DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 68 —


40´´io ogrievnog drveta, dakle ukupno 83´7°!^ dryne gromade,
koja je izkazana, odnosno kojoj se znade za račun.


Pita
se sada, gdje je ostatak od IG-S^io?


Tih 16"3°[o progutala je visoka šumska pristojba,
a to će nam dokazati sliededi račun.


Ako mi držeći se gore naznačenoga i bez svake dvojbe
valjanoga razmjer ja izmedju tehničke i gorivne drvne gromade,
naime razmjera kao 60 : 40, pridodamo kod investicijonalnih
hrastova izkazauoj tehničkoj drvnoj gromadi od 4:3´7°|a još onih
manjkajućih IS´d´^jo, dakle ukupno Q0\, tada ćemo od onog
popriečnog hrasta, koga smo izračunali sa 8"69 m^ dobiti
(8-69 X 60 =) 5-21 m^ za tehničku porabu sposobnog drveta
a ne samo 3-81 m^, kako rezultat jesenske prodaje pokazuje
Da uzmognemo točno izračunati cieau toga hrasta, koji ima
odnosno koji polag svih predpostava 60´´|o t. j . 5´21 m´ tehničke
drvne gromade imati mora, morati ćemo one tri vrsti
ciena za ciepku, i one dvije vrsti ciena za piljenu gradju svesti
na jednu cienu, i to na temelju jur iztaknutog postotka debljine
trijuh razreda posavskih hrastova. Prema tomu iznaša popriečna
ciena za 1 m´ ciepke gradje:


I. razred debljine: fr. 9-80 x 54»|o = 6 fr. 29 n.\
II.razred debljine: fr. 13 20 X 33010 = 4 fr. 36 n. 11 for. 73 n.
III. razred debljine:fr. 16-00 X IS^jo -= 2 fr. 08 n. I
a za 1 m^ piljene gradje.
I. raz. deb.: fr. 20-70 X 64% =
11 fr. 18 n. i
II.
i III. » fr. 23-60 X (33 + 18)X = 10 fr. 85 n.) ^^ ^^^´-^^ ""
Ako nadalje uzmemo u račun, da je kod investicijonalnih
hrastova sveukupna tehničk a drvna gromada procienjena na
73°!o ciepke i na 27´´{o piljene gradje, tada ćemo na temelju toga
postotka i na temelju gornjih popriečnih ciena dobiti sliedeću
cienu po hrastu i
5-21 m^ X 73´´|o = 3´80 m^ a 11 fr. 73 nč. = 44 fr. 57 n.
(za ciepku gradju).
5-21 m^ X 27´´Io = 1-41 m=^ a 22 fr. 03 nč. = 31 fr. 06 n.
(za
piljenu gradju).
Ukupno ... 75 fr. 63 n.