DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 540 —


1877. i matura realke I. stupnja*. Osim toga može sveučilištnim
gradjanom postati i onaj, koji imade dovoljno predznanje, da
može s uspjehom sveučilištne nauke slušati, a u tom slučaju odlučuje
u tom rektor. Malodobnici moraju se izkazati privolom
roditelja ili skrbnika.


Upisnina iznosi 20 maraka, a za onoga, koji je ved prije
na kojoj universi bio, samo 10 maraka. Onaj, koji je po rektoru
primljen, ima se unieti u popis ovih slušatelja a posebno
opet u album onoga fakulteta, kojemu pripada. Tom prilikom
dobije matrikulu, index i jedan exemplar pravilnika za sveučilištne
gradjane i legitimacijonu kartu, koja mu navlastito služi
za polazak sveučilištne bibliotheke..


Prava sveučilištnog gradjanina jesu: polaziti
predavanja, koja hode, a svakako mora se upisati bar i u
jedno predavanja kojeg privatnog docenta. Osim toga može rabiti
ostale sveučilištne institucije. Prvi sat stoji 8 mar. pro
semestar, a svaki sliednji po 3 mar. Samo oni satovi, s kojima
su ek&perimentacije ili vježbe spojene, stoje više, ml nikada preko
6 mar. za sati semestar. Odpustnica stoji 10 mar.


Sveučilištni nauci za slušatelje šumarstva
traju za sve temeljne, pomodne i šumarske discipline 3 godine,
a sve temeljne i pomodne discipline ne predaju se slušateljima
šumarstva na poseb, već zajedno sa ostalimi slušatelji dotičnih
predmeta u punom obsegu, a samo strogo šumarski predmeti
na poseb, a sve polag preporučene naukovne osnove; nu nauka
je u ostalom slobodna.


Kao naučna pomagala služe sve universitetske zbirke,
laboratoriji, knjižnica, specialno pako šumarska zbirka, akademijski
vrt 7 ha. velik, blizu ležede šume šumarija Giessenske
i Schiffenberžke, gdje se obdržavaju i praktične vježbe u mjerstvu,
taksaciji i t. d. Osim toga priredjuju se pod vodstvom
stručnih profesora manje ekskursije i jedna velika (8—10
dnevna) u ljetu.


* Realka. I. stupnja gotovo je isto što i realna gimnazija, naime i u tih realkal
uči se latinski jezik.