DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 66 —


onoliko, koliko je za njega vriedan; da li je pako ta ciena
hrasta rezultat visoke drvne gromade sa nizkom šumskom pristojbom,
ili obratno, nizke drvne gromade sa visokom šumskom
pristojbom, na to se kupac sigurno nije obazirao. Taj faktor,
buduć pravo valjan, moramo izključiti iz gornjega nesuglasja,
usljed česa nam ostaju samo ostala dva faktora na preizpitanje,
naime drvna gromada i šumska pristojba. Odnošaj izmedju ta
dva faktora ne stoji u nikakovom logičnom razmjeru, te je nedvojbeno,
da je jedan ostao na račun drugoga okrnjen i usljed
toga nestalan.


Pita se sada, koji je taj faktor? Ne ima dvojbe, da je taj
faktor drvn a gromada . Da uzmognemo podpuno dokazati,
da je tomu u istinu tako, nuždno je, da sliedeći raČun izvedemo.


Pokusom je ustanovljeno, da posavski hrastovi od I. razreda
debljine t. j . do 80 cm. debljine u prsnoj visini imaju
drvnu gromadu od 5´32 m´; od II. razreda debljine (od
81—105 cm.) 11*12 m´, a od III. razreda debljine (od 106 cm.
dalje) 16"53 m^. Nadalje je ustanovljeno, da od sveukupnih
hrastova odpada na I. debljinu 54%, na II. debljinu 33%, a
na III. debljinu 13%, tako da sadržaj popriečno g hrasta
iznaša:


5-32 m´ X 54% = 2-87 j


11-12 m´ X 33% = 3-67 8´69 m^


16-53 m^" X 13% = 2-15 j


Buduć da je kao investicij. zaklada, tako i državna uprava
i imovna obćina brodska procienila i na prodaju izniela lili za
tehničku porabu sposobnu drvnu gromadu, ostaviv ogrievna
drva izvan računa i prodaje, i pošto ta tehnička drvna gromada
iznaša kod hrastova


investicijonalne zaklade 3*81 m´
državne uprave 3-93 m*
brodske imovne obdine 4-36 m^
te pošto je nedvojbeno, da su hrastovi gornjih trijuh hrpa
kvantitativn o jednaki, jer sačinjavaju jedan te isti kompleks


— brodska i djelomično petrovaradinska Posavina — tada na