DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 67 —
temelju gornjih brojeva i na temelju drvne gromade popriečnog
hrasta proizlazi, da hrastovi investicij. zaklade imaju 43-7%,
hrastovi državne uprave 45*2% a hrastovi brodske imovne ob(
5ine 50\ tehnički sposobnog drveta, dočim bi ostatak drvne
gromade — dakle više nego polovica — imao reprezentirati
ogrievno drvo.


Sigurno će svakomu poznavaocu rečenih šuma udariti u
oči nizki postotak tehnički sposobnog drveta u obće, a napose
kod investicijonalnih hrastova, i to tim više, jer je poznato, da
su šume investic. zaklade kvalitativno bolje od državnih, što
nam neprieporno dokazuje rezultat prodaja u zadnjem desetgodištu,
glasom kojega je hrast iz investic. šuma za 15"lo skuplje
prodavan od onoga iz držav. šuma.


Nu ni postotak tehnički sposobnog drveta u državnih
(45´2°:o), iiiti onaj u šumah brodske imovne občine {50\) ne
može nas zadovoljiti.


Taj naš prigovor ne osniva se možebiti na okularnoj procieni,
nego na činjenici, da je ne samo pokusnom izradbom
stanovitog broja stabala u gornju svrhu, nego i procienom
svihkolikih još postojećih državnih šuma (cirka 12-000 jutara
sa 372.586 hrastovih stabala) pronadjeno, da se postotak tehničke
drvne gromade giba izmedju 55—65°jo, popriečno dakle
da se mora uzeti sa Q0\.


To nam u ostalom potvrdjuje i ugovor sklopljen sa tvor-


V


nicama tanina u Županji i Mitrovici, glasom kojega je postotak
odpadaka, preostavših nakon izradbe za tehničku porabu sposobnog
hrastovog drveta ustanovljen sa 26\. Rezultat dosadanjih
premjerba toga tako zvanoga tanin drva, koje nakon
izradbe tehničkoga drveta na sječini preostane, dokazuje nam,
da spomenuti postotak prilično odgovara gore ustanovljenoj količini,
akoprem se mora i to iztaknuti, da je u mnogo slučajeva
niži od 25°!o, ^ samo u riedkim slučajevima viši od 25´´lo.


Priračunamo li tima 25°|o jošte IS´lo ogrievnog drva, koje
se potroši i izgubi, a da se ne da kontrolirati (sitno granje i t. d.),
onda imademo za investicijonalne hrastove 43´7°io tehničkog