DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 65 —


Mislim, da će zanimivo biti, ako sravnimo one tri hrpe
hrastova obzirom na drvnu gromadu i dobiveni utržak. Gornje
brojke kažu nam, da hrast investicijonalne zaklade ima 3´81 m´
tehničke drvne gromade, nadalje, da je za 1 m´ polučeno
16 for. 57 novč., odnosno za hrast 63 for. 20 nč.; hrast državne
uprave ima 3´93 m^ tehničke drvne gromade, 1 m** došao
je na 14 for. 56 nove., a hrast na 57 for.; konačno izkazuje
se hrast brodske imovne obdine sa 4"36 m^ tehničke
drvne gromade, za koju je postignuto po 1 m^—1 4 for. 66 nč.,
a po hrastu 64 for.


Gornje će brojke sigurno svakoga šumara ponukati na
razmišljanje, i to s toga, jer samo one za hrastove državne
uprave i brodske imovne obćine stoje u stanovitom skladu,
dočim se brojke za hrastove invest. zaklade sa onima dviema
nikako u sklad svesti ne mogu.


Taj nesklad mora tim više u oči udarati, jer su jedinstvene
ciene po kubiku za sve tri hrpe jednake. Te su ciene sliedece:
za hrastove u debljini
do 80 cm. prsnog promjera, od 81—105 cm., od 106 cm. gore


i to za ciepku gradju
9 for. 80 nč., 13 for. 20 nč., 16 for.
za piljenu gr adj u
20 for. 70 nč. 23 for.´sO nč.
po 1 m*.


Gore iztaknuto nesuglasje očituje se u tome, da hrast investicijonalne
naklade ima samo 3*81 m^ tehničke drvne gromade,
a ipak dosiže u cieni po hrastu (t. j . 63 for. 20 nč.)
hrast brodske imovne obćine, koji ima 4´36 ms, dakle za
0*55 m´ drvne gromade više, a ciena mu je 64 for. Hrast državne
uprave ima pako 3´93 ms drvne gromade, dakle za
0*12 m´ više nego investicijonalni hrast, a ipak je za nj dobiveno
samo 57 for.


Razmjer od 63 for. 20 nč., 57 for. te 64 for. t. j . cienu
polučenu po hrastu moramo smatrati valjanom, jer nju je ustanovila
sama« prodaja; kupac je na dražbi dao za hrast sigurno