DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 70 —


cienama, i tako izbjegnemo onoj anomaliji, polag koje drvna


gromada kod jesenske prodaje nije bila stalan faktor, nego


mienjajuća se funkcija šumske pristojbe.


Na koncu ovog razmatranja još ćemo se jednom svrnuti


na dražbu samu; moramo naime iztaknuti, da su uspjeh dražbe


odlučile pilane i bačvari, dočim su francezki dužičari ostali


posve u zadku.


Kao što jur spomenusmo, iznaša kupovina jesenske dražbe
gornjih triju šumovlastnika 2,756.869 for.; k toj svoti moramo
jošte pribrojiti kupovinu od 460-000 for., koju za g. 1897./8.
tvrdka Tlikorj i drug plaća državnoj šumskoj upravi za jedan
dio unapred prodanih joj etatnih sječina; sveukupna dakle
kupovina, koju su investicijonalna zaklada, državna uprava i
brodska imovna obdina za sječine od god. 1897. ubrale, iznaša
3,216.869 for.


Od te svote odpada na vrbanjsku pilanu Societe d´ importation
de Chene 599.076 for.; na vrbanjsku pilanu Tiikorj
i drug 460.000 for. ; na Lamarehe-ovu pilanu u Sisku


173.250 fr.; na Neuschlosovu u Našicama 114.410 for., ukupno
dakle, u koliko je poznato, odpada na pilane 1,346.736 for.
Nu u toj svoti sadržana je samo ona drvna gromada, koja će
se na gore spomenutim domaćim pilanama izpiliti; nedvojbeno
je pako, da će se u inozemstvo eksportirati u formi panjeva
jošte drvna gromada, koja representira kupovinu na panju u
svoti od 300.000 for., tako da se mirne duše može reći, da
su na jesenskoj dražbi pilane participirale sa najmanje 1*6 milijuna
forinti, to jest sa polovicom od ukupne kupovine. Ako
nadalje uzmemo u račun, da tvrdke Vuk i sinovi, Josip Eissler,
Leopold Kern, Union-banka i dr., koje su sa circa 1 milijunom
u kupovini udioničtvovale, izradjuju bačvarsku robu,
tada je jasno, da je na francuzku dužicu odpala drvna gromada,
koja ne representira veću svotu od pol milijuna.
Prema tomu je opet dokazana tvrdnja, koju smo izrekli
u srpanjskom broju Šum. lista 1897.*, da su naime sadanju
visoku šum. pristojbu jedino kadre pilane i bačvari platiti,


* Šumogojatveni i drvotržni aforizmi.