša botaniku, šumogojstvo
i nauku o čuvanju šuma na monakovskom sveučilištu; osim toga
mora da prouči bavarsku šumsku upravu, zatim šumska pokušališta u
Ziirichu i Mariabrunnu. To je sigurno prvi korak osnovanju šumskoga
pokušališta, koje se u Magjarskoj ustrojiti kani i o kojem se je na ovogodišnjem
kongresu ugarskih šamara na 30. i 31. kolovoza razpravljalo.


Šumski odnošaji u velikoj kneževini Finskoj. Velika kneževina
Finska, koja je, kako je poznato, pokrajina ruskog carstva, obseže


373.604. kv. km. i broji 2,380.140 duša, koje obitavaju 36 gradova 19920
sela. Šumska povr.šina, koja pripada državi, iznašala je godine 1890.
circa 14,187 804 hektara, te je razdieljena na 8 nadzornih i 53 upravna
kotara. Najmanji nadzorni kotar (Wiborg) ima 281.108 ha, a najveći
(Kemi) ogromnu površinu od 9,523.582 ha.; najmanji .srez (Evois-Wesijaho)
obuhvaća 9201 ha., a najveći 2,468 200 ha. Na jednog šumskog
upravitelja odpada popriečno 267.695 ha., i pošto u svemu imade 751
lugar, to iznašaju pojedini srezovi popriečno 18.891 ha. Razumije se samo
po sebi, da pri takovim odnošajima ne može još ni govora biti o intensivnom
gospodarenju. Najvažnija zadaća šumarnika sastojala se je u tom,
da se šume sačuvaju i da se narodu utuvi u glavu, da su te šume državno
dobro, a ne narodno, kao što su to Finci do sada držali. Ta zadaća
je prilično uspjela, jer zadnjih 5 godina nije ukradeno više od 4742
vriednijih stabala a požarom uništeno kakovih 8280 ha.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— 460 —


Do sada pobire država još slabu rentu iz svojih šuma, a glavni
uzrok tomu jeste taj, što državne šume leže najsjevernije, usljeđ česa je
radi slabe napučenosti, nadnica veoma visoka. Ipak je vrieđnost izvoženih
šumskih proizvoda iznašala god. 1890. nešto preko dva milijuna franaka,
a to iznaša cirka 6—7´´/o od sveukupnog izvoza; iz toga sliedi, da privatnici
više nego li deseterostruko izvažaju. Koliku uloga igraju šumski
proizvodi u Finskoj, vidi se najbolje odatle, da sveukupni eksport razne
robe representira 104 milijuna franaka, a od toga ođpađa na šumske
proizvode oko 53 milijuna franaka.


Kako se vidi, ima država da izdrži silnu konkurenciju sa privatnima
šumama; nu tomu ne će još dugo trajati, jer su privatnici nemilice
izsjekli svoje starije sastojine, dočim su državne tako rekuć još netaknute.
Zato budućnost pripada državnim šumama, tim većma, što eksporteri kod
svakog tovara stanovitu količinu debelih stabala traže, a takovih mogu
samo još u državnoj šumi dobiti. Takova stabla vade se prebornom
sječom i to usljed zakonske ustanove, glasom koje se nijedno stablo ne
smije posjeći, koje nije u visini od 7 met. 25 cm. debelo. Sva stabla,
koja na prodaju dolaze, moraju se u prisutnosti šumarnika dvaput sa
čekićem udariti, i to na žili i zatim n prsnoj visini.


Buduć da povjerenstvo, koje ima izlučiti iz šumišta ono zemljište,
koje je sposobno za poljodjelske svrhe, još nije taj posao dovršilo, niesu
se mogle niti šume još konačno urediti. Sa uredjivanjem, odnosno racijonalnim
gospodarenjem u državnim šumama započelo se godine 1851.;
godine 1858. pozvan je ravnatelj tharandske akademije Berg, da sastavi
shodne instrukcije za upravu i stavi predloge za šumarsko školstvo-
Plod toga poziva bio je taj, da je u Helsingforsu ustrojena tako zvana
„šumska vlada", koja upravlja sa državnim šumama, dočim je u Evoisu
podignut šumski institut. Taj institut datira od godine 1862. a šumarsku
nauku predaje jedan ravnatelj i pet pripomoćnih učitelja, i to djelomice
finskim a djelomice švedskim jezikom. Učevni kurz traje đvie godine, ali
tako. da se pitomci samo svake druge godine primaju, tako da se učitelji
dvije godine bave sa jednimi te istimi učenici. Praktičnim radnjama
posvećeno je prve godine dva, a druge godine tri mjeseca. Svaki učenik
mora površinu od 500 ha. sam izmjeriti, procieniti i urediti. Na koncu
druge školske godine dobiju pitomci svjeđočbu i budu primljeni u državnu
službu kao šumski „kondukteri".


Sto se šuma samih tiče, sastoje se iste iz tri glavne vrsti drvlja, a
to jesu: Pinus silvestris, Pinus excelsa i Betula verucos.


Najskupocienija je ona prva, naime P. silvestris, jer ne samo da je
najvedma razprostranjena, nego ima i najljepše dimenzije t. j . do 36 met.
ravne đeblovine. Drvo je veoma traženo, te ima svjetski eksport; za