DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 553 —


U prosincu 1890. dosegla je temperatura u nutrinji stabla minimum
od —8-6" i to onoga dana, kada je i vani zračna temperatura —130^
imala. Stablo je bilo tada posve smrznuto, jedino žilje, koje se je nalazilo
dublje od 60 cm. pod zemljom, imalo je temperaturu preko ledišta.
Stablo je bilo kroz tri mjeseca zamrznuto t. j . od 1. prosinca pa do


4. ožujka. Pomnjiva opažanja dokazala su, da se stablo počima kod
0´4" C. smrzavati.
Najviša temperatura u nutrinji stabla nastupila je već na 15. svibnja
i to sa IS´O" C.; istoga dana bila je srednja zračna temperatura 13", a
dva dana prvo toga najviša srednja temperatura sa 18". Najviša danja
temperatura zabilježena je n mjesecu lipnju 1891. a imala je 22´3*´.


Obćeniti rezultati mogli bi se ovako složiti: Srednja temperatura
stabla jednaka je temperaturi zraka. Nu razlika izmedju tih srednjih temperatura
iznaša za pojedine mjesece 2—8". Promjene u temperaturi potrebuju
barem ´jedan dan da prodru do srčike stabla. Pojedinih dana
može razlika izmedju temperature zraka i stabla 10" i više stupnjeva
iznašati. Kada temperatura vanjskog zraka izpod ledišta pade, tada ostane
temperatura u stablu dulje vremena konstantna, doklegod se sok posve
ne smrzne. Treba najmanje jednomjesečna zimna perioda, da se svekoliko
stablo smrzne, a opet isto tako treba mjesec dana, da se posvema
odmrzne. Drvo postigne absolutni maksimum temperature mnogo prije
nego li vanjski zrak, i to usljed upliva proljetnog sunca, još prvo nego
li je stablo posve prelistalo. Kada stablo prolista, onda temperatura sve
to manje skače; za najveće ljetne žege kreće se oko 15", riedko kada
za 2" rasteć ili padajuć. latenzivnost kolanja soka raste sa temperaturom
ali nakon što je minula perioda najveće žege (srpanj, kolovoz) pada
množina soka na minimum, a počam od sredine listopada prestane cirkulacija
soka posvema.


Visoka škola za zemljoteživo u Beču. Kako je poznato nije visoka
škola ža zemljotežtvo u Beču imala svoje vlastite sgrade,
nego je bila smještena u dvije privatne sgrade u Lauđon i Skodagasse
Josefstadtskog predgradja. Ove godine sagradjena je troškom od 630.000 for.
na tako zvanoj Tlirkenschanze u XIX. predgradju nova sgrada, u kojoj
će se predavati šumarstvo i gospodarstvo. Rektorom za godinu 1896./7.
izabran je dvorski savjetnik Dr. W. Exner, a svečana inauguracija kao
i otvorenje nove školske sgrade sbiti će se u isti mah. Želimo novoj
školi, da bude kao i njene predšastnice Mariabrunn i Beč odličnom odgojiteljicom
šumara sveukupne naše monarkije.


Državne šume u Ugarskoj i Hrvatskoj. Ugarska posjeduje


2,201.600 a Hrvatska i Slavonija 500.422 katastralnih jutara državnih


šuma, koje stoje pod vrhovnom upravom kr. ugar. ministarstva za poljo


40