DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 554 —


djelstvo. Lokalna uprava razdieljena je u Ugarskoj kako sliedi: Četiri
šumska ravnateljstva i to u : Besterczibanji sa 160.740 rali, Marmaros-
Sigetu sa 295.500 r., Kološvaru sa 223.889 r. i Lugošu sa 88.535 r.;
zatim u četiri šumska ureda, koji su donekle podčinjeni gore navedenim
ravnateljstvom, naime: Žarnoca sa 57.107 r., Buščahaza sa 194.757 r.,
Sašsebeš sa 200.071 r, i Oršova sa 332.295 r.; nadalje u četiri nadšumarska
ureda u: Lipto-ujvar sa 113.411 r., Ungvaru sa 167.712 r,,
Nagy-Banyi sa 92.492 r. i Lippi sa 118.232 r.; napokon u tri samostalna
šumska ureda, i to u: Godollo-u sa 34.902 r., Soovaru sa


83.949 r. i Apatinu sa 44.938 rala. U Hrvatskoj i Slavoniji pako postoji
jedno šumsko ravnateljstvo u Zagrebu sa 225.587 r. jedan nadšumarski
ured u Vinkovcih sa 124.960 r. i jedan šumski ured u Otočcu
sa 167.916 rala. Osim toga stoji pod upravom rečenoga ministarstva
2,089.000 rali obćinskih šuma u Ugarskoj, koje je država pod svoju
upravu uzela; te obćinske šume upravlja jedno ugar. šumsko ravnateljstvo,
četiri šumska ureda i 27 šumarija. Sveukupni broj činovnika iznaša oko
600, (na Hrvatsku ođpada 75) a podčinovnika oko 1500.
Pošuiiiljenje goljetiiia u Ugarskoj. Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo
Dr. J. Ddranji naredio je u svrhu pošuraljenja onih goljeti,
koje se iz gospodarstvenih obzira pošumiti moraju, da se 114 siromašnim
obćinam, negdašnjim urbarialnim komposesoratom, bezplatno podiele
nuždne sadjenice iz državnih presadnica. Dapače stavio je dotičnima obćinama
u izgled, da će im se podieliti i državna podpora, ako te radnje
bezprikorno izvedu. Napokon je ministar pozvao sve državne šumarske
činovnike, da sa sborom i tvorom rečenim obćinam kod toga posla na
ruku idu.


Budimpeštanska izložba rogora u godini 1896. Na 20. listopada
t. g. otvorena je ovogodišnja izložba rogova u Budimpešti, koja
nije u nikojem pogledu za đosadanjima zaostala. Srneće rožćiće izložili
su medju inimi grofovi Pavao i Aleksa Oekonić, Kazimir Trichy i Aladar
Oery; jelenske rogove nadvojvoda Fridrik, princ od Coburg-Gothe, grofovi
Szechenyi, Esterhazy, Drašković i t. d. Zanimivo je, da su ove godine
prvi puta izloženi rogovi iz aradske županije, i to od jelena, koji
je pao od zvjerokradica; grof Franjo Nadaždy upustio je naime prije
desetak godina u svoje Sobotinske šume plemenita divjae, koja se uz
njegu i čuvanje liepo razplodila. Ove godine ulovili su zvjerokradice u
Gyurakontskoj šumi jelena od kojega su glavu i rogove u šumi ostavili,
a to su oni rogovi, koji su izloženi.


Čudnovato drvo. Kod Ljeske, nedaleko Rogatice, na putu u Blaževice
imade lješnjak, kojemu jedva da imade para. Visok je 24 metra
objam mu je na kraju stabla 6V2 metra, u visini od 6 metara nad