DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 571 —
1. Iz geodezije: «Navedite potanko cielo poslovanje u svrhn razdiobe
oveće šumske površine u jednake sječine*.
5. Iz sadjenja i gojenja šuma: «Što se razuraieva pod t. zv. mješovitom
šumom? Koja im je svrha i koje su prednosti takovih šuma?
Kakove bi mješovite šume zagovarali za onaj predjel, n kojem služite ?»
3. Iz uporabe šuma i tehnologije: »Opišite postupak pougljivanja
drva u ugljevnicima, kao i manipulaciju i unovčivanje drvnog ugljena*.
Drugi dan nastavljen je pismeni izpit, te kandidati dobiše sliedeća
pitanja;


1. Iz čuvanja šuma: «Koje vrsti drvlja izvržene su najviše štetnim
uplivom bezustrojne naravi i kako ćemo tim štetnim uplivom predusresti

2. Iz računanja vriednosti šuma: «Neka zernljištna zajednica želi
kupiti šumu susjednog vlastelinstva. Ova vlastelinska šuma drži se šume,
koju zernljištna zajednica posjeduje, a sastoji se od dva odsjeka; jedan, i to veći
dio, je mlada bukova branjevina kojih 20 godina stara, u kojoj se samo
nešto starih bukovih sjemenjaka nalazi, dočim je drugi manji dio stara
bukova sastojina za sječu već sasvim zrela. Procienitelj neka opiše postupak
oko prociene te šume, eventualno neka spomene, za koliko bi
vriedila ta šuma za zemljištau zajednicu više, nego li za koga drugoga?«
3. Iz uredjenja šuma: «U čem se sastoji t. zv. ««razšestarenje na
periodičke jednake površine ?»» Koje su velike prednosti ove metode uredjenja
šuma, pak s kojih bi se razloga mogla ta metoda u nekim slučajima
u prvom redu preporučiti, kad se žele prostrane šume urediti
Nadalje neka se navedu i oni slučajevi kada se ova metoda nebi mogla
preporučiti. Osim toga valja naročito iztaći, koja je razlika izmedju metode
ove i običnog razšestarenja na jednake godišnje sječines?
Nakon svršenih izpita zaključilo je povjerenstvo svoje uredovanje,
ocjeniv uspjeh pismenog i ustmenog izpita. Prema tomu proglašena su
dvojica «dobro», a petorica «dovoljno» osposobljenim! za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarenja, dočim su tri kandidata reprobirana na pol
godine. Jedan je kandidat odstupio od izpita.


Dne 9. studenog o podne predao je predsjednik izpitnog povjeren-´
stva g. Robert Fischbach u ime kr. zemaljske vlade aprobiranim kandidatom
svjedočbe, zaželiv mladim šumarom najbolji uspjeh i potaknuvši
ih podjedno na neumoran i uztrajan rad u njihovom velevažnom zvanju.


Šumske dražbe. Kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih obdržavana
je dne 14. listopada 1897. dražba radi prodaje više navedenih
sječina, i to sa sliededim uspjehom:


1. U kralj, šumariji Morović, šumskom sreza Blata 24 (Gajić), na
površini
od 19 25 jutara, 99 hrastovih stabala, procienjenih na 85 m´
42