DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 541 —


U kojem obsegu se pojedini predmeti slušateljem šumarstva
predavaju, vidjeti će se kašnje iz posebne skrižaljke.
Izpiti za slušatelje šumarstva diele se u predizpit
i stručni izpit.


Predizpit može se polagati nakon, što je kandidat dotične
predmete slušao, a u kojem god semestru, dočim se ne može
pripustiti k stručnom izpitu tako dugo, dok nije položio predizpit
i slušao svih 6 semestara propisane predmete, dakle tek
početkom sedmoga semestra. Tko se želi podvrći predizpitu, ima
se izkazati maturalnom svjedočbom gimnazije, realne gimnazije
ili više realke I. stupnja, matrikulom sveučilišta i potvrdom
kvestora, da je uplatio izpituu taksu u iznosu od 24 marka,
a za stručni izpit još i svjedočbom o položenom predizpitu, pak
i tim, da je sve propisane predmete tečajem 6 semestra slušao
i potvrdnicom o plaćenoj izpitnoj taksi u iznosu od 46 maraka.


Iz pojedinih predmeta, koji se pitaju na predizpitu i stručnom
izpitu, polaže se izpit pismeno i ustmeno.
Predmeti predizpita jesu:


V


1. Cista matematika uključivo algebra, analitička geometrija
i početci diferencijalnog i integralnog računa.
2. Praktično nijerstvo (ili naša geodezija).
3. Fizika uključivo mehanika.
4. Kemija i tehnička kemija.
5. Obc´a i šumska botanika i šumarska klimatologija.
6. Geognezija i šumsko tloznanstvo.
Predmetistručnogizpitajesu:
Obćenito naime: enciclopedija i metodologija šumarstva
zajedno sa povješću šumarstva.


1. Šumarska znanost.
2. Specijalne grane šumarske znanosti i to:
a) sadjenje i gojenje šuma, čuvanje šuma zajedno sa
entomologijom, uporaba šuma i tehnologija.
b) uredjenje šuma, računanje vriednosti šuma i šumarska
statistika.
c) izgradnja šumskih puteva, šumska mjeračina i podieljenje
usma, pak dendrometrija.